Aquí es fa cultura. S'ha presentat la mesura de govern per la cultura als barris i l'acció comunitària

NOTÍCIES
Cultura als Barris Mesura de govern

Avui s'ha presentat la mesura de govern Cultura als barris i Acció comunitària. Dret a les pràctiques culturals i noves centralitats’, la primera de les 9 mesures del pla Fem culturaAquesta mesura incorpora el conjunt dels principis i vectors plantejats en el pla des de la perspectiva particular dels barris de la ciutat i els teixits (programes, equipaments i projectes ciutadans) de proximitat. Entre els objectius principals de la mesura hi ha el de consolidar, enfortir i ampliar el programa Cultura Viva. 

 

Mesura de govern #1

La Missió

Aquesta mesura de govern es vincula amb la major part dels principis del Pla però des de la perspectiva del territori i la proximitat. La seva missió és la d’enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris de Barcelona. Assolir el reconeixement dels territoris de la ciutat com a espais de pràctica i generació de contingut per identificar noves centralitats.

Els Objectius 

Aquesta mesura de govern articula l’impuls ciutadà, els projectes de base comunitària i la programació pública descentralitzada per crear noves eines que reforcin el paper de la cultura com a espai d’equitat i de cohesió social. També promou els recursos necessaris per fer efectiva la participació i ampliar la concepció de la pràctica cultural a aquells àmbits i espais que queden fora dels límits que ha establert el sector cultural tradicionalment.

En aques context, un dels objectius destacats és el de consolidar, enfortir i ampliar el programa Cultura Viva; i fer-ho a través de l’ampliació dels projectes i les xarxes que actualment inclou l’impuls de nous projectes culturals en l’àmbit comunitari.

La mesura, una decidida empenta cap a la descentralització de l’activitat cultural, també vol potenciar la cultura als barris per situar-la en entorns més quotidians i facilitar-ne l’accés a la ciutadania; desenvolupar projectes i continguts adaptats a cada territori als equipaments culturals de proximitat (com els centres cívics); crear marcs de treball que reconeguin, donin suport i impulsin pràctiques culturals comunitàries; garantir que el conjunt de la ciutadania pugui desenvolupar les seves aptituds i capacitats creatives i identitats culturals; visibilitzar les iniciatives culturals que es duen a terme als barris i promoure la descentralització per grans esdeveniments de ciutat, tot comptant amb els teixits socials i culturals.

Les Línies d’Acció

Una de les línies d'acció de Fem cultura és la de consolidar, enfortir i ampliar el programa Cultura Viva els propers 2 anys. En aquest temps, i en el marc del Pla, el programa es planteja els següents objectius: ampliar l’activitat, l’abast i les xarxes a partir de l’enfortiment dels projectes actius del programa; impulsar nous projectes culturals en l’àmbit comunitari liderats per les comunitats de diversos barris; i generar coneixement que permeti avançar en polítiques públiques i pràctiques culturals innovadores a través del Laboratori Cultura Viva.

La mesura de govern agrupa diferents línies d’actuació i programes impulsats per l’ICUB i altres dependències municipals així com d’un gran nombre de col·lectius i entitats. Totes comparteixen els objectius de potenciar la cultura als barris i la seva vinculació amb l’acció comunitària. Les línies d’acció d’aquesta mesura es concreten en plans i programes que ja estan en marxa o en via d’execució tot i que es trobin en diferents fases del seu desenvolupament, com son: el desplegament del Pla de centres cívics 2021-2023, el desplegament d'EQUICOM (Equipaments de proximitat com a motors d’acció comunitària; el foments de l’estratègia cultural del Pla de barris; el desenvolupament del programa Connexions en el marc de l’“Ampliem espais”; la promoció de la creació artística comunitària i la consolidació i ampliació de la incorporació d’activitats i programacions a l’espai públic de tots els programes culturals de l’ICUB i dels grans esdeveniments.

 

El Pla de Drets Culturals de Barcelona és un marc polític pioner per reconèixer i eixamplar els drets culturals a la ciutat. L’objectiu d’aquest pla ha estat  dissenyar polítiques públiques des del marc dels drets culturals i obrir el camí cap a un reconeixement formal d’aquests drets per al conjunt de la ciutadania de Barcelona.

 “Fem Cultura” agrupa 9 mesures  de govern i 100 accions específiques , una estratègia per situar els drets culturals com a dret fonamental de primer ordre per reforçar la vida democràtica de la ciutat, incorporant al teixit cultural i al conjunt d'àrees municipals en el disseny i implementació de les polítiques culturals locals . Amb la voluntat d’aportar una nova mirada sobre els drets culturals i l’acció pública, el Pla incorpora nous vincles entre l’espai cultural i àmbits estratègics com l’educació, la ciència, la innovació i la tecnologia.