TRAJECTÒRIES

Les onades migratòries en la història de Barcelona

BARCELONA, CIUTAT IMMIGRANT .
El creixement i la conformació de Barcelona, com el de totes les ciutats grans, han estat històricament vinculats a les migracions, vingudes de prop o de més lluny: tan sols cal esmentar l’arribada de nombrosos occitans a la Barcelona de l’Edat Moderna, que fugien de les guerres de religió a França. En cada moment històric, aquests fluxos humans han suposat un cabal de capital social que, en condicions més o menys difícils, ha revertit en el progrés de la ciutat.

Des dels inicis de la revolució industrial, al segle XVIII i sobretot al llarg del XIX, ha estat important la immigració a Barcelona des de l’interior de Catalunya. Al segle XX, la formació d’una gran metròpoli s’ha nodrit de successives allaus migratòries provinents de territoris cada cop més distants. Durant el primer terç del segle, l’arribada de mà d’obra poc qualificada del llevant peninsular, contrapesada per la incorporació d’alguns estrangers a les elits, es produí en condicions duríssimes, en un clima de desigualtats profundes i de fort enfrontament social.

La segona gran onada migratòria del segle, la dels anys cinquanta als setanta, tingué lloc en un període de major creixement econòmic. Arribaven persones de tot Espanya a una ciutat que, per sota de la crosta de la dictadura, generava més riquesa i es reorganitzava. La lluita compartida d’autòctons i immigrants per una major igualtat, per la democràcia i per la ciutat fou també la lluita per la cultura pròpia i per l’autogovern nacional de Catalunya; i gràcies al tren, el telèfon i el cotxe, els nouvinguts tingueren cada cop més a l’abast la connexió amb les viles i pobles que havien deixat.

Entre 1998 i 2007, els nous barcelonins, vinguts d’arreu del món, han conformat un ventall humà més ampli i variat que mai, en una metròpoli que els ha rebut de manera igualment diversa. És difícil de preveure fins a quin punt la crisi iniciada el 2008 marcarà l’entrada en un període distint al d’aquesta dècada d’intens creixement econòmic i humà en una ciutat que es globalitzava.