Com ens gestionem?

El model de gestió del Casal de Barri-La Barraca del Carmel és un model mixt: per una banda l'equip tècnic municipal i per l'altre les entitats que formen part de la Comissió Gestora. La Comissió gestora té com a objectiu la gestió participada del Casal de Barri-La Barraca del Carmel.

Funcions de la Comissió gestora:

 • Vetllar per la bona marxa de les activitats del Casal.
 • Formar equip amb la direcció i dinamització del Casal.
 • Recollir les aportacions i/o demandes de les entitats, grups estables i veïnat. Donar resposta col·legiada a les queixes formulades per escrit per part de les entitats, grups estables i veïnat assistent al Casal.
 • Aprovació dels col·lectius que volen fer ús del Casal.
 • Aprovar la constitució de les Comissions d'activitats.
 • Elaborar i proposar al Districte l'aprovació d'un règim de funcionament intern del Casal.
 • Aprovació de les actes de les reunions de l'equip gestor.
 • Regular tot allò sobrevingut i no previst en les regulacions.
 • Seguiment de les activitats que es faran al casal.
 • Aprovació de les activitats que es faran a la Sala d'Actes.
 • Seguiment d'acords presos a l'Assemblea i al mateix Equip Gestor.
 • Informació dels preus públics
 • Seguiment de les propostes de les comissions i de la Taula del Casal.

Taula del Casal

Espai de participació i decisió de les activitats i la programació del Casal. Les entitats i/o grups vinculats han de participar-hi per oferir propostes de programació. Serà també un espai perquè els col·lectius comparteixin les seves activitats i facilitar la promoció conjunta d'activitats veïnals. Les propostes que surtin de la Taula del casal són prioritàries, com a línies de treball derivades de l'Equip Gestor, sempre que no siguin propostes que atemptin contra els drets humans i socials i es tingui la capacitat pressupostària per a poder fer la proposta.

La periodicitat de la taula serà trimestral en funció dels projectes i activitats proposades.

La programació haurà de ser trimestral: primavera- estiu- tardor- hivern per tal de donar difusió pública de la mateixa.

Podran participar-hi veïns i veïnes a títol individual i col·lectiu no vinculats.

Col·lectius vinculats al Casal de Barri-La Barraca del Carmel:

Tota entitat o grup sense afany de lucre podrà establir-se com a col·lectiu vinculat al Casal, per tal de poder rebre serveis, desenvolupar la seva activitat, col·laborar en la programació general d'activitats i oferir unes activitats de contraprestació.

Aquest col·lectiu haurà d'oferir la seva activitat de forma oberta, comunicar totes les activitats al Casal, organitzar-les i gestionar-les coordinadament amb l'equip tècnic del Casal i permetre'n la difusió.

Com a contraprestació s'entén aquelles accions i/o activitats proposades per les entitats i grups que promouen la participació dins el casal, fomenten la cohesió i enriqueixen la programació a partir d'accions compartides amb l'equip tècnic, altres col·lectius i/o equipaments.