Conservació-restauració

L’equip de conservadors-restauradors del museu és l’encarregat de tenir cura de les col·leccions, dels jaciments arqueològics i dels edificis històrics que formen la xarxa de centres patrimonials que tutela el MUHBA.

Apliquem prioritàriament una política de conservació preventiva basada en el seguiment i el manteniment periòdics dels béns patrimonials i la millora de l’entorn que els envolta (control d’humitat relativa, temperatura, contaminants, il·luminació, etc.).

Els objectes que ho requereixen se sotmeten a tractaments de conservació curativa i de restauració que es fonamenten en l’estudi exhaustiu de l’obra, així com de les seves patologies i la seva història.

Tots els processos es documenten exhaustivament i les publicacions disponibles sobre la matèria són nombroses.