Subvencions i Ajuts ICUB

Convocatòria Extraordinària Juny 2020

subvencions_2020_convocatoria_extra_juny_web_1900x320px_cat.jpg

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19 ALS PROJECTES DEL SECTOR CULTURAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona, a través del seu Institut de Cultura, dona suport al teixit cultural de la ciutat mitjançant diversos procediments, entre els quals, la seva acció subvencional, tot atenent les línies estratègiques d’impuls i promoció dels diversos àmbits de la cultura i donant resposta a les seves necessitats.

El passat 11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar la pandèmia internacional a la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19.

El 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma a tot l’Estat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat parcialment pel Reial decret 465/2020, de 17 de març. Amb posterioritat, l’estat d’alarma s’ha prorrogat en diverses ocasions.

La situació actual de pandèmia per la COVID-19 i la seva evolució ha provocat tot tipus d’afectacions sobre el teixit i l’activitat cultural de la ciutat amb un impacte directe sobre els projectes i l’activitat cultural, especialment aquella vinculada a la cultura de base, tant pel què fa a dates de celebració, formats de celebració, cancel·lacions i reprogramacions o pèrdua d’ingressos, entre altres.

L’Ajuntament de Barcelona ha activat en els darrers mesos dos paquets de mesures dirigides al sector cultural per respondre a la situació generada per la COVID-19. Es tracta d’iniciatives i propostes per començar a fer front a una crisi que està afectant fortament al teixit cultural de la ciutat. La voluntat del Govern municipal és intentar ajudar a que la cultura segueixi viva i que ens ajudi a recuperar el pols ciutadà en aquest àmbit.

Una d’aquestes mesures és la publicació d’una Convocatòria de subvenció extraordinària d’1 milió d’euros dirigida a pal·liar els efectes de la crisi posant especial atenció en aquelles estructures més febles vinculades a la cultura de base en totes les seves variants i sectors (teatres de proximitat, espais de creació, cooperatives culturals i altres entitats del sector). Aquesta convocatòria també contempla 300.000, 00 € per a nous projectes en clau reproductiva i d’innovació.

Aquesta subvenció es planteja des de la perspectiva de la lluita contra la precarietat i la necessitat d’una mirada transversal del sector que reconegui i reactivi el seu valor productiu però que també focalitzi específicament en aquelles baules més febles de la cadena de valor, com ho són els creadors i creadores independents i el conjunt de la cultura de base de la ciutat, molt castigada per la crisi sanitària. Neix de la necessitat de transferir recursos i noves eines al teixit cultural de la ciutat i potenciar aquells projectes en clau escenari post-COVID.

La justificació de l’aprovació i publicació d'aquesta convocatòria és la voluntat de pal·liar, mitjançant la publicació d’una subvenció extraordinària, els efectes i perjudicis ocasionats per la situació de la crisi sanitària generada per la COVID-19 en els projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 i ajudar a les entitats i persones que els impulsen i duen a terme a mantenir aquesta activitat, tenint en compte les afectacions provocades i la necessitat d’ajustar-la al context actual, per començar a dibuixar un escenari de present i de futur on es garanteixin els drets culturals en el seu conjunt.

 

El règim jurídic d’aquesta convocatòria es determina a la base tercera de les Bases reguladores d’aquesta convocatòria, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 18 de desembre de 2015 i aprovades definitivament per comissió de govern el 3 de desembre de 2015 i el DECRET D'ALCALDIA de 22 d'abril de 2020, relatiu a les mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal amb ocasió de l'aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat.

 

 

Se’n pot trobar tota la informació al web següent:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

ENLLAÇOS I VÍDEOS D’INTERÈS:

Sol·liciteu l’ID cat mobile
https://idcatmobil.seu.cat/

Com podeu aconseguir el certificat digital de la FNMT
https://www.youtube.com/watch?v=4zAhLvGUXDs

Com podeu sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona de forma telemàtica:
https://youtu.be/ykvxBtik3bE

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per subvencionar els projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19, així com els projectes nous derivats d’aquestes afectacions, a partir de l’entrada en vigor de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de desembre de 2020.

S’entendrà per a projectes culturals afectats tots aquells projectes que hagin hagut de cancel·lar totalment o parcial la seva activitat o que aquesta hagi estat reprogramada o reformulada o aquells nous projectes que neixin derivats d’aquestes afectacions.

 

Modalitats, destinataris i tipologies:

MODALITAT A - Projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19

 

A1. – Projectes d’ARTS EN VIU: Espais estables d’exhibició d’arts escèniques com teatre, dansa, circ, i altres disciplines de les arts en viu, així com sales de música en viu o espais independents.

-Sales de teatre, dansa, circ i altres disciplines de les arts en viu, que hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

- Sales de música en viu, que hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

- Espais independents de creació artística i cultural, que hauran d’acreditar el funcionament estable durant l’any anterior al que es publica la convocatòria dels ajuts, mitjançant la presentació de la corresponent llicència d’activitat.

 

A2 – Projectes de COMERÇ CULTURAL: Establiments comercials de l’àmbit cultural:

-Galeries d’art, que hauran d’acreditar formar part d’alguna de les associacions professionals vàlidament constituïdes o bé presentar la corresponent llicència d’activitat.

 

-Llibreries, que hauran d’acreditar formar part d’alguna de les associacions professionals vàlidament constituïdes o bé presentar la corresponent llicència d’activitat.

 

-Altres comerços culturals d’especial rellevància cultural i artística, amb interès històric o patrimonial per a la ciutat que realitzin tasques de difusió cultural, que hauran d’acreditar l’activitat mitjançant la presentació de la llicència d’activitat.

La determinació del caràcter de comerç cultural d’especial rellevància cultural i artística serà realitzada per la Comissió de valoració esmentada al punt 11.

 

A3: Projectes d’exhibició en CINEMES

- Sales de Cinema amb 7 sales d’exhibició o menys, que hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

 

A.4. Festivals, cicles i projectes de caràcter artístic i cultural.

 

Destinataris:

-Festivals, cicles, mostres i projectes de caràcter artístic i cultural d’àmbits i disciplines culturals diverses.

 

A.5. Activitats festives de cultura popular o tradicional.

 

-Mostres, trobades, activitats festives de cultura popular o tradicional.

 

 

MODALITAT B. Projectes nous derivats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19

 

B.1.Noves Accions de context

Noves programacions adequades a les possibilitats d’activitats actuals que considerin altres entorns com el digital en el seu desenvolupament.

B.2. Recerca

Noves línies de recerca que aprofundeixen en processos d’innovació i divulgació de diversos àmbits vinculats a la creació i les pràctiques culturals.

B.3. Laboratori

Modalitat destinada a recolzar iniciatives ciutadanes que, des de l'àmbit cultural, de donin resposta a alguns dels reptes que té la ciutat .

B.4. Capital social

Projectes que es presenten amb la voluntat d’interacció entre diferents entitats amb la voluntat de crear xarxa i capital social a través de pràctiques culturals.

B.5 Projectes de creació.

Projectes d’artistes i creadors en estat de pre-producció, laboratori i recerca. Queden excloses les produccions artístiques.

 

*Una mateixa entitat es podrà presentar a les dues modalitats amb projectes diferents.

*Una mateixa entitat no podrà presentar dos projectes diferents dins de la mateixa modalitat.

*El número de sol·licituds a presentar per entitat es limita a un màxim de dos projectes per entitat o persona física, tenint en compte les dues modalitats.

 

 

Dins de cada modalitat (A, B) s’estableixen 3 tipologies diferents:

TIPOLOGIA 1. Projectes amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 €.

TIPOLOGIA 2. Projectes amb un pressupost total entre 30.000,00€ i 99.999,00 €.

TIPOLOGIA 3. Projectes amb un pressupost total igual o inferior a 29.999,00 €.

Cada tipologia tindrà assignat el pressupost corresponent i es distribuirà fins a exhaurir el mateix únicament entre les sol·licituds de la seva tipologia. En cas que el crèdit destinat a una de les tipologies no quedés esgotat es podrà utilitzar la part disponible per subvencionar les altres tipologies.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden ser beneficiaris de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que compleixin els següents requisits:

 • Estar legalment constituïdes i actives.
 • En cas d’haver sigut beneficiari d’una subvenció municipal que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, excepte que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agencia Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi dins del seu terme municipal.
 • Que els projectes presentat siguin projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19, o projectes nous derivats d’aquestes afectacions, a partir de l’entrada en vigor de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de desembre de 2020
 • Només per la Modalitat A: Entitats o persones físiques que hagin presentat una sol·licitud de subvenció o ajut a l’Institut de Cultura de Barcelona entre el 2017 i el 2020, que hagi estat admesa a tràmit, encara que fos desestimada.
 • Queden exclosos els següents espais i activitats, entre d’altres:
  • Institucions culturals de titularitat pública.
  • Equipaments culturals en règim de consorci públic.
  • Espais de coworking.
  • Les produccions artístiques.
  • Sales de cinema amb més de 7 sales d’exhibició.
Quins requisits s'han de complir?

Projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19, així com els projectes nous derivats d’aquestes afectacions, a partir de l’entrada en vigor de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de desembre de 2020.

 

COM ES POT SOL·LICITAR?

Termini per fer la sol·licitud
El període de presentació de sol•licituds per a la convocatòria del 2020 està comprès entre els dies 15 de juny i 6 de juliol
On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019.
*En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.