Subvencions i Ajuts ICUB 2019

Convocatòria projectes de caràcter puntual

subvencions_convocatoria_projectes_puntuals_maig_2019.jpg

 

Per qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat

 

Inscriu-te per rebre informació

INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Amb aquesta convocatòria, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) vol donar suport a projectes de caràcter puntual de qualsevol disciplina cultural. La convocatòria inclou activitats excepcionals, singulars i no periòdiques relacionades amb diferents àmbits i sectors de la cultura.

Els projectes s’han de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i han de tenir per objectiu desenvolupar activitats de durada inferior a un mes.

Han de ser projectes puntuals, singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que tinguin caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’entitat organitzadora i que, mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisuals, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, socioculturals i altres disciplines), contribueixin a millorar i enriquir l’oferta i el teixit cultural de la ciutat.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes tenen l’obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

La no presentació telemàtica per aquells subjectes obligats per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques serà motiu d’inadmissió.

En el cas excepcional de presentació presencial, els documents es poden presentar en qualsevol de les oficines del registre general dels districtes, gerències o instituts.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Persones físiques o jurídiques que duguin a terme projectes que s’ajustin a l’objecte de la convocatòria i compleixin els requisits específics que s’hi estableixen.

 

No es podran presentar a aquesta convocatòria els projectes que:

 • S’hagin presentat a la convocatòria general de subvencions del 2019.
 • Es van presentar a la mateixa convocatòria de projectes puntuals de l’any 2018.
 • Siguin objecte de subvenció per part d’altres convocatòries de l’ICUB.
Quins requisits s'han de complir?

Poden ser beneficiaris de les subvencions a les quals fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que compleixin els requisits següents:

 

 • Estar legalment constituïdes i actives.
 • Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció atorgada anteriorment per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d’administracions.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere segons la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.

COM ES POT SOL·LICITAR?

On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019.
*En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.

CALENDARI PROVISIONAL DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS

 • Projectes
 • Equipaments