Subvencions i Ajuts ICUB 2019

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes, de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2019

subvencions_convocatoria_rehabilitacio_juliol_2019_baner_1288x320px.jpg

 

Per qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat

 

Inscriu-te per rebre informació

INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes, de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2019.

La finalitat d’aquesta convocatòria és cooperar en la millora, la modernització i l’adequació a les normatives vigents dels establiments privats de creació, producció, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona, especialment en aspectes d’obres de seguretat i normativa, insonorització, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

 

MODALITATS

Aquesta convocatòria s’estructura en tres modalitats, d’acord amb les tipologies d’espais següents:

Modalitat A - Espais independents de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, de titularitat privada, entesos com aquells espais que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural, que en la seva aposta per la prova, l’assaig i l’experimentació, ofereixen recursos, eines i serveis per a creadors. Poden incloure residències artístiques i es caracteritzen per la transdisciplinarietat dels llenguatges artístics.

Modalitat B - Llibreries, enteses com a establiments oberts al públic en què la venda de llibres sigui l’activitat principal, i que comptin amb la corresponent llicència d’activitat econòmica o així consti com a objecte d’activitat en els seus estatuts o escriptures.

Modalitat C – Sales de cinemes amb set sales d’exhibició o menys, enteses com a establiments oberts al públic amb la corresponent llicència d’activitat d’exhibició audiovisual o així consti com a objecte d’activitat en els seus estatuts o escriptures. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Excepte les persones físiques, la resta tenen obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

En el cas excepcional de presentació presencial, els documents es poden presentar en qualsevol de les oficines del registre general dels districtes, gerències o instituts.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les persones jurídiques legalment constituïdes titulars de la gestió dels espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural, oberts al públic, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona.

Quins requisits s'han de complir?

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si escau.

Cada sol·licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció a una de les modalitats per a cada espai del qual és titular.

Supòsits exclosos: En quedaran excloses les sol·licituds de persones jurídiques

Modalitat A (espais de creació, experimentació, exhibició i difusió artística i cultural):

 1. Haver dut a terme les inversions referides a la base 2 durant l’any 2019 o bé començar-les l’any 2020, i acabar-les abans del 31 de desembre de 2020.
 2. Dur a terme les activitats en el terme municipal de Barcelona.
 3. Que l’espai funcioni com a espai de creació, d’acord amb la definició que se n’ha fet a la base 5.A mitjançant la presentació de la programació d’activitats dels anys 2018 i 2019 o bé, per a aquells espais de recent obertura, presentar el programa d’activitats previst per a l’any 2019 i 2020.

 

Modalitat B (llibreries):

 1. Haver dut a terme les inversions referides a la base 2 durant l’any 2019 o bé començar-les en el 2020, i acabar-les abans del 31 de desembre de 2020.
 2. Dur a terme les activitats en el terme municipal de Barcelona.
 3. Pertànyer al Gremi de Llibreters o al Gremi de Llibreters de Vell, o bé, quan el sol·licitant no en sigui membre, acreditar l’activitat, mitjançant el lliurament de la llicència d’activitats corresponent.

 

Modalitat C (cinemes):

 1. Haver dut a terme les inversions referides a la base 2 durant l’any 2019 o bé començar-les en el 2020, i acabar-les abans del 31 de desembre de 2020.
 2. Dur a terme les activitats en el terme municipal de Barcelona.
 3. Pertànyer al Gremi d’empresaris de Cinema de Catalunya, o bé, quan el sol·licitant no en sigui membre, acreditar l’activitat, mitjançant el lliurament de la llicència d’activitats corresponent.
 4. Disposar de set sales d’exhibició o menys. 

COM ES POT SOL·LICITAR?

On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019.
*En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.

CALENDARI 2019 DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS

 • Projectes
 • Equipaments