Barcelona, ciutat pionera en els serveis municipals de les cures amb més de 16.000 persones ateses

Els serveis públics específics vinculats a les cures s’han multiplicat en els darrers anys a la ciutat, amb projectes pioners i consolidats com l’Espai Barcelona Cuida, el servei de cangur Concilia, el desplegament territorial de Vila Veïna o la creació de la Targeta Cuidadora. Més de 16.400 persones ja s’han beneficiat d’aquest conjunt de recursos, que durant el 2021 va rebre una inversió de 187 milions d’euros i que es continuarà ampliant amb més actuacions per garantir el dret de rebre i exercir les cures de manera digna i amb xarxes de suport comunitàries.

04/11/2022 14:59 h

Ajuntament de Barcelona

Al llarg de la vida totes les persones reben cures i proporcionen cures a altres persones, per condicionants de l’edat, la salut o el benestar. Tradicionalment, la cura s’ha vist com una funció social privada, reservada a l’espai de la llar i associada a la responsabilitat femenina. S’estima que a Barcelona 355.000 persones, majoritàriament dones, tenen cura d’altres de manera intensiva, amb una presència destacada de dones migrants i en situació de precarietat.

Feminització de les cures

La feminització de les cures suposa una sobrecàrrega per a les dones, que són les que fan aquesta tasca vital per al sosteniment de la societat. El 95% de les treballadores de les cures i de la llar són dones, amb un nivell de benestar deficient: el 65% manifesta tenir una salut regular o dolenta. Pel que fa a les condicions laborals, la bretxa salarial de gènere arriba fins al 17,5%: més del 43% no podrien ser autònomes econòmicament només amb els seus ingressos.

Per modificar aquesta dinàmica, cal adoptar un canvi de model que entengui la cura com una funció compartida i de responsabilitat comunitària, que s’exerceixi des de la proximitat, amb una visió feminista i d’universalitat, perquè ningú hagi de cuidar en soledat.

Serveis pioners vinculats a les cures

Combatre la feminització de les cures comença per crear xarxes de suport i recursos públics que millorin la qualitat de vida tant de les persones cuidadores com de les persones que reben cures. Des de l’any 2015 s’han posat en marxa diversos projectes pioners adreçats a aquests col·lectius, que any rere any s’han ampliat i consolidat com a serveis de referència en l’àmbit de les cures.

Barcelona Cuida

L’Espai Barcelona Cuida és l’equipament que centralitza tota la informació i els recursos vinculats a les cures de la ciutat. Va obrir l’any 2019 i des de llavors ha atès 10.688 persones, amb 8.694 consultes resoltes. El servei és especialment important per a les treballadores de la llar i de les cures: s’han fet 2.500 assessoraments en aquest àmbit, s’han formalitzat un centenar de contractes i s’ha ajudat deu persones a regularitzar la seva situació administrativa.

Barcelona Cuida es troba al carrer de Viladomat, 127, i també s’hi pot contactar per telèfon o mitjançant l’atenció en línia. S’hi poden adreçar persones que tenen cura de familiars o persones properes, professionals de la llar i els serveis socials, comunitaris i de salut, entitats i persones que vulguin planificar la seva cura.

Targeta Cuidadora

El servei de Barcelona Cuida també gestiona la Targeta Cuidadora, una iniciativa recent que reconeix la tasca de les persones cuidadores i els permet accedir a un paquet de catorze recursos gratuïts, com assessorament emocional les 24 hores, xarxes d’acompanyament i activitats de lleure. Des que es va posar en marxa ja s’han rebut 2.300 sol·licituds.

Informeu-vos de com sol·licitar la Targeta Cuidadora aquí.

Vila Veïna

El projecte de Vila Veïna neix com una iniciativa per posar la vida i les cures al centre. Planteja un model d’atenció sociosanitària personalitzada i de proximitat, amb petites unitats territorials on el veïnat disposa de tots els recursos necessaris per garantir les cures, tant de les persones que les reben com de les que les exerceixen.

El pla pilot ja funciona en deu barris de la ciutat i ha atès 1.171 persones, majoritàriament dones (84%). La meitat de les persones usuàries s’identifiquen com a persones cuidadores, i les consultes més freqüents estan vinculades a la dependència (32%) i la petita infància (25%).

Servei de cangur Concilia

La conciliació de la vida laboral i personal amb el lleure i el temps de respir és especialment difícil per a les famílies monoparentals amb pocs recursos, les dones en situació de violència masclista i les famílies sense suport comunitari. Per facilitar-los la conciliació, l’any 2020 es va posar en marxa el servei de cangur Concilia, gestionat per la Cooperativa Incoop, que ja disposa de nou espais i que fins al juliol d’aquest any havia atès 2.456 famílies, amb un total de 28.530 serveis de cangur.

El bon funcionament del programa ha permès ampliar el servei a tres barris més: el Carmel, el Congrés i els Indians i la Maternitat i Sant Ramon. Per fer-ho possible, s’ha incrementat la inversió en un 145%, fins a 1,6 milions d’euros.

Paral·lelament, també es crearà el servei de monitoratge per als infants del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), i s’iniciarà el projecte Mares Veïnes, una xarxa de suport a la criança per a dones i mares d’origen divers.

Més serveis per millorar les cures

A aquest conjunt de recursos s’hi afegeixen altres programes municipals destinats a millorar el benestar i la qualitat de vida de col·lectius especialment vulnerables, com les persones grans i les persones amb discapacitat. Són, per exemple, els projectes Radars, Vincles i “Baixem al carrer”, que tenen l’objectiu de combatre la solitud no desitjada i l’aïllament social.

A més, també s’ha ampliat la inversió en recursos bàsics com el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), que l’any 2019 va augmentar el pressupost en un 50%. L’increment ha permès incorporar més professionals al servei, millorar-ne les condicions laborals i reduir-ne la temporalitat, amb un total de 4.025 persones contractades. També s’ha avançat en l’ampliació i la millora del servei de teleassistència, que ja arriba a 108.000 persones.

Altres iniciatives complementen el conjunt d’actuacions i recursos municipals, com el servei d’assessorament específic de Barcelona Activa en l’àmbit de les cures, la incorporació d’una clàusula com a criteri d’adjudicació dels contractes públics que redueixi la contractació parcial femenina vinculada a la precarització, la formació en conciliació de 832 persones, la capacitació professional de 130 persones cuidadores i el reforç del programa de famílies cuidadores i els grups d’ajuda mútua.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades