Subvencions i Ajuts ICUB 2019

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona l’any 2019

subvencions_convocatoria_tics_juliol_2019_baner_1288x320px.jpg

 

Per qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat

 

Inscriu-te per rebre informació

INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport i impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador que explorin nous llenguatges i metodologies a l’entorn de les propostes culturals i la creativitat digital que requereixin una inversió en tecnologies de la informació i comunicació.

Mitjançant aquesta convocatòria de subvencions es tindran en consideració projectes relacionats amb els àmbits dels nous media, la realitat virtual, augmentada i mixta, i les tecnologies per a l’aprenentatge.

 

MODALITATS

Aquesta convocatòria de subvencions donarà suport a projectes amb voluntat d’experimentació i innovació amb la ciutadania com a eix principal d’acció. L’actuació d’aquesta convocatòria se centra en els àmbits temàtics següents:

MODALITAT A: Nous media (New Media)

 • Propostes transmedia que fomentin visualitzar, donar a conèixer i connectar el patrimoni cultural de la ciutat.
 • Projectes per recuperar la memòria a través de produccions culturals al territori, per exemple projectes de vídeo o rutes ludificades per recollir i mostrar el patrimoni immaterial.
 • Projectes que contribueixin a desenvolupar nous serveis, funcionalitats i entorns aplicats a la creativitat digital.

 

MODALITAT B: Realitat virtual, augmentada i mixta

 • Instal·lacions de realitat augmentada o virtual per donar a conèixer el territori des d’una mirada artística o de memòria històrica.
 • Projectes que fomentin l'ús de tecnologies de realitat virtual, realitat ampliada i realitat mixta (VR/AR/MR) en els àmbits de  les arts escèniques, nous formats de continguts i d’àmbit expositiu.
 • Projectes de VR/AR/MR aplicats a àmbits com ara el turisme, l’arquitectura o l’urbanisme, la mobilitat, l’eficiència energètica o el disseny tèxtil.

 

MODALITAT C: Tecnologies per a l’aprenentatge

 • Projectes que afavoreixin l'aprenentatge o la millora personal en àmbits com ara el foment de la lectura, la millora de l'accessibilitat i la recerca d'usabilitat.
 • Propostes relacionades amb la visualització i manipulació de dades complexes en la presa de decisions.
 • Propostes de base tecnològica per facilitar i acompanyar processos d’aprenentatge i de compartició de coneixement.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Excepte les persones físiques, la resta tenen l’obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

En el cas excepcional de presentació presencial, els documents es poden presentar en qualsevol de les oficines del Registre General dels districtes, les gerències o els instituts.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Aquesta convocatòria de subvencions donarà suport a projectes amb voluntat d’experimentació i innovació amb la ciutadania com a eix principal d’acció. L’actuació d’aquesta convocatòria se centra en els àmbits temàtics següents:

 • La realització de projectes de nous media (New Media).
 • La realització de projectes de realitat virtual, augmentada i mixta.
 • La realització de projectes que treballin tecnologies per a l’aprenentatge.

Les subvencions estan destinades als sol·licitants que vinculin les sol·licituds amb projectes que puguin ésser avaluats segons els criteris marcats per la convocatòria.

Les subvencions es destinaran a despeses relatives a material audiovisual, informàtic, de xarxa, de prototipatge o el desenvolupament d’eines específiques que serveixin de suport per a la realització dels projectes dels sol·licitants d’acord amb el que estableix la convocatòria.

Quins requisits s'han de complir?

Poden optar-hi les persones físiques donades d’alta de l’IAE o persones jurídiques legalment constituïdes, dels àmbits de la cultura, la creativitat i la innovació que tinguin la seu social o que desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona, i les activitats de les quals estiguin  relacionades amb els àmbits temàtics assenyalats a la convocatòria.

Les persones que ho sol·licitin han de ser professionals, empreses, associacions, espais de coworking, universitats o fundacions de caràcter públic o privat.

Els requisits exigibles a les entitats sol·licitants, i que s'han d'acreditar degudament a la sol·licitud, són els següents:

a) Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, o que desenvolupin les seves activitats a la ciutat de Barcelona.

b) Que, d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius i finalitats coincidents amb l'objecte i les finalitats d'aquestes subvencions.

c) Que es trobin al corrent de pagament amb l'Agència Tributària, la Seguretat Social, i l’Ajuntament de Barcelona o els seus ens adscrits o vinculats.

d) Que estiguin al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona.

e) Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

COM ES POT SOL·LICITAR?

On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019.
*En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.

CALENDARI 2019 DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS

 • Projectes
 • Equipaments