L’obesitat com a epítom de la precarització

Il·lustració © Riki Blanco

Malgrat que es produeixen aliments en quantitat suficient per satisfer les necessitats de tota la població, les desigualtats en l’accés fan que un terç del que es produeix es malbarati mentre hi ha gent que passa gana o pateix malnutrició. La inseguretat alimentària creix al mateix temps que s’estén l’epidèmia global d’obesitat i sobrepès. La precarietat econòmica s’ha revelat com un clar factor de risc.

Actualment, una tercera part dels aliments produïts al món es malbarata, mentre que una de cada deu persones segueix sense tenir prou menjar. De fet, la malnutrició i, simultàniament, la pèrdua i el malbaratament alimentari són fenòmens contraposats que coexisteixen en un món on els recursos ecològics que suporten les demandes de la indústria agroalimentària són cada cop més limitats.[1]

L’emergència sanitària provocada per la covid-19 ha posat de nou de manifest la fragilitat d’aquest sistema. En alguns països, les cues de milers de persones a les portes dels menjadors socials han anat de la mà de la interrupció de la cadena de subministrament alimentari per part dels agricultors, obligats a destruir milions de quilos de verdures i hortalisses o litres de llet davant la caiguda de la demanda i la consegüent davallada de preus. Si, tal com se sosté àmpliament, la producció d’aliments és suficient per alimentar tota la població mundial, per què persisteix la inseguretat?, per què les penúries formen part de la sobreabundància i quines correspondències existeixen amb l’emergència de noves malalties?

Hi ha una relació estreta entre dos fenòmens que durant els darrers anys han augmentat a Espanya: l’obesitat i la inseguretat alimentària. Tots dos responen a canvis profunds en els entorns i les formes de vida, però, particularment, a la desigualtat social provocada per l’impacte de la creixent precarització.[2]


[1] Programa Mundial d’Aliments. 2019. https://es.wfp.org/panorama.
[2] Gracia-Arnaiz, M. “Eating issues in a time of crisis: Re-thinking the new food trends and challenges in Spain”. Trends in Food Science & Technology. DOI, 2021. http://ow.ly/3AIF50FxdM7.

La distribució social de l’obesitat: un problema de pes?

Considerada com el resultat directe de dietes hipercalòriques i d’una despesa energètica insuficient, l’obesitat s’entén com una aflicció causada per la ràpida transformació tecnològica i socioeconòmica que s’ha produït en molts països, fins i tot en els d’ingressos baixos. La globesitat és el terme que s’utilitza per referir el caràcter epidèmic i les conseqüències globals d’aquestes transformacions en l’augment de l’excés de pes corporal i les comorbiditats associades, com la diabetis de tipus 2, la malaltia coronària o la hipertensió.[1] Segons l’OMS, el 2016 més de 1.900 milions de persones adultes tenien sobrepès i unes 690 milions patien obesitat.[2]

Per intentar mitigar-ne els efectes en la salut, i amb la convicció que l’obesitat és evitable, l’OMS va elaborar fa 17 anys l’Estratègia mundial sobre règim alimentari, activitat física i salut, una eina per guiar els estats membres en els seus esforços per prevenir les malalties cròniques mitjançant la promoció de dietes saludables i activitat física. L’any 2005, Espanya va dissenyar l’Estratègia NAOS, un pla multisectorial que considera que els canvis que hi ha hagut en els estils de vida són la principal causa de l’augment de l’obesitat. “Menjar millor i moure’s més” han estat les coordenades ideològiques de les accions dutes a terme per intentar millorar la salut.

Malgrat tot, en els darrers anys els organismes internacionals han destacat la rellevància d’altres factors micro i macroambientals més enllà de l’èmfasi en la dieta i l’exercici. És el cas, entre d’altres, de l’augment del preu del menjar, la reformulació d’aliments i de begudes, o l’accés a l’habitatge i a una feina digna.

S’ha suggerit que els efectes d’aquesta crisi recent han contribuït a l’augment de l’obesitat, i es planteja que les dificultats financeres són un factor de risc. De mitjana, un de cada sis adults dels estats membres de la UE era obès el 2012, que contrasta amb l’un de cada vuit que ho era el 2002. A Espanya, segons l’Enquesta Nacional de Salut (ENSE, 2017), la taxa d’obesitat en la població adulta va arribar al 17,43%.


[1] Legetic, B., Globesidad, epidemia del siglo XXI
[2] Organització Mundial de la Salut. Obesitat i sobrepès. Juny del 2021. http://ow.ly/LYtO50Fxe2h.

Tot i que les enquestes mostren que l’obesitat afecta tots els grups socials, la prevalença és més gran entre les persones amb menys recursos i menys nivell educatiu, especialment en dones; l’obesitat i el sobrepès augmenten en funció de la condició socioeconòmica de la persona entrevistada. Pel que fa als menors, l’informe Aladino del 2020 mostra que, mentre que el 23,2% de nenes i nens de famílies amb rendes inferiors a 18.000 euros bruts anuals presenta obesitat, en les famílies amb rendes superiors als 30.000 euros afecta només a l’11,9%.[1]

Segons l’enquesta estatal, passa el mateix amb l’activitat física. Gairebé la meitat de les persones amb menys ingressos (46,7%) tenen un estil de vida sedentari, mentre que la xifra és del 24,3% entre les que guanyen més. Els aturats amb menys formació acadèmica també fan menys esport.

Si tenim en compte aquests informes i xifres, hi ha una doble paradoxa que convergeix en l’agenda sanitària i política espanyola. Per una banda, crida l’atenció que la prevalença de l’obesitat segueixi augmentant, tot i que s’hagin posat en marxa nombroses iniciatives preventives i protocols per a un diagnòstic precoç. Per altra banda, sorprèn que sobre el paper s’hagi reconegut el seu gradient social sense que hagin transcendit mesures específiques de les intervencions o accions preventives.


[1] La Moncloa. http://ow.ly/mxVS50FxdWL. Setembre del 2020.

Inseguretat alimentària en temps de crisi

L’obesitat reflecteix un problema de desigualtat social que sovint ve acompanyada de situacions d’inseguretat alimentària. Entre les persones amb menys recursos, els patrons de consum d’aliments estan limitats en varietat, qualitat i freqüència. A més, la crisi econòmica mundial iniciada el 2008 ha tingut conseqüències negatives en la seguretat alimentària fins avui. L’estimació més recent del 2019 mostra que la fam al món segueix augmentant des del 2014 i afecta 690 milions de persones.[1] A Espanya, d’acord amb els informes anuals de la FAO,[2] les persones en situació d’inseguretat alimentària han passat de 600.000 a 700.000 en un sol any, cosa que significa que no poden accedir de manera regular i autònoma a una alimentació suficient, saludable i culturalment acceptable.

Tot i que les xifres macroeconòmiques van millorar entre el 2015 i el 2019 en aspectes relatius a la taxa d’atur i creixement, les condicions de vida han canviat significativament per a moltes persones. La qualitat del treball ha empitjorat des de la gran recessió, amb més contractes temporals i sous més baixos que impedeixen que molts treballadors surtin de la pobresa.[3] De fet, el nombre de persones amb treball en risc de pobresa a Espanya ha passat del 10,9% el 2010 al 12,7% el 2019, cosa que suposa un increment del 16%, quatre punts percentuals per sobre de la mitjana de la Unió Europea.


[1] Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura. “Fam i inseguretat alimentària”. http://ow.ly/a5zQ50FxdYs.
[2] http://ow.ly/nV7V50FxdZ8.
[3] Fernández, D. Los salarios en la recuperación española. 2017.

Aquesta creixent precarització ha tingut conseqüències en diversos àmbits de la vida quotidiana, especialment en l’alimentació. Alguns autors assenyalen que la pèrdua del poder adquisitiu és la causa principal que explica l’evolució del consum de certs productes, especialment els més barats i menys saludables, i també de la davallada de la despesa d’alimentació extradomèstica.[1] Un dels impactes més notables de l’empobriment es concreta en les dificultats que les persones afronten quan intenten cobrir les necessitats bàsiques, la qual cosa es reflecteix en els indicadors recollits en l’Enquesta de condicions de vida (ECV). En plena crisi, el 16,9% de les llars van manifestar que era molt difícil arribar a final de mes, el que representa un 3,4% més que el 2012, mentre que 27% no es podia permetre un àpat a base de carn, pollastre o peix cada dia.[2]

Actualment, l’emergència sanitària per la pandèmia ha provocat una nova crisi. De fet, les sol·licituds d’ajuda alimentària als serveis socials i a les organitzacions humanitàries s’han multiplicat en totes les ciutats espanyoles. A Barcelona, les prestacions fetes per l’Ajuntament l’any 2020 s’han quadruplicat respecte de l’any anterior. També, des que ha començat l’any, el nombre de persones que va als Bancs d’Aliments gairebé s’ha duplicat: si a principis del 2020 hi havia 1.050.000 beneficiaris, segons dades de FESBAL (Federació Espanyola de Bancs d’Aliments), el 2021 la xifra arriba als 1,8 milions de persones. Per la seva banda, gairebé la meitat de les famílies ateses per Càritas el 2021 han estat incapaces de dur una alimentació adequada a causa dels problemes econòmics, amb efectes en la salut física i el benestar.

Diversos estudis fets a Espanya indiquen que les persones que pateixen una disminució d’ingressos significativa i, sovint, inesperada, redueixen despeses en totes les àrees, fins i tot en alimentació.[3] Aquesta reducció es pot produir reduint les sobres, incrementant la compra de productes més barats, prioritzant el preu com a criteri principal per seleccionar i preparar els plats, o saltant-se àpats. La precarització disminueix les oportunitats d’obtenir aliments de manera regular i autònoma, i això ha fet que reapareguin expressions com “escassetat”, “menjar el que es pot i el que s’aconsegueix” o “saltar-se el dinar”.


[1] Antentas, J.M. y Vivas, E. Impacto de la crisis en el derecho a una alimentación sana y saludable. 2014.
[2] ECV. Encuesta de condiciones de vida. 2013. http://ow.ly/DyQb50Fxe4Z.
[3] Díaz-Méndez, C. Discursos sobre la escasez: estrategias de gestión de la privación alimentaria en tiempos de crisis. 2018.

Il·lustració © Riki Blanco Il·lustració © Riki Blanco

Redefinir reptes, repensar l’alimentació

Sembla difícil revertir els fenòmens que hem apuntat aquí sense aplicar polítiques específiques que transformin factors clau de caràcter econòmic, sanitari i social. Com que la pobresa té un efecte més que lleu en la salut, s’hauria de comprovar si l’augment progressiu de la desigualtat a Espanya ha influït en la prevalença de l’obesitat i si això es pot relacionar, com ha passat en altres països, amb formes específiques de privació material.

Per una banda, la inseguretat alimentària s’ha vist com un problema de persones que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques, així que les administracions han defensat la distribució d’aliments com la solució més ràpida i senzilla. El mapa d’ajuts alimentaris a Espanya s’ha ampliat i fragmentat més encara amb l’impacte de la pandèmia, i ha potenciat una nova economia de la caritat encarregada de distribuir béns bàsics a les persones que viuen en situació de precarietat. Els ajuts alimentaris, però, contribueixen a satisfer les necessitats bàsiques, però alhora desvien la pressió social sobre l’Estat i fan que els beneficiaris d’aquestes prestacions siguin cada cop més dependents dels recursos proporcionats per les organitzacions.

Per la seva banda, l’obesitat ha estat vista com una qüestió principalment comportamental, derivada d’actituds irreflexives per part de qui la pateix i/o de la seva manca de voluntat o coneixement nutricionals, que podria evitar-se menjant millor i movent-se més. El diagnòstic presentat al·ludeix a profunds canvis en les maneres de viure que ningú no dubta que hagin succeït a Espanya, però no se sap bé en quina mesura han tingut efecte en la salut i si aquesta influència ha estat necessàriament negativa. Els estils de vida no s’han de reduir al determinisme comportamental ni a les conductes com a accions aïllades, diferenciades del context i dels condicionants que sustenten i donen sortida a les pràctiques socials.

Malgrat la creixent globalització, l’obesitat no té els mateixos efectes a tot el món. Ni totes les persones grasses estan malaltes ni totes les que ho estan mengen malament. La incidència de l’obesitat és molt desigual, i respon a diferències intra i interculturals. Passa el mateix amb la inseguretat alimentària. I no només perquè les oportunitats d’alimentar-se i gestionar la salut difereixen molt segons les variables que hem analitzat aquí, sinó també perquè les pràctiques alimentàries depenen d’altres factors micro i macroestructurals, com la feina, els horaris laborals, el preu dels aliments, l’accés a l’habitatge o la desigualtat de gènere. Les exigències quotidianes a les quals s’enfronten les persones vulnerabilitzades per les pràctiques d’austeritat accentuades durant les crisis no han permès una alimentació millor, almenys no en la mesura que desitjarien les autoritats sanitàries, perquè per canviar de dieta és necessari canviar de vida, cosa que no només és difícil, sinó que pot arribar a ser impossible per a moltes persones.

Bibliografia
Antentas, J.M. y Vivas, E. “Impacto de la crisis en el derecho a una alimentación sana y saludable”. Informe SESPAS 2014. Gaceta Sanitaria 28 (Supl. 1): 58-61. 2014.
Deaton, A. “What does the empirical evidence tell us about the injustice of health inequalities?”. Eyal, N. et al. (eds.). Inequalities in health: concepts, measures and ethics. Oxford University Press, Oxford, 2013.
Díaz-Méndez, C. et al. “Discursos sobre la escasez: estrategias de gestión de la privación alimentaria en tiempos de crisis”. Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales, (40), p. 85-105. 2018.
FAO, FIDA, OMS, PMA i UNICEF. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables. FAO, Roma, 2020.
Fernández, D. “Los salarios en la recuperación española”. Cuadernos de Información Económica, 260: 1-12. 2017.
Gracia-Arnaiz, M. “Eating issues in a time of crisis: Re-thinking the new food trends and challenges in Spain”. Trends in Food Science & Technology. DOI, 2021. http://ow.ly/3AIF50FxdM7.
Legetic, B. “Globesidad, epidemia del siglo XXI”. Medwave, 4 (11): 2578. 2004.
Riches, G., Silvasti, T. (eds.). First World Hunger Revisited: Food Charity or the Right to Food. Palgrave Macmillan, Londres, 2014.
Warde, A. Consumption, Food & Taste: Culinary Antinomies and Commodity Culture. Sage Publications, Londres, 1997.

  • Comemos lo que somos: reflexiones sobre cuerpo, género y saludComemos lo que somos: reflexiones sobre cuerpo, género y saludIcaria, 2015
  • Somos lo que comemos: estudios de alimentación y cultura en EspañaSomos lo que comemos: estudios de alimentación y cultura en EspañaAriel, 2008

Temàtiques relacionades

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis