Reserva del Punt Verd Mòbil Escolar

Reserva del Punt Verd Mòbil Escolar (PVME)

HORARI

L'horari del PVME és:

Matins: de dilluns a divendres, de 9.10 a 12.30 h. Es pot reservar tot el matí, o un dels dos torns disponibles (de 9.10 a 10.30 h, i d'11.10 a 12.30 h). 

El primer torn del matí, de 9.10 h a 10.30 h està pensat per portar una quantitat petita de material, ja que després es fa un altre servei i fins després de les 12.30 h no es fa el buidatge del camió.

Tardes: de dilluns a dijous, de 15.10 a 16.40 h
 

SERVEI DE NOMÉS RECOLLIDA

La visita del PVME durant el curs escolar ha d'anar acompanyada d'una activitat educativa facilitada pel centre, on pot participar l'alumnat, el professorat, les famílies, la comissió verda, etc. 

De forma addicional, el PVME ofereix un servei de només recollida de residus (sense alumnat), abans de començar el curs, durant Nadal, i un cop acabat el curs escolar. Aquest servei està pensat per recollir els materials derivats de l'activitat educativa dels centres, i estan marcats en color blau dins del calendari de reserves i també apareix una "R" a la data de la reserva. 

En el cas que aquestes dates no us vagin bé, podeu gestionar els residus mitjançant un gestor de residus privat, el Consorci d'Educació de Barcelona (en el cas dels centres públics), o els punts verds de Zona. No s'ofereix aquest servei fora de les dates indicades. 


CALENDARI DE RESERVES

A continuació trobareu el calendari de reserves des d'on podeu demanar les visites del PVME al vostre centre:

 

abril 2024
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

Preguntes freqüents:

  • Aerosols i esprais:
   Esprais ambientadors.
   Esprais cosmètics d'higiene personal: laques, escumes de cabell i desodorants.
   Pintures en esprai.
   Aerosols d'envàs metàl·lic (fèrric o no).
  • Ampolles de cava
  • Aparells elèctrics i electrònics:
   Petits electrodomèstics: cafetera, torradora, sandvitxeria, microones, espremedora, assecador de cabells, estufes elèctriques...
   Jocs i material elèctric i electrònic: ràdios, cassets, despertadors, faxs, GPS, calculadores elèctriques, dispositius d’emmagatzematge i reproducció d’arxius digitals tipus MP3, pen drives, consoles de videojocs (Play, Wii, Xbox...), telèfons mòbils, joguines elèctriques (cotxes teledirigits, nines que parlen, etc.).
   Aparells informàtics: ordinadors portàtils, torres, disquets (CD, DVD), impressores, mòdems, teclats, ratolins, xips, etc.
   Altres aparells: televisors, aparells reproductors de vídeo, de DVD i de CD.
  • Bateries, piles alcalines, de botó i altres.
  • Cables elèctrics
  • Pintures, coles i vernissos
   Pintures amb aigua: pintures acríliques, pintures naturals, pintures en emulsió o dispersió, pintures al tremps, aiguades (gouache), a la nogalina, a la calç, temperes, tintes, etc.
   Pintures amb dissolvents: pintures plàstiques, d'or i plata, els vernissos, els decapants, les laques, la pintura tipus antioxidant, antihumitat, pintures a l'oli, etc.
   Coles i adhesius d'ús domèstic:
   •    Coles per a paper (cola de segells i sobres o coles blanques).
   •    Coles universals (amb dissolvents orgànics).
   •    Coles instantànies (no contenen dissolvents).
   •    Coles de dos components (amb lligams i enduridors, compostos químics molt actius amb problemes de toxicitat).
   •    Coles en esprai (sector gràfic: contenen dissolvents tòxics).
   •    Adhesius dels embalatges de paper cartó (autoadhesius).
  • Fluorescents i bombetes
  • Ferralla domèstica
  • Fitosanitaris, herbicides i pesticides: tota mena de productes de jardineria i control de plagues d'ús domiciliari.
  • Cosmètics: pinta ungles, lleva esmalts, pintallavis, tot tipus de maquillatges i cremes, pasta de dents, desodorants i aquells productes que especialment contenen productes tòxics com dissolvents.
  • Radiografies
  • Oli de cuina i motor
  • Pneumàtics petits (de bicicletes, cotxets...)
  • Productes de laboratori (reactius), fins a 5 kg:
   Dissolucions àcides o bàsiques, restes de reactius no utilitzats, productes químics formats en les reaccions fetes al laboratori.
   Sals de metalls pesants (tòxiques), àcids (corrosius i tòxics), bases (corrosives), productes tòxics com el mercuri o els cianurs, i productes reactius amb l'aigua (sodi), amb l'aire (fòsfor), o amb altres productes (oxidants i reductors forts).
   Líquids fotografia: productes químics (solucions aquoses), generats en els processos de revelatge fotogràfic:
   •    Líquids reveladors: són reductors, normalment són sals metàl·liques i sals alcalines.
   •    Àcids: líquids fixadors (compostos d'hiposulfit de sodi i alguns banys fixadors usen cianurs) o blanquejadors (ferrocianurs, bricomat de potassi, persulfat d'amoni, etc.).

   Perquè l'operari accepti material de laboratori és indispensable adjuntar un llistat dels productes químics que teniu pensat portar. Hauran d’estar correctament emmagatzemats, en un recipient tancat i identificat, posant el nom del producte que conté, el nom del centre i la data d'emmagatzematge i presentar-los com s'indica per tal de disposar els residus correctament i evitar així que l'operari no us els accepti. D’aquesta manera els residus es gestionaran correctament a les plantes de tractament específiques, i es disminueix al màxim el risc que suposa la seva gestió. Per a més informació es pot consultar el protocol de disposició de residus especials perillosos en aquest mateix web.
    
  • Roba i calçat
  • Cartutxos de tinta i tòners

    

   

 • Medicaments caducats (s'han de portar a les farmàcies, a través de les quals, mitjançant el SIGRE, residus sanitaris, residus orgànics, restes vegetals, runes, mobles i trastos, restes de fustes, grans electrodomèstics, aparells elèctrics i electrònics grans (per exemple, una fotocopiadora), etc.

 • Els centres educatius generen certes quantitats de residus perillosos que requereixen una recollida i tractament específics. Un residu perillós és qualsevol substància o objecte que per les seves característiques és perjudicial per al medi ambient i/o la salut de les persones.

  Els centres que desitgen gestionar correctament aquests residus poden fer ús del PVME, el qual facilita la gestió d’aquest tipus de residus fins a un pes de 5Kg, o bé gestionar-los a través d’un gestor autoritzat

  Cal seguir un protocol a l’hora de disposar aquests residus en el PVME per tal d’evitar qualsevol impacte sobre el medi ambient i la salut de les persones. 

  PROTOCOL

  Les accions encaminades a donar la destinació adequada a aquests residus de la forma més correcta possible són 6:

  1.    Identificació
  2.    Envasatge
  3.    Etiquetatge
  4.    Emmagatzematge
  5.    Recollida i transport
  6.    Tractament
   

  1. Identificació
  Una vegada es converteixen els productes en residus perillosos cal tenir-los correctament identificats mitjançant la seva etiqueta.
  Per tant, l'etiqueta és la primera informació que podem tenir del tipus de substància que s'està manipulant. La informació indispensable que ha de tenir l'etiqueta és:
  •    Nom del producte.
  •    Nom, adreça i telèfon del responsable de la comercialització del producte perillós.
  •    Pictogrames i indicacions de perill.
  •    Esment dels riscos específics dels productes perillosos (frases R).
  •    Consells de prudència relatius als productes perillosos (frases S).

  Les 4 primeres correspon executar-les al centre escolar, les dues restants correspon al gestor autoritzat.

   

  2 i 3. Envasatge i etiquetatge
  La correcta segregació dels residus perillosos és un dels punts fonamentals per realitzar una bona gestió. Per això cal envasar i etiquetar-los adequadament. 

  Cal tenir en compte:
  •    No mesclar/barrejar diferents residus en un mateix recipient
  •    Utilitzar envasos de materials que no siguin susceptibles de ser afectats pel residu que contenen
  •    Es recomanen envasos de plàstic (els de vidre es poden trencar)
  •    Els envasos han de ser sòlids i resistents
  •    El tancament dels envasos ha de ser hermètic
  •    Els envasos no s'han d'omplir més del 90% de la seva capacitat
  •    Cal evitar fer transvasaments d'un envàs a un altre

  En la fase d'etiquetatge és important que en l'etiqueta hi aparegui:
  •    Dades del centre (nom, adreça i telèfon)
  •    Identificació del residu
  •    Data de l'envasatge
  •    Pictogrames o indicadors de perillositat

   

  4. Emmagatzematge
  Per a emmagatzemar aquest tipus de productes i evitar el risc més gran de produir qualsevol perjudici per a les persones i el medi ambient cal tenir en compte algunes indicacions a l'hora d'escollir el lloc. 

  Ha de ser un lloc: sec i ventilat, cobert i amb el terra enrajolat o cimentat, accessible per als alumnes.

  Segons dicta la normativa vigent, el temps d'emmagatzematge, previ a la recollida i transport, no pot excedir de 6 mesos. Cal tenir en compte, també, les incompatibilitats d'emmagatzematge. Aquestes incompatibilitats es mostren en la taula següent:

  + es poden emmagatzemar conjuntament
  - no es poden emmagatzemar conjuntament
  x es poden emmagatzemar conjuntament en determinades ocasions.


  5. Recollida i transport
  Va a càrrec del Punt Verd Mòbil Escolar. Aquest realitzarà la recollida porta a porta prèvia concertació del servei.
  Els residus perillosos hauran d’entregar-se en les condicions descrites en els apartats anteriors i cal enviar, prèviament al dia de la visita, un llistat en el qual consti la relació de residus de laboratori que es lliuraran el dia del servei, a residusescoles@bcn.cat. En cas contrari no s'acceptaran.
  La quantitat límit de disposició d'aquests residus és de 5Kg.
   

  6. Tractament
  El tractament dels residus perillosos té com a objectiu eliminar o reduir la perillositat de les substàncies o constituents tòxics que contenen. En els casos que sigui possible la seva recuperació es reciclaran o es reutilitzaran.


   

 • Per tal d'organitzar la visita del PVME, us proposem algunes idees pràctiques per a treure'n el màxim profit:


  Valorar quins són els residus especials que es generen al centre i coordinar la seva recollida per a desfer-se'n el dia de la visita del PVME.
  Els principals residus que es poden generar en un centre educatiu provenen de l'aula d'informàtica (teclats, monitors, torres, ratolins, cables, etc.), d'administració, direcció o aula de mestres (cartutxos i tòners de fotocopiadores, CD, cintes de vídeo, etc.), de les aules (restes de pots de pintura i cola, retoladors, bolígrafs, joguines elèctriques fetes malbé, etc.), dels laboratoris (residus químics), de manteniment (fluorescents, cables elèctrics, pots de restes de pintura, aiguarràs, etc.), de neteja (esprais ambientadors, envasos bruts de productes de neteja) i de cuina (paelles i olles en desús, neteja-forns i desencrostadors).

  També es pot implicar tot l'alumnat i les famílies, comunicant-los el dia de la visita del PVME a través d'una circular als pares, i demanant-los la seva col·laboració. Tant es pot demanar que els nens portin algun residu especial de casa, al llarg de la setmana prèvia a la visita, com el mateix dia de la visita, portant-los els pares mateixos i després els nens, per classes.
   

 • Es poden donar tres casos:

  1. Que hi hagi espai suficient dins del centre (al pati, per exemple): el camió
  aparcarà allà, i ho podreu indicar al formulari de reserva del camió.

  2. Que no hi hagi suficient espai al centre educatiu:
  a) Si hi ha disponibles zones de càrrega/descàrrega, xamfrans i voreres amples,
  (sempre que no estiguin ocupades), el camió pot aparcar allà i no cal fer cap
  tràmit addicional.

  b) Si no hi ha zones de càrrega/descàrrega, xamfrans i voreres amples, caldrà fer la
  petició d’ocupació de via pública a través del següent enllaç, adjuntant el següent
  document amb els punts 3, 5, 6, i 10 omplerts, i la informació del districte.

  Informació que cal omplir al document:
  Districte: cal indicar el Districte al qual pertany el centre educatiu
  Punt 3: dades del centre educatiu
  Punt 5: lloc exacte on aparcarà el camió
  Punt 6: Punt Verd Mòbil Escolar
  Punt 10: cal posar la següent informació: Longitud: 9,5 m; Amplada: 3 m
  Horari: hores que heu reservat per la visita del PVME
  Data (corresponent al camp “Durada”): és molt important que indiqueu la data
  corresponent a la reserva que heu fet perquè es pugui tramitar la vostra
  petició. 


  Un cop omplert el document, cal descarregar-lo el PDF utilitzant l’opció “Descarrega com a
  PDF” (clicant al botó dret del vostre ratolí sobre el formulari) i adjuntar-lo al següent tràmit o
  presentar-lo imprès a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) corresponent si no es pot fer el
  tràmit via telemàtica.
  IMPORTANT: Aquest tràmit s’ha de realitzar amb un marge mínim de 3 setmanes abans de la
  visita del PVME al vostre centre educatiu.

 • Tots els centres educatius de Barcelona, formeu o no part de la xarxa Escoles+Sostenibles,
  podeu demanar el servei del PVME un cop al trimestre, màxim. Les peticions del servei s’han
  de fer a través del calendari de reserves.

 • Es calcula que aproximadament un grup/classe pot visitar el camió cada 15 minuts. En aquells casos que hi hagi espai perquè el camió entri al centre i pugui deixar els diferents contenidors fora i no calgui pujar al camió, la visita és més ràpida. Cal tenir en compte que depenent del nombre de persones que participin en l'activitat caldrà reservar dos o més dies/franges horàries.

 • Per a qualsevol consulta sobre el servei, podeu contactar amb Escoles + Sostenibles a través d'aquest formulari.