L’entrevista: Institut Anna Gironella de Mundet

..
08/05/2023 - 09:27 h - Educació i estudis Ajuntament de Barcelona

“Treballar per a la sostenibilitat en un centre educatiu és complex i a vegades frustrant, però gràcies a Escoles + Sostenibles i a la XESC resulta motivador i apassionant”, Javier Rodríguez Bocanegra i Núria Varella Forcada, coordinadors de sostenibilitat de l’Institut Anna Gironella de Mundet.

Com aprofiteu la transversalitat per implicar la comunitat educativa?

Els projectes són transversals i relacionats amb problemàtiques socioambientals, en els quals els diferents actors socials de la comunitat educativa hi intervenen. És clau que hi formin part. Per exemple, portant a terme el projecte Embolcalls + Sostenibles / + Saludables, l’hort (aula natura) on les famílies disposen del seu espai per practicar l’agricultura i esdevenen participants directes, coneixent en tot moment què i com aprenen els seus fills/es. Es tracta d’un aprenentatge 360°. Treballar per a la sostenibilitat en un centre educatiu és complex i a vegades frustrant, però gràcies a Escoles + Sostenibles i a la XESC resulta motivador i apassionant.

Quins recursos aprofiteu i com reduïu la generació de residus al centre?

Gràcies al fet que som un centre amb diferents línies educatives podem tractar els residus com a recursos. D’aquesta manera els residus generats durant les classes dels cicles formatius poden ser aprofitats per altres matèries com educació artística o tecnologia, per exemple, el residu tèxtil. Igualment, basant-nos en la idea de reutilització, aprofitament i d’economia circular, el Programa de Formació i Inserció (PFI) de tèxtil, fa arreglaments de roba de tota la comunitat educativa del centre a canvi de l’aportació de menjar a tall de bossa d’aliments, per tal de sensibilitzar a la comunitat educativa de les desigualtats socials existents. A més a més, estem treballant en un pla de diagnosi de residus per tal d’incloure’l al Programa de Gestió i Prevenció de residus del centre, el qual ha començat pel departament de Tèxtil (FP), on ja s’han comptabilitzat més de 140 kg de residu tèxtil per curs acadèmic. Els següents passos dins d’aquest departament consistiran a fer una reflexió sobre com reduir-lo en origen i com gestionar-los per donar-li una segona vida, com per exemple, reompliment de coixins.

D’altra banda, s’està elaborant compost a l’hort escolar, per mitjà de l’assignatura de projectes transversals “Agroecologia”, en què s’aboquen els residus orgànics del menjador de l’escola (en el seu moment), així com residus orgànics generats a les llars de l’alumnat, de tal manera que aquests han pogut conèixer la taxa de generació de residus orgànics per càpita. Aquesta matèria orgànica ha superat els 150 kg anuals durant el curs 2022-2023.

Finalment, s’ha fet un estudi al centre per ubicar-hi els diferents tipus de contenidors, i així poder optimitzar l’espai i la gestió dels residus al centre. Es pretén quantificar per mitjà d’una diagnosi la quantitat de residus generats per envasos durant el curs, per part de l’alumnat. Amb aquest coneixement, es pretén abordar la minimització de generació de residus en origen, enfocant l’acció en la prevenció i no tant en la gestió.

Els residus especials generats als laboratoris dels cicles formatius, educació secundària i batxillerat són gestionats de forma integral per una empresa privada, a l’espera d’obtenir ajuda amb la gestió per part del Consorci d’Educació de Barcelona, com a empresa pública, que ja recull els residus informàtics i els de paper.

Per acabar, aquest any donem continuïtat al projecte d’ecofeminisme basat en la visualització del període menstrual amb una mirada crítica. Reflexionem sobre com ha sigut tractat aquest tema socialment i el relacionem amb la conscienciació dels residus generats per la utilització de productes menstruals d’un sol ús i el seu efecte en el medi ambient informant d’alternatives més sostenibles. Aquest projecte s’ha portat a terme en els primers i segons de l’ESO i els cicles formatius de tèxtil.

Què és el Precious Plastic Lab i com l’incorporeu de forma didàctica en el procés d’aprenentatge de l’alumnat?

El Precious plastic lab és un projecte molt ambiciós que va néixer de la idea de fer un projecte transversal en tot el centre on, el que fins ara consideràvem un residu, el transformaven en una matèria primera per mitjà de diferent maquinària produïda al centre per part dels mateixos estudiants i amb ajuda del professorat de manteniment. És un projecte que engloba Cicles formatius, batxillerats i ESO, un cop més, promovent l’economia circular, recollint residus plàstics generats al centre. El producte final consisteix en la generació d’un nou producte en què es materialitza que un residu no sempre ho és, depenent de la seva gestió. És un projecte complex, que requereix un alt suport administratiu i d’una gran coordinació i cooperació del claustre.

Donada la inestabilitat del personal al centre públic, canvis curriculars o una pandèmia, han fet que aquest projecte hagi estat paralitzat en la seva segona fase, a l’espera de poder donar-li continuïtat els cursos vinents. D’altra banda, no disposem dels suficients recursos dins del nostre centre per finalitzar el projecte tal com s’havia plantejat des d’un inici i és per això que en aquest moment estem explorant la voluntat de centres que vulguin formar part del projecte amb una colideració. D’aquesta manera es podria continuar portant a terme el projecte, amb la construcció de les màquines en el marc d’un projecte educatiu, per exemple, de formació professional, per generar xarxa i construir coneixement conjuntament. Des d’aquí fem una crida a aquells centres que vulguin participar en la construcció d’una injectora i una extrusora.

Fa 7 anys que formeu part d‘Escoles + Sostenibles. Com valoreu la vostra trajectòria? Què us aporta, com a centre educatiu, formar-ne part?

La trajectòria de l’escola envers el compromís per la sostenibilitat ha augmentat notablement. Al principi la sostenibilitat era una línia més a seguir per part del centre paral·lela a l’educació. Actualment, la sostenibilitat s’ha integrat transversalment en el nou projecte de centre que va establir la nova direcció el curs passat. D’una banda, s’ha contemplat temps de dedicació per tal de continuar portant a terme els projectes, creant, per exemple, un espai de reunions amb altres membres del claustre interessats per la sostenibilitat, i d’altra, s’ha encarregat a la comissió realitzar  un protocol de prevenció i gestió de residus, així com matèries per treballar per projectes la temàtica mediambiental.

Formar part d’Escoles + Sostenibles ens ha obert la possibilitat de crear nombrosos projectes, alguns amb més continuïtat que d’altres, però tots ens han aportat una mirada diferent i més amplia de la sostenibilitat i el medi ambient. Estem molt agraïts a l’equip d’Escoles + Sostenibles així com a la gent que forma part de la Xarxa, per tots els recursos que ofereixen, als cursos i programes que promouen i a l’acompanyament que donen.

Creieu que la implicació i compromís de l’alumnat ha augmentat durant aquests set anys?

Sí, la implicació de l’alumnat envers el medi ambient ha augmentat en aquests set anys. Actualment, trobem un alumnat més sensibilitzat i molt més compromès amb el planeta i amb una mirada més critica amb el que els envolta. Ho podem constatar pel nivell d’embolcalls reutilitzables utilitzats durant l’esmorzar (projecte que portem realitzant des d’un inici) i sobretot per l’augment d’alumnat que vol formar part de la comissió jove de sostenibilitat.

Heu reactivat un espai de l’antic viver del recinte Mundet que estava en desús per fer-hi un hort, en el qual estan implicades altres escoles. Com funciona i per quines activitats hi desenvolupeu? Heu aconseguit implicar la comunitat educativa?

Realment és un concepte més ampli que el d’un hort. L’anomenem Aula natura, ja que tenim un espai fora de l’hort on trobem taules, pissarra i bancs que permeten al centre treballar aspectes que no són essencialment hort, com la meteorologia per mitjà de l’estació meteorològica o matemàtiques. Pel que fa a l’espai d’hort, es va redactar el projecte ja tenint en compte que altres escoles del recinte hi poguessin integrar-se, per tal de fer un projecte conjunt. Són l’Escola Pins i el Centre d’Educació Especial La Ginesta. Per ara, hem mantingut reunions als diferents centres, i vam acordar la participació del CEE la Ginesta per mitjà de la creació d’un espai multisensorial amb plantes aromàtiques, que encara no s’ha pogut crear. D’altra banda, pel que fa a l’Escola Pins, ja han començat a desbrossar una part per tal de plantar les seves plantes aromàtiques venint en cap de setmana a desbrossar les seves parcel·les, per posteriorment incloure el projecte al currículum de les matèries del centre.

Inicialment, el professorat del centre va haver de fer l’esforç d’invertir un temps en la posada en marxa de l’hort. Tot i això, actualment l’hort és autogestionat i tots els membres de la comunitat educativa s’han implicat en la dinàmica de funcionament de l’hort. Hi ha famílies que provenen de la pagesia i aporten la part més pràctica del coneixement, fet al qual potser no pot arribar el professor de ciències atès que té un vessant més teòric de l’agricultura. D’aquesta manera, hi ha una transferència de coneixement entre diferents generacions que fan que aquest no es perdi, i genera un intercanvi molt profitós, mantenint cultures antigues, que sovint, es basaven en idees d’índole agroecològiques amb ús circular de materials i racionalització de recursos.

També treballeu la sostenibilitat en el programa ERASMUS +. Com ho feu?

Alguns dels projectes ERASMUS + que es van demanar es van fer tenint en compte el vessant mediambiental i l’interès de l’institut per la temàtica. En aquests projectes, el que es pretén és treballar amb un projecte en xarxa i per mitjà d’un temps prolongat, la temàtica mediambiental tenint en compte la diversitat cultural en el context Europeu. Si bé és cert que viatjar comporta unes emissions importants en gasos d’efecte hivernacle, hem vist que molt probablement el benefici educatiu obtingut derivat d’aquestes sessions de treball és molt més elevat, i pensem que és sostenible. Els projectes treballats ERASMUS +, de caràcter científic, van ser l’ESCEI European Scholar Congress on Environmental Issues i el SAE – Students Against Extinction, tots dos finalitzats el 2021 i al 2023 respectivament.