Les ordenances fiscals per al 2023 superen el primer tràmit

Les ordenances fiscals per al 2023, que mantenen congelats tots els impostos i taxes, han estat aprovades provisionalment al Ple del mes d’octubre. La proposta fiscal ha tingut els vots favorables dels grups de Govern, l’abstenció d’ERC i J×Cat i els vots en contra de la resta de grups municipals.

28/10/2022 14:45 h

Ajuntament de Barcelona

D’aquesta manera es mantenen sense alteracions els tipus dels impostos municipals: l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Bonificacions i fórmules de pagament

S’estableix una nova bonificació en la taxa d’ocupació de l’espai públic per als vehicles que tinguin l’etiqueta Eco. D’altra banda, es manté la bonificació del 75% de la taxa de terrasses i establiments a la via pública, mercats ambulants i fires de Nadal, aplicada arran de la pandèmia.

Per primera vegada, per facilitar el pagament dels tributs, les persones que tinguin més de dos rebuts municipals podran acollir-se a una tarifa plana mensual.

La proposta d’ordenances fiscals se sotmet ara al període d’informació pública (30 dies) per procedir, si escau, a l’aprovació definitiva al Ple del mes de desembre.

Etiquetes associades a la notícia