El Procicat publica el pla de represa de la cultura popular i les associacions

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha presentat el pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals. El document és fruit de la col·laboració de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural amb les 35 federacions que constitueixen el Consell de l’Associacionisme Cultural. L’escrit també apel·la a la responsabilitat dels col·lectius per tal de vetllar per la salut pública i la solidaritat. A més, es deixa clar que les activitats han d’estar supeditades a la situació epidemiològica i a les restriccions que puguin determinar les autoritats locals o la Generalitat.

A continuació procedim a fer un resum del text. Per a més informació, podeu trobar el text complet clicant aquí.

En primer lloc es fa una descripció de tots els àmbits d’activitat, repassant la tipologia general de cada tipus d’activitat, l’impacte del confinament i les principals problemàtiques per a la represa.

A continuació es parla de les persones associades a les associacions culturals i entitats de cultura popular, a les quals se les regula com a grups de convivència habitual. Amb aquesta consideració, les associacions i entitats queden exemptes del compliment de la distància física interpersonal i de l’ús de la mascareta durant la realització de la seva activitat habitual, sempre que no hi hagi presència de persones alienes al grup. Això s’aplicarà als assajos, exhibicions, formacions i desplaçaments. Per afavorir la contenció i concretar el grup de convivència habitual s’estableix el límit de 20 persones participants i no es permet la presència de més d’un grup de convivència habitual en una mateixa activitat.

 1. Per tal d’assolir aquesta condició de grup de convivència habitual, les persones associades hauran de complir les condicions següents:
  1. Higiene freqüent de mans.
  2. Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
  3. Mantenir els grups de convivència habitual el més estables possible, minimitzat els contactes socials diaris per evitar les possibles cadenes de transmissió.
 2. Activitats amb relació continuada però sense contacte físic:
  1. Hauran de ser membres inscrits a l’associació. Si no és el cas, l’associació ha de dur un registre de contacte de les persones alienes que participen a l’activitat, que no poden ser més d’un 20% del total del grup.
 3. Activitats amb relació continuada i contacte físic o amb impossibilitat de mantenir la distància de 1,5 m:
  1. Només podran participar en l’activitat amb contacte físic les persones membres de l’associació. Caldrà dur un registre dels membres de l’entitat i establir els grups de convivència.
  2. Si a les activitats amb contacte físic hi ha de participar una persona aliena a l’associació, caldrà que hagi superat amb èxit qualsevol de les proves de detecció del coronavirus i que l’associació en faci un registre. Les persones alienes a l’entitat, en aquest cas, no podran superar el 10% del grup.
 4. Tot seguit s’expliquen les condicions per a les persones associades:
  1. Si la persona pertany a un col·lectiu vulnerable, cal avaluar individualment el risc que suposa l’activitat.
  2. Distància de més d’1,5 m si no es forma part del mateix grup de convivència habitual.
  3. Es recomana identificar el nombre màxim d’ocupants de cada espai, per respectar el distanciament físic (2,5 metres quadrats per persona).
  4. En cas que es faci servir vestuari, es rentarà i desinfectarà mecànicament en cicles de rentat automàtic d’entre 60 i 90 graus.
  5. Cal un cubell específic per llençar les mascaretes.
  6. Es desaconsella l’ús de guants.
  7. Si es mostra simptomatologia relacionada amb el coronavirus, caldrà quedar-se en quarentena a casa.
  8. Si hi ha una persona que participa de l’activitat i mostra simptomatologia, caldrà derivar-la als serveis sanitaris amb rapidesa. Fins que no estigui diagnosticada de Covid Positiu, les altres persones podran fer vida normal.
  9. Si es confirma un cas positiu, es durà a terme el seguiment de contactes.
  10. Les persones associades que atenen al públic o visitants hauran de mantenir la distància amb el públic o visitants.
  11. Si hi ha proveïdors que distribueixin material, com ara pirotècnia, se’ls demanaran els plans de protecció propis.
 5. En tot moment, les persones associades hauran de disposar de:
  1. Formació obligatòria sobre el coronavirus i se’ls lliurarà infografia i documentació sobre les recomanacions d’higiene, com la que es pot veure aquí.
  2. Punts de rentat de mans amb aigua i sabó, o gel hidroalcohòlic.
  3. Productes per a la desinfecció de les superfícies als llocs de treball compartits.
  4. Mascareta quirúrgica (si no es forma part d’un grup de convivència habitual).

Tot seguit s’especifiquen les condicions per a les activitats en espais tancats sense públic:

 • Es recomana conscienciar i fer el seguiment del compliment de les mesures d’higiene.
 • Cal posar dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants a disposició dels associats.
 • Cal tenir clar l’ús de la mascareta quirúrgica.
 • Cal realitzar una neteja, desinfecció i ventilació de les sales tancades i dels recintes a l’aire lliure per a cada sessió que es realitzi. Consulteu les pautes a seguir a l’apartat 5.g del document.
 • Quan acabi la sessió, després de la neteja, desinfecció i ventilació, caldrà que els espais quedin tancats per garantir que es mantenen higienitzats fins a l’inici de la sessió següent.
 • Cal netejar i desinfectar els lavabos a l’inici i final de cada sessió. Tots hauran de disposar de sabó o gel hidroalcohòlic i tovalloletes d’un sol ús. Caldrà anunciar l’aforament del lavabo a l’entrada, que serà del 50% del nombre de cabines.

A continuació s’expliquen les condicions per a les activitats amb presència de públic:

 1. Com a norma general, no es permeten les activitats públiques que impliquin un contacte físic ni aquelles en què no sigui possible mantenir la distància física de seguretat. Tampoc aquelles activitats en què hi puguin concórrer factors d’imprevisibilitat.
 2. Sobre la venda d’entrades o la inscripció del públic.
  1. Es recomana la venda o inscripció prèvia en línia.
  2. Advertiment que només es podrà dur a terme l’activitat si es compleix el present document del Procicat.
  3. Advertiment que l’accés de públic es pot limitar d’acord amb les indicacions d’aforament màxim i distància de seguretat vigents en cada cas.
  4. Missatge sobre les mesures sanitàries que han de seguir els assistents.
 3. Informació al públic:
  1. Cartelleria anunciant les condicions de capacitat màxima i les mesures que es prenen de protecció, higiene i desinfecció.
  2. Senyalització horitzontal dels itineraris a seguir i distància a mantenir en els espais comuns, taquilla, lavabos…
  3. Advertiment que només es podrà dur a terme l’activitat si es compleix el present document del Procicat.
  4. Advertiment que l’accés de públic es pot limitar d’acord amb les indicacions d’aforament màxim i distància de seguretat vigents en cada cas.
  5. Cal fer advertiment de l’ús obligatori de mascareta quirúrgica.
  6. Missatges informatius a l’inici i cloenda de l’activitat sobre les mesures sanitàries que han de seguir els assistents.
  7. Documentació (infografia) relacionada amb el coronavirus, amb recomanacions d’higiene.
  8. Advertiment que no podran accedir persones amb símptomes de coronavirus o les que hagin estat en contacte directe amb un malalt. S’apel·la a la declaració autoresponsable.
  9. Es recomana que no hi hagi pauses intermèdies.
  10. No es permet el servei de guarda-roba ni la consigna.
 4. Sobre l’aforament permès a l’aire lliure:
  1. S’ha de garantir la distància física de 2,5 metres quadrats per persona.
  2. Es pot rebaixar la distància física si es compleixen totes les condicions següents:
   1. Es fa obligatori l’ús de mascareta.
   2. Es porta un registre dels assistents o hi ha una preassignació de localitats.
   3. S’estableixen espais sectoritzats, amb fluxos d’accés i sortides independents. Aquests espais han de ser d’un màxim de 2.000 persones o de 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
   4. Es preveuen mesures de circulació que evitin les aglomeracions.
  3. Aquests paràmetres d’ocupació s’apliquen en defecte de previsions específiques d’aforament ja establertes.
 5. Sobre l’aforament permès en els espais tancats:
  1. S’ha de garantir la distància física de 2,5 metres quadrats per persona.
  2. Aquestes distàncies no seran necessàries entre grups de persones de contacte habitual, però sí entre grups.
  3. S’han d’establir espais sectoritzats, amb fluxos d’accés i sortides independents. Aquests espais han de ser d’un màxim de 1.000 persones o de 2.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
  4. Es pot rebaixar la distància física si es compleixen totes les condicions següents:
   1. Es fa obligatori l’ús de mascareta.
   2. Es porta un registre dels assistents o hi ha una preassignació de localitats.
   3. Es preveuen mesures de circulació que evitin les aglomeracions.
  5. Aquests paràmetres d’ocupació s’apliquen en defecte de previsions específiques d’aforament ja establertes.
 6. Sobre les condicions per als accessos i sortides:
  1. Cal identificar les vies d’entrada i sortida, que han de ser diferenciades.
  2. S’hi instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  3. Control de mascaretes.
  4. Cal dimensionar els accessos adequadament.
  5. Cal obrir els accessos amb antelació suficient per permetre un accés esglaonat. Cal fixar franges horàries.
  6. Si les cadires són mòbils, es disposarà el públic com en un amfiteatre.
  7. La mobilitat interna prioritzarà circuits en sentit únic per evitar els creuaments.
  8. Si s’usen plataformes llançadores de transport per facilitar l’accés als recintes, caldrà que al seu interior es mantinguin les mesures de distància física descrites per als transports col·lectius.
 7. Altres condicions:
  1. Es podrà vendre marxandatge si es compleixen les distàncies de seguretat i absència d’aglomeracions. El client no tindrà accés al producte, que li serà lliurat pel venedor.
  2. S’ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en les quals poder dipositar mocador si qualsevol altre material d’un sol ús.

Finalment, s’expliquen les condicions per a espectacles i esdeveniments culturals de carrer:

 • Com a norma general, no es permeten les activitats públiques que impliquin un contacte físic ni aquelles en què no sigui possible mantenir la distància física de seguretat. Tampoc aquelles activitats en què hi puguin concórrer factors d’imprevisibilitat.
 • A les desfilades, s’aconsella ampliar els recorreguts per distribuir el públic al llarg de l’itinerari, evitant carrers estrets i llocs propensos a les aglomeracions.
 • Si l’espectacle i el públic es mouen al mateix temps, cal incloure accions i procediments per a condicionar el públic, mantenint la distància interpersonal de seguretat.
 • Als espectacles estàtics, es recomana l’establiment de zones per controlar les distàncies, així com una correcta planificació de l’acomodament i l’evacuació del públic per evitar aglomeracions.
 • Espectacles en instal·lacions: es recomana, per delimitar l’espai personal i vigilar el control de capacitat màxima, el dibuix d’un cercle a terra al voltant de cada joc o instal·lació.

Per a més informació, podeu trobar el text complet clicant aquí.

Altres documents: