Publicació de la resolució provisional de la Convocatòria general de subvencions 2024

Avui dimecres, 22 de maig, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la resolució provisional de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2024.

..
22/05/2024 - 09:34 h - Interculturalitat OAR

IMPORTANT: En aquesta RESOLUCIÓ PROVISIONAL s’indiquen els projectes subvencionats i la proposta d’import que se’ls concedeix. També s’informa dels projectes denegats i dels inadmesos. L’endemà de la publicació de la resolució provisional al BOPB, s’obre un període de 10 dies hàbils (del 23 de maig al 5 de juny, inclòs) per presentar la DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA REQUERIDA i presentar AL·LEGACIONS, i un període de 20 dies hàbils (del 23 de maig al 19 de juny, inclòs) per REFORMULAR en cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import presentat inicialment en el projecte. ATENCIÓ: Si no es reformula, caldrà justificar la totalitat del pressupost presentat a la sol·licitud.

Projectes de la línia R – Afers Religiosos (Ra11 i Rb11) que trobareu a la resolució:

 • Aprovats provisionalment: pàgines 90, 91 i 92.
 • Denegats provisionalment: pàgines 107 i 108.
 • Inadmesos: pàgina 114.

En la resolució provisional trobareu els codis següents referents a la documentació a aportar:

 • Còpia compulsada o amb codi segur de verificació dels Estatuts de la persona jurídica (A).
 • Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF/CIF de la persona jurídica (B).
 • Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF de la persona signant de la sol·licitud i document acreditatiu de la representació, si escau (C).
 • Còpia compulsada o amb codi segur de verificació de la inscripció dels Estatuts en el registre corresponent (D).
 • Certificat d’estar al corrent amb l’AEAT de data posterior a la publicació d’aquesta resolució al BOPB (E).
 • Certificat d’estar al corrent amb la TGSS de data posterior a la publicació d’aquesta resolució al BOPB (F).
 • Esmena de deutes amb IMH (Hisenda municipal) de data posterior a la publicació d’aquesta resolució al BOPB (G).
 • Documentació de subvencions pendents de justificar (H).
 • Acreditació de tenir seu social a Barcelona (I).
 • Declaració de transparència (J).
 • Declaració responsable del Compliment llei morositat (L).

En el mateix termini de 10 dies hàbils (del 23 de maig al 5 de juny, inclòs) s’obre un tràmit per presentar-hi al·legacions. El fet que les persones sol·licitants interessades no hi presentin al·legacions en aquest termini significa que hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva. Aquest supòsit quedarà condicionat, si escau, a la presentació de la documentació acreditativa que s’hagi indicat en la publicació de la resolució provisional. Les entitats que no rebin aquest requeriment i tinguin una subvenció aprovada passaran a cobrar-la directament, sense esperar la publicació de la llista amb la resolució definitiva.

Per a les subvencions que estiguin proposades per atorgar i als seus sol·licitants no se’ls hagi requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la, si així ho decideix l’òrgan instructor. De la mateixa manera, les subvencions que estiguin proposades per denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, sense que els seus o les seves sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les.

En cas que l’import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l’execució del projecte, cal presentar la reformulació del projecte (20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució: del 23 de maig al 19 de juny, inclòs), d’acord amb la disminució d’aquest import. En cas que no es presenti aquesta reformulació, es tindrà en compte l’import informat a la instància de sol·licitud a l’hora de valorar la justificació del projecte. Els documents es penjaran juntament amb la resolució provisional AQUÍ.

És d’obligatorietat la presentació telemàtica de la documentació. 

SESSIÓ INFORMATIVA:

Torre Jussana, en relació amb la resolució provisional de la Convocatòria general de subvencions 2023 i per tal de facilitar tota la informació i resoldre dubtes de les entitats, ha organitzat una SESSIÓ INFORMATIVA EN LÍNIA SOBRE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL I LA REFORMULACIÓ el dia 24 de maig de 10 a 12 h. La sessió quedarà enregistrada i penjada al canal de YouTube de Torre Jussana. Per tal d’accedir a aquesta sessió informativa en línia cal inscripció prèvia mitjançant el formulari que heu d’emplenar AQUÍ. Inscripcions fins al 23 de maig.

Les entitats poden trobar tota la informació a la pàgina web de Torre Jussana: Especial #SubvencionsBCN.

Concretament, a la sessió es tractaran els següents temes:

 • Fases i calendari de les subvencions.
 • Resolució provisional: terminis i procediment del requeriment de documentació, al·legacions, renúncia, etcètera.
 • La importància de la reformulació: requisits, terminis i documents.
 • La modificació i justificació: característiques i novetats 2024.
 • Exemples i espai de resolució de dubtes sobre el tema.