Comença la segona fase d'obres del carril bici de la Via Augusta

02/02/2023 09:15 h

Ecologia Urbana

Les obres d’implantació del carril bici a la Via Augusta, entre el carrers de Ganduxer i Dolors Monserdà s’iniciaran el 6 de febrer.

L’actuació es dividirà per sentits de circulació. Primerament s’actuarà en el sentit descendent (entrada de ciutat), i fins que no es finalitzi la implantació del carril bici en aquest sentit no s’iniciaran els treballs en el sentit ascendent (sortida ciutat).

Les tasques d’implantació del carril bici consistiran primerament en treballs d’obra civil per adequar voreres i orelletes, executar noves alineacions de vorada i execució de noves plataformes de parades de bus (a carril bus existent).

Posteriorment, s’executarà un nou paviment aglomerat i senyalització horitzontal del carril bici, definit nova secció de trànsit del carrer Via Augusta. Per últim s’implantaran els separadors del carril bici així com els semàfors definitius.

El carril bici discorrerà pels dos costat de la Via Augusta adjacents a vorera, deixant una secció de trànsit d’un carril de circulació, carril bus més carril bici, per cada sentit.

El tram entre el carrer de l’Hort de la vila i de Pau Alcover, no s’executarà el carril bici degut a l’existència de les obres de construcció de la futura estació de la L9 a Sarrià. Per tant, en el sentit ascendent, el carril bici anirà des de  Ganduxer fins a c. Hort de la Vila, i des de C/Hort de la Vila  fins a C/Dolors Monserdà.

La connexió entre Vergós i Hort de la Vila, no es podrà fer en el carril bici, i caldrà que els ciclistes o baixin de la bici i vagin per l’itinerari de vianants existent per calçada just davant de les obres de la L9 o per calçada, compartint la circulació amb els vehicles.

Notícies relacionades