Subvencions i Ajuts ICUB

Convocatòria d'Ajuts a l’IBI Cultural

subvencions_2020_ajuts_ibi_juliol_web_1288x320px_cat.jpg

 

De conformitat amb la resolució de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona de data 12 de març  de 2019 es van aprovar les Bases generals reguladores per a la concessió d’ajuts sobre l’import  equivalent a la quota líquida sobre béns immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat.

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona, de 28 de març de2019

 

OBJECTE I FINALITAT

1. L’objecte de la present convocatòria és regular el procediment de sol·licitud, tramitació,  concessió, cobrament i justificació dels ajuts que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona, sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2019 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat.

2. El receptor de l’ajut serà sempre la persona física o jurídica gestora de l’establiment cultural que tingui al seu càrrec l’obligació de pagament de l’IBI, i només per la superfície de l’espai corresponent als usos culturals.

3. La finalitat d’aquests ajuts és donar suport a les activitats de difusió cultural de la ciutat de Barcelona, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària per tal de disminuir les despeses d’estructura dels establiments culturals.

 

 

Per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat.

 

 

Se’n pot trobar tota la informació al web següent:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

ENLLAÇOS I VÍDEOS D’INTERÈS:

Sol·liciteu l’ID cat mobile
https://idcatmobil.seu.cat/

Com podeu aconseguir el certificat digital de la FNMT
https://www.youtube.com/watch?v=4zAhLvGUXDs

Com podeu sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona de forma telemàtica:
https://youtu.be/ykvxBtik3bE

Aquesta convocatòria s’estructura en tres modalitats, d’acord amb les següents tipologies d’equipament:

 1. MODALITAT A - ARTS EN VIU: Espais estables d’exhibició d’arts escèniques com teatre, dansa, circ, i altres disciplines de les arts en viu, així com sales de música en viu o espais independents:

A.1. Sales de teatre, dansa, circ i altres disciplines de les arts en viu.

A.2. Sales de música en viu.

A.3. Espais independents de creació i exhibició artística i cultural, entesos com espais independents i multidisciplinaris que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural, i que ofereixen una programació periòdica d’activitats.

 

 1. MODALITAT B - COMERÇ CULTURAL: Establiments comercials de l’àmbit cultural

B.1. Galeries d’art

B.2. Llibreries

B.3.Altres comerços culturals d’especial rellevància cultural i artística per a la ciutat, entesos com a comerços que tinguin un interès històric o patrimonial per a laciutat, que realitzin tasques de difusió cultural.

 

 1. MODALITAT C –CINEMES

C.1. Sales de Cinema amb 7 sales d’exhibició o menys.

C.2. Sales de Cinema amb més de 7 sales d’exhibició.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Aquesta convocatòria està adreçada a persones físiques o jurídiques que gestionin establiments d’exhibició o comerç cultural i sales de cinema, incloent tant els subjectes que tenen el local en règim de propietat com en règim de lloguer i que suporten la quota líquida de l’impost sobre béns immobles.

Queden excloses com a destinatàries dels ajuts les entitats públiques o les privades que desenvolupen la seva activitat en un equipament públic en règim de cessió, concessió o lloguer públic

Quins requisits s'han de complir?

Podran optar a aquests ajuts les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes com a titulars de la gestió d’establiments culturals dedicats a l’exhibició  o  comerç cultural de caràcter privat, ja sigui en règim de propietat com  en règim de lloguer a  qui el propietari repercuteixi l'impost sobre béns immobles, i que disposin de la llicència d’activitat corresponent.

Els establiments han d’estar domiciliats a la ciutat de Barcelona.

Que d’acord amb els seus estatuts o normes reguladores tinguin objectius i finalitats coincidents amb l’objecte i les finalitats d’aquestes subvencions.

Que no hagin estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

Que hagin justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals, o en el seu cas presentin declaració responsable de no haver completat la justificació a causa de les alteracions en la vida econòmica derivades de la crisi sanitària ocasionada a conseqüència del COVID-19.

Que es trobin al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Que estiguin al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

 

REQUISITS ESPECÍFICS DELS SOL·LICITANTS

 

 • Per a poder optar a les subvencions els sol·licitants hauran d’acreditar els requisits següents:

Espais de propietat municipal. Espais de coworking que no compleixen requisits de destinataris anteriors. Espais culturals no oberts al públic. Escoles d’ensenyaments artístics. Estan excloses com a entitats destinatàries dels ajuts els següents espais, entre d’altres:

 

A.MODALITAT A - ARTS EN VIU: Espais estables d’exhibició d’arts escèniques com teatre, dansa, circ, i altres disciplines de les arts en viu, així com sales de música en viu o espais independents:

A.1. Sales de teatre, dansa, circ i altres disciplines de les arts en viu, que hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

 

A.2. Sales de música en viu, que hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

 

A.3. Espais independents de creació artística i cultural, que hauran d’acreditar el funcionament estable durant l’any anterior al que es publica la convocatòria dels ajuts, mitjançant la presentació de la corresponent llicència d’activitat, així com la memòria d’activitats del mateix període on consti un mínim de 100 activitats on constin les activitats de difusió cultural obertes al públic en el decurs de l’any.

B. MODALITAT B - COMERÇ CULTURAL: Establiments comercials de l’àmbit cultural

B.1.Galeries d’art, que hauran d’acreditar formar part d’alguna de les associacions professionals vàlidament constituïdes o bé presentar la corresponent llicència d’activitat.

 

B.2. Llibreries, que hauran d’acreditar formar part d’alguna de les associacions professionals vàlidament constituïdes o bé presentar la corresponent llicència d’activitat.

 

B.3. Altres comerços culturals d’especial rellevància cultural i artística, que hauran d’acreditar l’activitat mitjançant la presentació de la llicència d’activitat, així com la memòria d’activitats del mateix període on consti el funcionament de l’entitat com a comerç amb interès històric o patrimonial per a la ciutat que realitza tasques de difusió cultural.

La determinació del caràcter de comerç cultural d’especial rellevància cultural i artística serà realitzada per la Comissió de Revisió esmentada al punt 12.3.

 

C. MODALITAT C:CINEMES

C.1. Sales de Cinema amb 7 sales d’exhibició o menys, que hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

 

C.2. Sales de Cinema amb més de 7 sales d’exhibició, que hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

 

 

 • Estan excloses com a entitats destinatàries dels ajuts els següents espais, entre d’altres:
 1. Espais de propietat municipal.
 2. Espais de coworking que no compleixen requisits de destinataris anteriors.
 3. Espais culturals no oberts al públic.
 4. Escoles d’ensenyaments artístics.

COM ES POT SOL·LICITAR?

Termini per fer la sol·licitud
El període de presentació de sol•licituds per a la convocatòria del 2020 està comprès entre els dies 9 i 29 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019. *En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.