El nou pla Natura preveu crear 18,6 hectàrees més de verd per al 2023

El pla Natura 2021-2030 preveu crear 160 hectàrees de verd, 18,6 en els primers dos anys. El nou full de ruta marca que la planificació i gestió del verd ha de ser més diversa i abundant i ha d’afavorir la biodiversitat.

26/04/2021 15:22 h

Ajuntament de Barcelona

Els pròxims dos anys es faran quaranta actuacions en diferents espais de la ciutat, i s’arribarà a una vuitantena el 2030. Aquest és un dels objectius del pla Natura 2021-2030, el full de ruta que defineix les actuacions a curt, mitjà i llarg termini.

Aquest augment del verd se suma a les més de 20 hectàrees executades entre els anys 2019 i 2021, amb 82 actuacions en espais verds.

El pla s’obre ara a la participació ciutadana a través del portal Decidim i amb dues sessions obertes en format telemàtic, que tindran lloc els dies 27 d’abril i 12 de maig.

Després del Pla del verd i la biodiversitat, el pla Natura

La ciutat deixa enrere el Pla del verd i de la biodiversitat 2013-2020 i dona pas al pla Natura amb l’objectiu que el concepte natura sigui integral i senzill, connecti amb la ciutadania i englobi un conjunt de valors presents a la ciutat: la infraestructura verda, materials geològics, sòls, aigua i éssers vius.

De fet, ja fa anys que s’ha constatat la necessitat de la ciutadania de tenir contacte amb els espais verds i l’aire lliure per afavorir el benestar físic i emocional i la salut en general, sense oblidar que el verd té també una funció clau a les ciutats per reduir la contaminació i contribueix, a escala global, a la lluita contra el canvi climàtic.

Amb les actuacions que preveu el pla Natura 2021-2030, es pretén aconseguir que la ciutat incrementi 160 hectàrees de verd, una de les fites més importants del pla Clima i la Declaració d’emergència climàtica.

 Més i millor verd i amb la ciutadania

El pla Natura s’estructura en tres eixos i dos àmbits transversals. El primer eix té per objectiu aconseguir més verd i biodiversitat. Això s’aconsegueix principalment fent una planificació de com s’ha d’augmentar el verd a la ciutat tenint en compte una distribució equitativa als diferents territoris, enfortint la infraestructura verda i cercant la connectivitat entre si, especialment connectant els espais verds de l’entorn metropolità: Collserola i els espais fluvials del Llobregat i el Besòs. També és essencial identificar zones que tenen dèficit de verd per tal de planificar-hi actuacions, i col·locar verd en espais com cobertes, mitgeres, interiors d’illa o eixos verds.

El segon eix del pla fa referència a la conservació i la millora del verd i la biodiversitat. En aquest cas, la ciutat ha deixat enrere un model de gestió del verd obsolet, propi dels anys noranta, i ha donat pas a una gestió ecològica i la promoció de la naturalització de determinats espais. La gestió ecològica té per objectiu l’ús sostenible dels recursos i la protecció del patrimoni natural i del medi ambient, i, per tant, de la salut, i s’aplica en tot el verd de la ciutat. D’altra banda, la naturalització d’espais verds urbans té com a objectiu transformar-los per afavorir-hi els processos ecològics i l’entrada espontània de flora i fauna, i s’aplica en alguns espais verds que reuneixen unes característiques determinades.

Aquests espais verds naturalitzats poden incloure refugis de biodiversitat amb una protecció especial de la fauna que hi viu, i també cal preservar les característiques naturals de la vegetació. Actualment Barcelona ja disposa de 316 hectàrees d’aquest tipus de verd i l’objectiu és arribar a les 385 hectàrees el 2023, que representaran un 38% del total de verd de la ciutat.

El tercer eix del pla fa referència a la importància de treballar el verd de la ciutat amb i per a la ciutadania. Barcelona aposta per acollir i facilitar les iniciatives ciutadanes i per oferir propostes concretes perquè veïns i veïnes, organitzacions, entitats, empreses i administracions puguin tenir un paper actiu en la promoció i conservació de la biodiversitat urbana i implicar-se de manera activa en els processos de gestió i millora. Això es fa, per exemple, amb la cessió de parcel·les d’horts per a la gent gran, amb la cessió d’espais per a la creació d’horts comunitaris i amb iniciatives conjuntes amb la ciutadania com les activitats de plantació amb escoles i entitats.

Coneixement, governança i participació

A més dels tres eixos d’actuació, el pla inclou dos àmbits clau de treball transversal. En primer lloc, l’augment del coneixement. La conservació de la biodiversitat en el medi urbà i la relació entre la natura i la salut són dos aspectes que s’han de tractar amb rigor científic i tècnic. A més, cal fer-ne un seguiment específic i analitzar les transformacions que ja presenta a causa de l’emergència climàtica.

El segon àmbit fa referència a una governança compartida del pla. L’objectiu és treballar-lo de manera compartida i transversal amb la ciutadania i els diversos actors clau de la ciutat. Per això es busca crear una xarxa de treball amb tots els implicats en la conservació de la biodiversitat i el verd urbà i s’obre a la ciutadania amb un procés participatiu abans de la redacció final.

La ciutadania podrà fer aportacions al pla a través del web Decidim Barcelona, on es publicarà la documentació prèvia del pla i s’hi podran fer aportacions i propostes i valorar-les. També es pot participar en les sessions obertes en format telemàtic, que tindran lloc els dies 27 d’abril i 12 de maig, en què es podrà debatre el pla i formular suggeriments i propostes. Les inscripcions a les sessions s’han de fer també a través del web Decidim Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia