Publicada la resolució provisional de l’Enfortim l’ESS

A partir del 29 de setembre s’obre un termini de 10 dies hàbils (data límit fins el dia 13 d’octubre, inclòs) per presentar la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci i les al·legacions, si escau.

28/09/2020 12:34 h

Laia Ruiz

El 28 de setembre s’ha publicat la resolució provisional de la Convocatòria específica de 2020 de subvencions per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària de l’Ajuntament de Barcelona. Podeu comprovar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

A partir del 29 de setembre i fins les 23:59h del 13 d’octubre, s’ha de presentar la documentació requerida al BOP pel canal de registre, telemàtic específic o presencial, segons es va fer servir en la presentació de la proposta valorada. En cas de no fer-ho, es denegaria la subvenció a la resolució definitiva. Per tal d’optimitzar els recursos, en cas de renúncia voluntària de la subvenció s’haurà de fer efectiva per registre en aquest termini de 10 dies hàbils.

Aquelles subvencions que estiguin proposades per a atorgar, i si a les entitats sol·licitants no se’ls ha requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la novament.

En cas que l’import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, caldrà presentar la reformulació del projecte d’acord amb la disminució d’aquest import, un cop es publiqui la resolució definitiva. Les entitats rebran un correu on s’informarà quan els nous formularis estiguin disponibles. De no presentar-se aquesta reformulació des de la resolució definitiva i durant el període d’execució de cada projecte, es tindrà en compte l’import informat a la instància de sol·licitud de cara a la justificació del projecte.

Etiquetes associades a la notícia