El sector 8 de la Marina del Prat Vermell ja està urbanitzat

L’Ajuntament ha enllestit els treballs d’urbanització del sector 8 del barri de la Marina del Prat Vermell. Les obres s’han executat als carrers de l’Acer i d’Ascó (tots dos entre Motors i Arnes), de Cal Cisó (entre Acer i Ascó) i al dels Motors, que s’ha acabat de convertir en avinguda amb dos vials i un carril bici. Es tracta d’un pas més en l’impuls de la transformació progressiva del teixit industrial i de magatzems en un espai amb vida veïnal on es combina l’habitatge, el verd i l’activitat econòmica.

15/11/2021 11:56 h

Mupert

Els carrers de Cal Cisó, de l’Acer i d’Ascó fan 20 metres d’ample, amb una calçada de 6 metres i voreres asimètriques: una de 5,2 metres i l’altra de 8,8 metres. En aquesta vorera més ampla s’ha construït un parterre longitudinal, i als dos costats del carrer hi ha arbres com ara plàtans, tipuanes i aurons.

El carrer dels Motors esdevé una avinguda des del carrer de la Metal·lúrgia, en el límit amb el terme municipal de l’Hospitalet, fins més enllà del passeig de la Zona Franca. Així, s’ha donat continuïtat a la secció ja construïda al tram anterior, afegint a la calçada antiga (per la banda de muntanya) una mitgera de 3 metres, una calçada de 9 i una vorera de 15 metres per on transcorre el carril bici bidireccional. Les millores també beneficiaran l’entrada i sortida de l’Institut Mare de Déu de la Mercè, situat al mateix carrer dels Motors.

A més de la implantació dels serveis d’aigua, gas, mitja i baixa tensió, telecomunicacions, clavegueram, reg, enllumenat i semàfors, s’han afegit les noves xarxes de fred i calor de barri (Ecoenergies), aigües freàtiques i drenatge sostenible. Tots els elements vegetals i els paviments filtrants utilitzats formen part del sistema a implantar en aquest nou barri, de drenatge d’aigües pluvials amb infiltració al subsòl. L’aigua de pluja que cau a les voreres és conduïda als parterres, on s’emmagatzema i gestiona abans de filtrar-la al terreny. En canvi, l’aigua caiguda a les calçades es desestima, ja que es considera massa bruta, i és conduïda cap al sistema de col·lectors unitaris.

L’actuació, duta a terme per l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), ha permès renovar uns 16.500 metres quadrats de terreny amb una inversió de 8,4 milions d’euros.

Un barri en transformació

L’any 2019 es va aprovar un nou planejament i pla d’infraestructures per desenvolupar, en un termini de setze anys, un àmbit de 75 hectàrees i convertir la Marina del Prat Vermell en un pol de vida veïnal i d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es preveu que s’hi construeixin uns 28.000 habitatges, equipaments públics i 12.000 habitatges, 5.160 dels quals seran de protecció i 1.086, allotjaments dotacionals. El verd serà un eix principal del barri, amb un parc central de 2,4 hectàrees i un eix cívic de 720 metres paral·lel al carrer del Foc. Els espais destinats a activitat econòmica permetran crear entre 8.000 i 11.000 llocs de treball.

Pel que fa a l’execució, el planejament delimita catorze sectors a desenvolupar mitjançant plans urbanístics derivats que en concretaran l’ordenació. D’aquests sectors, cinc ja tenen el planejament aprovat i estan en fase de gestió urbanística —reparcel·lació, projectes d’urbanització, etc.—; dos sectors tenen el planejament derivat en tràmit i un sector està en fase d’estudis previs. El sector 8, ara acabat, és el segon on es completen les obres d’urbanització.

Quant a l’habitatge, s’ha acabat la construcció de 4 edificis amb 200 habitatges de protecció, 32 dels quals són habitatges públics de lloguer assequible, i 32 més, cohabitatge en sòl municipal; estan en construcció 4 nous edificis amb 390 habitatges, entre els quals hi ha 2 promocions municipals de 180 habitatges en conjunt de lloguer social i assequible; disposen de llicència 3 edificis d’habitatge per construir-hi 375 habitatges (266 dels quals seran protegits) i un edifici terciari; i estan en tràmit de llicència 3 edificis més amb 515 habitatges (161 dels quals seran protegits).

Notícies relacionades