Subvencions i Ajuts ICUB

Convocatòria general ICUB 2020

subvencions_2020_convocatoria_2020_web_1900x320px_cat.jpg

 

Teniu un projecte cultural i busqueu subvenció?

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la convocatòria general de subvencions, ha obert la convocatòria d’ajuts per finançar projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2020.

 

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) és l’ens responsable de la gestió de subvencions dels àmbits de cultura (A) i de cultura i educació (Y), aquest darrer convocat de forma conjunta amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

 

L’àmbit de cultura (àmbit ciutat) està destinat a projectes culturals que contribueixin a l’enriquiment de l’activitat i al teixit cultural de la ciutat de Barcelona.

 

L’àmbit de cultura i educació (àmbit ciutat) està destinat a projectes que contemplen els processos de creació en diversos àmbits artístics de cultura popular i tradicional i científics que fomentin l’aprenentatge al llarg de la vida.

 

Aquí teniu tota la informació relacionada amb la convocatòria general i els programes de cultura i de cultura i educació.

Per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat.

 

 

Se’n pot trobar tota la informació al web següent:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

ENLLAÇOS I VÍDEOS D’INTERÈS:

Sol·liciteu l’ID cat mobile
https://idcatmobil.seu.cat/

Com podeu aconseguir el certificat digital de la FNMT
https://www.youtube.com/watch?v=4zAhLvGUXDs

Com podeu sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona de forma telemàtica:
https://youtu.be/ykvxBtik3bE

ÀMBIT CULTURA (A)

 

Les subvencions de l’àmbit temàtic Cultura (A) estan adreçades a qualsevol iniciativa de l’àmbit de la cultura que contribueixi a l’enriquiment de l’activitat i el teixit cultural de la ciutat de Barcelona.

 

L’àmbit de cultura (A) inclou els programes de ciutat següents:

 

B. Arts visuals i cultura digital

Requisits

 Projectes i iniciatives de l’àmbit de les arts visuals (arts plàstiques, imatge, fotografia) que tinguin com a objectiu la difusió i la promoció de la creació en les vessants de: programació estable, suport a la creació, sensibilització de públics, comunicació, creació de comunitats, sensibilització a llenguatges artístics, formació, comercialització i col·lecció.

 Projectes relacionats amb la cultura digital (videoart, art a la xarxa, realitat virtual, intel·ligència artificial, videojocs, aplicacions), que generin o desenvolupin entorns i tecnologies digitals.

 En queden excloses les plataformes digitals (pàgines web, revistes digitals, etcètera) i els projectes de digitalització.

 

 

C. Arts escèniques

Requisits

 Projectes de l’àmbit de les arts escèniques (teatre, dansa, circ) que signifiquin una millora en relació amb l’oferta d’arts escèniques de la ciutat: programació teatral estable, diversitat de gèneres teatrals, experimentació en l’àmbit teatral, nous formats, nous talents i creadors emergents.

 No es podran presentar a aquest programa projectes vinculats a les sales de teatre que es presentin al programa A.K “Sales de teatre”.

 

D. Cinema i audiovisuals

Requisits

 Projectes en l’àmbit del cinema i l’audiovisual, festivals de cinema, mostres i programacions que signifiquin una millora en la programació i l’oferta de cinema i audiovisual de la ciutat, des dels àmbits de l’exhibició, la programació estable, singular, diversa i inèdita o la programació inexistent en els circuïts més comercials. Iniciatives que apostin per l’experimentació, la innovació, nous formats i la creativitat en aquest àmbit.

 

E. Música

Requisits

 Projectes i iniciatives en l’àmbit de la música, festivals, mostres i programacions estables de música en viu de qualitat, que contribueixin a l’enriquiment de l’oferta i el pols musical de la ciutat quant a singularitat en la programació, diversitat d’estils, gèneres musicals i propostes, inèdites i especialitzades. Aposta per l’experimentació, la innovació, nous formats, la creativitat i nous talents.

 

F. Ciència i innovació

Requisits

 Iniciatives i projectes en l’àmbit de la ciència i la innovació que vinculin l’àmbit científic i el món cultural amb incidència en la participació ciutadana activa. Projectes de rellevància dins l’àmbit de la recerca i l’experimentació amb impacte en la difusió del coneixement.

 

G. Projectes interdisciplinaris, de debat cultural i de pensament

Requisits

 Iniciatives i projectes que treballen de forma transversal diferents disciplines i àmbits culturals, que actuen com a agents articuladors i que inclouen el debat cultural i el pensament crític envers la cultura des de diverses perspectives: històrica, filosòfica, política, de gènere, ambiental i científica, entre d’altres.

 

H. Cultura popular

Requisits

 Projectes i iniciatives en l’àmbit de la cultura popular i tradicional local amb incidència i impacte en el moviment festiu en la ciutat de Barcelona i en la seva programació cultural. Projectes que repercuteixin en la promoció i la difusió de la cultura popular i tradicional local, en la promoció del patrimoni immaterial i en la interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars i tradicionals en el món associatiu, així com en la seva interrelació amb el món acadèmic.

 

I. Creació artística comunitària

Requisits

 Projectes de creació artística que impulsin processos de creació col·laboratius i de lògica comunitària que donin lloc a creacions artístiques que responen a unes realitats i contextos socials concrets.

 

J. Lletres, llibreries i promoció de la lectura

Requisits

 Projectes, activitats i iniciatives en l’àmbit de la promoció, la divulgació i l’impuls del sector literari de la ciutat, activitats de promoció i difusió de l’activitat literària, del llibre i la lectura que busquin millorar els índexs de lectura. Activitats i projectes de llibreries o associacions culturals i de promoció del llibre dirigits al conjunt de les comunitats i a la divulgació del patrimoni literari.

 

K. Sales de teatre

Requisits

 Sales i espais escènics de la ciutat que treballen per oferir una programació estable d’arts escèniques, per impulsar la creació, la producció i la difusió de l’activitat escènica de Barcelona i per enriquir el mapa d’espais professionals de teatre, dansa i circ de la ciutat.

 

L. Sales de música

Requisits

 Sales i espais estables de música en viu que disposin d’una llicència d’activitat que permeti actuacions musicals en directe, ja sigui en format acústic, semiamplificat o amplificat. Per accedir a aquesta línia de subvencions s’haurà d’acreditar haver presentat com a mínim quaranta concerts anuals i que aquestes actuacions siguin obertes al públic.

 

M. Espais de creació

Requisits

 Espais i projectes que centren l’activitat en l’experimentació, la difusió i l’exhibició artística i cultural de la ciutat, des de la vessant de l’acompanyament i el suport als processos creatius en les seves diferents fases (recerca, creació, producció i exhibició). Espais i projectes que ofereixen recursos i eines per nodrir, afavorir, impulsar i fer créixer el talent i la creativitat.

 

N. Memòria històrica

Requisits

 Iniciatives i projectes que treballin de forma transversal diferents disciplines i àmbits relacionats amb la memòria democràtica i col·lectiva de la ciutat.

 En concret, es donarà prioritat a projectes commemoratius, pedagògics, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, que abordin la memòria des d’una perspectiva de gènere, de recuperació de les memòries minimitzades i dels valors democràtics.

 Així mateix, es prioritzaran aquells projectes que tinguin un impacte real en el territori de Barcelona (barris, districtes...).

 

O. Disseny, arquitectura i art urbà

Requisits

 Projectes i iniciatives que tinguin com a principal motor l’impuls de la creativitat i la innovació des de la perspectiva dels sectors del disseny, l’arquitectura i l’art urbà. Projectes oberts a tots els públics que impulsin el desenvolupament i la divulgació d’aquests àmbits de la cultura.

 

P. Entitats i plataformes de professionals de la Cultura i de les Arts

Requisits

 Projectes i activitats impulsats per plataformes i entitats professionals representatives dels sectors de la cultura.

 

ÀMBIT DE CULTURA I EDUCACIÓ (Y)

Les subvencions de l’àmbit temàtic de cultura i educació (Y) estan adreçades a projectes que contemplen els processos de creació en diversos àmbits artístics, de cultura popular i tradicional i científics que fomentin l’aprenentatge al llarg de la vida.

L’àmbit de cultura i educació (Y) inclou els programes següents en l’àmbit de ciutat:

A. Pràctica i aprenentatge de competències artístiques

Requisits

 Projectes que centren l’activitat en la formació, l’aprenentatge i la pràctica de disciplines o tècniques artístiques (arts escèniques, arts visuals, literatura, música...). Projectes educatius o activitats formatives en disciplines artístiques que duen a terme centres d’ensenyament o altres espais educatius.

 

B. Participació en el procés de creació artística

Requisits

 Projectes que orienten la seva activitat a promoure i facilitar la participació en el desenvolupament dels processos de creació en les seves diferents fases: recerca, creació, producció i exhibició, com a instruments d’expressió i de comunicació, de comprensió i de reflexió sobre la realitat.

 Projectes que fomentin els vincles i la creació d’interseccions entre educació i cultura.

 

C. Foment i divulgació, recerca i coneixement

 

Requisits

 Projectes centrats en la divulgació de la cultura en totes les seves vessants i contextos educatius, així com en el foment de la recerca i la innovació en la pedagogia, la sensibilització i la pràctica artística.

Qui pot sol·licitar l'ajut?
 • Persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.
 • Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.
 • Que hagin justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals
 • Que no hagin estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 

 

Els sol·licitants han d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. En cas d’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta, és d’aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts, sense perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Quins requisits s'han de complir?

Segons el que es preveu a la base novena de les Bases reguladores, els projectes o activitats han de tenir en compte els requisits següents:

 

 • Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.
 • Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat, o fora d’aquesta, en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.
 • Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari han de revertir en les mateixes activitats subvencionades.
 • Que les activitats programades s’iniciïn i s’acabin dins l’any objecte de la convocatòria.
 • Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i sexista en la seva redacció.
 • Que el projecte no sigui igual o similar a altres de la mateixa entitat o col·lectiu amb els quals l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació).

 

Al punt 15 “Requisits i criteris: de valoració específics” d’aquesta convocatòria, alguns àmbits temàtics i programes detallen altres requisits específics que han de complir els projectes presentats.

A) Requisits generals de cultura

No es pot presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte a diferents programes d’un mateix àmbit temàtic.

 

No es pot presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte als programes que comparteixen àmbit de ciutat i de districte. Els projectes d’abast de districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o el districte s’han de presentar al programa de districte.

 

No es poden presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit de cultura i educació.

 

El nombre de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes. En cas que es presentin més de dos projectes, es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre.

 

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona, llevat dels casos en què quedin suficientment acreditades la projecció i la repercussió per la ciutat.

 

Y) Requisits generals de cultura i educació

No es pot presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre programes d’un mateix àmbit temàtic.

En cas que siguin projectes que s’hagin de desenvolupar en centres educatius, s’hi ha de tenir un acord previ per poder desenvolupar-hi el projecte o bé tenir un acord de participació en alguna convocatòria oberta per a centres educatius organitzada per l’Administració pública. En ambdós casos, s’ha d’acreditar amb la sol·licitud.

 

Els projectes en centres educatius han de ser fora de l’horari lectiu. En cas de projectes que es desenvolupin en espais escolars públics, han de ser projectes oberts no limitats a l’alumnat matriculat al centre.

 

El nombre de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes. En cas que es presentin més de dos projectes, es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre.

 

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona.

COM ES POT SOL·LICITAR?

Termini per fer la sol·licitud
El període de presentació de sol•licituds per a la convocatòria del 2020 està comprès entre els dies 2 i 30 de gener de 2020, ambdós inclosos.
Sessións informatives
 • Dimecres 8 de gener, a les 16.00 h
 • Dimarts 14 de gener, a les 10.00 h
 • Dijous 16 de gener, a les 11.00 h

 

Lloc:

Institut de Cultura de Barcelona
La Rambla, 99 (Palau de la Virreina)
08002 Barcelona
ESPAI 4

Per assistir a les sessions cal inscripció prèvia a través de l’enllaç següent: https://forms.gle/9LL2zv76x7wTWiEG9

Només es pot inscriure una persona per entitat i l’acceptació de la inscripció es farà per ordre de recepció fins a completar l’aforament.

On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019.
*En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.