Renovat el conveni entre l’Ajuntament i Coop57 per facilitar el finançament de les empreses i entitats d’ESS

L’Ajuntament de Barcelona i Coop57 SCCL renoven el conveni de col·laboració per mantenir un fons econòmic mancomunat que facilita l’accés al finançament de les empreses i entitats d’economia social i solidària (ESS). Mitjançant aquest acord, Coop57 manté habilitada una línia de finançament de fins a 1.600.000 € per préstecs d’inversió i tresoreria per projectes d’ESS a la ciutat.

15/11/2021 09:47 h

Laia Ruiz

La cooperativa de finances ètiques Coop57 i l’Ajuntament de Barcelona van crear el desembre de 2016 el Fons Municipal per al Foment de l’Accés al Finançament de Projectes d’Economia Social i Solidària (ESS).

Ara, ambdues parts han renovat l’acord de col·laboració per tal de seguir donant continuïtat al fons municipal disponible per un import de 589.721,41 €. L’objectiu és donar cobertura a una línia de crèdit habilitada per part de Coop57 per finançar projectes d’ESS fins a un màxim d’1.600.000 €, pel període 2021-2024.

Aquesta línia de crèdit es destinarà al finançament d’empreses i entitats de nova creació i de noves línies d’activitat, a necessitats de finançament derivades dels efectes de la pandèmia de la covid-19, i projectes de reactivació econòmica. El Fons Municipal facilitarà l’accés al finançament de les empreses i entitats d’ESS donant cobertura a les operacions fetes en el marc d’aquesta línia de finançament.

En concret els  instruments financers habilitats per entitats i empreses de l’economia social són:

  • Préstecs d’inversió en immobilitzat. Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat.
  • Pòlisses de crèdit Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini. El límit de temps amb aquest servei obert és de 12 mesos.
  • Préstecs de liquiditat. Préstec a amortitzar en quotes mensuals per aportar liquiditat a entitats d’economia social i solidària.
  • Avançament de subvencions, factures i convenis amb les administracions públiques Crèdits per avançar l’import de subvencions, factures o convenis d’entitats d’organismes públics.
  • Préstecs d’inversió per projectes relacionats amb l’energia. Són crèdits per finançar projectes i/o inversions a llarg termini relacionades amb les energies renovables, l’eficiència energètica i, en general, amb projectes que fomentin un canvi de model energètic per la sostenibilitat i la democratització en la producció, comercialització i consum de l’energia.

La línia de finançament es regirà pels criteris de sostenibilitat de les finances ètiques. Així, les empreses i entitats han de tenir un compromís i interès en el cooperativisme, així com amb les formes democràtiques, col·lectives i autogestionades d’organització del treball. Les entitats no han de tenir un ventall salarial superior a 1/3, ràtio que en casos excepcionals –com ara entitats amb un gran nombre de persones treballadores– pot augmentar-se a 1/5, no han de desenvolupar cap activitat  clarament nociva pel territori i el medi ambient o que fomenti un model energètic basat en les energies no-renovables, ni ha de tenir  conflictes laborals arran de pràctiques empresarials que vulnerin clarament els drets reconeguts de les persones treballadores.

Pel que fa a la forma jurídica, en coherència amb la voluntat de finançar entitats d’economia social i solidària, només es finançaran Cooperatives,  Societats laborals,  Associacions,  Fundacions i  Empreses d’inserció. De manera excepcional, també es finançaran autònoms sempre que l’activitat econòmica que duen a terme estigui en consonància amb els plantejaments i les pràctiques de l’economia social i solidària, però no es pugui fer sota altres fórmules jurídiques col·lectives, acreditin que estan vinculats a xarxes d’economia social i solidària i que, per tant, donen una dimensió col·lectiva als seus projectes.

Per a la valoració de la petició de finançament, Coop57 ha de garantir que l’entitat ha treballat i disposa d’un anàlisi de viabilitat econòmica i els elements claus que la sostenen i ofereix la capacitat suficient per poder fer el retorn del préstec sol·licitat.

Es posarà especial èmfasi en valorar la transparència en la seva activitat, tant externament com intern, crear llocs de treball amb caràcter estable, funcionar amb criteris d’equitat interna, aplicar els excedents a enfortir el projecte, revertir‐los a la comunitat i/o distribuir‐los en funció de l’activitat cooperativitzada, desenvolupar activitats que preserven l’entorn natural, la repercussió mediambiental de la seva activitat i tenir una organització interna democràtica.

Sobre el fons d’inversió i la seva relació amb l’Estratègia #ESSBCN230

Inicialment, va estar dotat amb 200.000 € quantitat que s’ha anat ampliant fins als 700.000 €, aportats a parts iguals. Aquest fons ha permès a Coop57 habilitar una línia de finançament per a projectes d’ESS a la ciutat per import de 3.450.000€.

Al llarg del període 2017-2020, a través de la línia de finançament habilitada en el marc del conveni, Coop57 ha formalitzat 56 operacions per valor de 2.678.481 €, amb 47 empreses i entitats d’economia social i solidària.

El context de pandèmia ocasionada per la covid-19 continua vigent i es preveu que els efectes econòmics sobre les entitats d’economia social i solidària s’allarguin en el temps, en un horitzó temporal que a hores d’ara és difícil preveure quan acabarà. En aquest context, les iniciatives d’economia social i solidària poden ser un element que contribueixi a la reactivació econòmica de Barcelona i que aquesta reactivació es faci amb impactes socials positius, solidaris, equitatius i participatius. I, per poder desenvolupar-se, serà necessari que aquestes iniciatives puguin accedir a vies de finançament adequades per tirar endavant els seus projectes.

Facilitar l’accés al finançament de les empreses i entitats d’Economia Social és també un dels projectes de ciutat de l’Acord de Ciutat per l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030. Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat #ESSBCN2030.

Contacte Coop57:
Telèfon: 93 268 29 49 | Web: https://coop57.coop | Correu: coop57@coop57.coop
C/ Premià, 15, baixos, 08014, Barcelona
Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris al servei de la transformació social. La seva funció principal és el finançament de projectes transformadors d’economia social i solidària. És una organització democràtica, assembleària i autogestionada per la mateixa base social de la cooperativa. Actualment, compta amb més de 1.000 empreses i entitats sòcies, i prop de 5.000 persones sòcies.