TRAJECTÒRIES

2007: Metròpoli dEuropa, ciutat globalitzada

L’any 2007 la ciutat metropolitana tenia 3.150.000 habitants en els 36 municipis del nou Pla estratègic metropolità (1.595.000 al municipi de Barcelona). En la seva composició hi mantenien un pes destacat les persones nascudes fora de la província i fora de Catalunya que havien arribat feia anys. La novetat era l’agument dels nascuts a l’estranger, que constituïen gairebé un 16% dels ciutadans de l’Àrea Metropolitana.

La immigració més recent, vinguda d’arreu del món, mostra uns orígens, una formació i una composició social de força més diversitat que en totes les migracions anteriors. Cal afegir-hi la varietat de situacions jurídiques personals, amb una diferència rellevant entre els qui provenen de la Unió Europea i els extracomunitaris.

Les feines més precàries sovint les exerceixen els ciutadans arribats de fora de la Unió, des dels serveis personals i sanitaris a l’hostaleria i la construcció.

Tanmateix, al llarg de la dècada de 1998 a 2007 el creixement econòmic ha propiciat una relativa mobilitat laboral: no són pas pocs els nouvinguts que tenen una qualificació superior a la requerida en la seva feina.A l’altra banda de l’escala social, l’ambient barceloní atrau joves europeus i directius de grans empreses. Entre uns i altres, destaca la presència de nous ciutadans amb una marcada vocació mercantil, l’activitat dels quals és ben visible en el paisatge metropolità. 

Ciutat vella ha estat de nou una porta d’entrada, però amb els anys els barris d’arribada i d’assentament s’han diversificat, sobretot en produir-se els reagrupaments familiars. Es constata el desplaçament dels nous ciutadans de rendes mitjanes i baixes cap a l’Esquerra de l’Eixample, l’Hospitalet i la perifèria del sud-oest (sobretot els llatinoamericans) i cap als districtes de llevant i els municipis metropolitans del nord-est (sobretot els nouvinguts d’Àsia i Àfrica). Mentrestant, els immigrants socialment ben situats busquen habitatge als barris més acomodats, llevat dels estudiants, amants del nucli antic.

En qualsevol cas, no destaca la consolidació de guetos, sinó que més aviat s’observa la reiteració de pautes de mobilitat i assentament urbà ja conegudes i experimentades en el passat.