Subvencions i Ajuts ICUB 2019

Convocatòria d’ajuts de l’Institut de Cultura de Barcelona sobre l’import equivalent a la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat, 2019

ajuts_ibi_convocatoria_juny_2019_baner.jpg

 

Per qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat

 

Inscriu-te per rebre informació

INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Amb aquesta convocatòria l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) vol donar suport a les activitats de difusió cultural de la ciutat de Barcelona, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària de l’impost sobre béns immobles de l’any 2018 sobre la superfície d’ús cultural dels establiments dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat per tal de disminuir-ne les despeses d’estructura.

 

MODALITATS

Aquesta convocatòria s’estructura en tres modalitats, d’acord amb les tipologies d’equipament següents:
A. MODALITAT A - ARTS EN VIU: Espais estables d’exhibició d’arts escèniques, com teatre, dansa i circ, i altres disciplines de les arts en viu, així com sales de música en viu o espais independents
A.1. Sales de teatre, dansa, circ i altres disciplines de les arts en viu.
A.2. Sales de música en viu.
A.3. Espais independents de creació i exhibició artística i cultural, entesos com a espais independents i multidisciplinaris que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural, i que ofereixen una programació periòdica d’activitats.

B. MODALITAT B - COMERÇ CULTURAL: Establiments comercials de l’àmbit cultural
B.1. Galeries d’art.
B.2. Llibreries.
B.3. Altres comerços culturals d’especial rellevància cultural i artística per a la ciutat, entesos com a comerços que tinguin un interès històric o patrimonial per a la ciutat, que facin tasques de difusió cultural.
C. MODALITAT C: CINEMES
C.1. Sales de cinema amb set sales d’exhibició o menys.
C.2. Sales de cinema amb més de set sales d’exhibició.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes tenen l’obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

En el cas excepcional de presentació presencial, els documents es poden presentar en qualsevol de les oficines del registre general dels districtes, gerències o instituts.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

S’adreça a persones físiques o jurídiques que gestionin establiments d’exhibició o comerç cultural i sales de cinema, i inclou tant els subjectes que tenen el local en règim de propietat com els que el tenen en règim de lloguer i que suporten la quota líquida de l’impost sobre béns immobles.

Queden excloses com a destinatàries dels ajuts les entitats públiques o les privades que desenvolupen l’activitat en un equipament públic en règim de cessió, concessió o lloguer públic i també altres espais com:

 1. Espais de propietat municipal.
 2. Espais de cotreball que no compleixen els requisits de destinataris anteriors.
 3. Espais culturals no oberts al públic.
 4. Escoles d’ensenyaments artístics.
Quins requisits s'han de complir?

- Poden optar a aquests ajuts les persones físiques o les persones jurídiques legalment constituïdes com a titulars de la gestió d’establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat, ja sigui en règim de propietat com en règim de lloguer, als quals el propietari repercuteixi l’impost sobre béns immobles, i que disposin de la llicència d’activitat corresponent.

- Els establiments han d’estar domiciliats a la ciutat de Barcelona.

- D’acord amb els seus estatuts o normes reguladores, han de tenir objectius i finalitats que coincideixin amb l’objecte i les finalitats d’aquestes subvencions.

- No poden haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere segons la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

- Han d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció atorgada anteriorment per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

- S’han de trobar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com amb la Seguretat Social.

- Han d’estar al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

COM ES POT SOL·LICITAR?

On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019.
*En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.

CALENDARI 2019 DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS

 • Projectes
 • Equipaments