L’entrevista: CEIR ARCO Aragó

..
12/02/2024 - 11:41 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

“Els centres de Formació Professional tenim molt a dir respecte a sostenibilitat ambiental i social”, María Portero, directora de CEIR ARCO Aragó i Carles Sentís, cap d’estudis i responsable del projecte d’estalvi i eficiència energètica del centre.

Com treballeu la sostenibilitat, tant dins de l’aula com a la resta d’instal·lacions del centre?

Les estratègies i accions vinculades a una sostenibilitat ambiental i/o social estan planificades a tota la documentació del centre, des del projecte de direcció, projecte educatiu de centre fins a la programació general anual.

La planificació de centre es concreta en diferents activitats i accions programades als mòduls professionals dels diferents Cicles Formatius (de la família professional d’Electricitat i Electrònica i la família professional Sociocultural i Serveis a la comunitat) i al projecte de convivència i pla d’acció tutorial (activitats transversals).

D’aquesta manera s’assoleixen els objectius amb un impacte real tant fora del centre amb els diferents APS (Aprenentatge i Servei) que es desenvolupen, com dins del centre amb: millores per reduir la contaminació acústica (mesuradors d’Ssssplau als passadissos), organització de la recollida selectiva de residus (a les aules i passadissos), cultiu de l’hort escolar (taules de cultiu al pati), modificació de la instal·lació elèctrica, etc.

Ens podeu explicar el vostre projecte d’eficiència lumínica i estalvi energètic?

Aquest projecte es va dur a terme durant el curs 2021-2022 amb l’objectiu d’implementar mesures d’estalvi energètic al centre. Consisteix en l’avaluació respecte a l’efecte global del consum energètic al centre i posterior modificació de la instal·lació elèctrica per tal que sigui òptima. La iniciativa es va desenvolupar inicialment a la seva fase d’avaluació amb el grup d’alumnat de segon del CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats,  al mòdul professional “Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats”. Ara mateix té continuïtat amb alumnat que cursa el mateix cicle formatiu, amb la substitució progressiva de sistemes d’il·luminació que des del curs passat es va iniciar a CEIR ARCO Aragó.

Com s’ha fet la difusió del projecte a tot el centre i quina ha estat la seva rebuda, per part del professorat i la resta de l’alumnat?

El projecte d’estalvi i eficiència energètica es va presentar com a estratègia per assolir objectius de la programació general anual a la primera reunió de convivència del curs 2021-2022. A aquesta comissió de convivència es vincula la comissió E+S i  assisteixen a les reunions representants de tota la comunitat educativa (alumnat de cada grup, docents de les diferents famílies professionals, membres de l’Equip Directiu…).

Aquests representants informen la resta de companys i companyes de la planificació i avenços que es proposen, i contribueixen amb propostes que es recolliran de la resta de companys i companyes.  Així mateix, en finalitzar el curs 2022-2023, el projecte es va presentar a l’estand de CEIR ARCO Aragó durant l’Acte de cloenda d’E+S a Cotxeres de Sants i al claustre de professorat del centre educatiu. A més,  es va fer difusió a les diferents xarxes socials del centre educatiu i, actualment, es continua fent seguiment del projecte en les diverses reunions.

L’acollida per part de l’equip docent i l’alumnat ha estat molt positiva. D’alguna manera dona visibilitat al fet que, des de la Formació Professional, es poden dur a terme accions vinculades a la sostenibilitat social i/o ambiental de forma justificada curricularment o dins del Projecte de convivència i pla d’acció tutorial. Es posen en valor activitats que es duen a terme a la família professional d’Electricitat i Electrònica i revesteix de poder i encoratja tant l’alumnat com els i les docents.

També teniu pensat estendre aquesta iniciativa al centre CEIR ARCO Villarroel? Com ho integrareu?

Amb el nou projecte triennal volem fomentar les col·laboracions inter-centres amb el centre CEIR ARCO Villarroel mitjançant diferents accions planificades. Una de les accions és implementar també mesures d’estalvi energètic al centre de Villarroel, amb el suport del grup del CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats de CEIR ARCO Aragó, i seguint els passos següents:

  • Dur a terme el registre de les dades de consum elèctric de l’escola (il·luminació).
  • Registre dels valors de luminància mitjana de cada espai segons norma UNE 12464-1:2022.
  • Realitzar estudi comparatiu del consum tenint en compte els sistemes d’il·luminació actuals per substituir-los per altres més eficients (tipus LED).
  • Comunicar els resultats i les possibles millores a la comunitat educativa.
  • Executar progressivament la substitució dels sistemes d’il·luminació segons resultats de l’estudi.

Per què considereu que és important l’estalvi energètic? Què hi poden fer els centres de la ciutat per a contribuir-hi?

Considerem que l’estalvi energètic és una peça clau per reduir costos econòmics i no malbaratar recursos naturals com el carbó, petroli i gas. Pensem que un objectiu a assolir per la nostra part i per part de tots els centres educatius de la ciutat és evitar emetre a l’atmosfera gasos d’efecte hivernacle i s’hauria de començar a treballar en accions per assolir aquesta fita.

Com valoreu la vostra trajectòria com a participants d’Escoles + Sostenibles? Què us aporta, com a centre educatiu, formar-ne part?

CEIR ARCO Aragó forma part de les Escoles + Sostenibles des de 2005. En aquests gairebé 20 anys hem apostat de forma continuada per les millores ambientals i socials, sempre implicant tota la comunitat educativa del centre. Poder formar part d’Escoles + Sostenibles ens aporta línies d’actuació i acompanyament per dur a terme accions vinculades, i ens serveix per posar en valor el treball que realitzem tant dins de l’aula com fora d’ella.

Pensem que els centres de Formació Professional tenim molt a dir respecte a sostenibilitat ambiental i social i ens agradaria que es visibilitzés més sovint el treball que es realitza, ja que a vegades queda amagat per altres etapes educatives com Primària, l’ESO o Batxillerat. Per això agraïm la possibilitat de poder mostrar una part de la nostra feina en aquesta entrevista.