Sostenibilitat

  • Font Màgica
  • Font Màgica
  • Font Màgica
  • Font Màgica
  • Font Màgica

Una font sostenible

​Des de l'any 2010, la Font Màgica utilitza aigua freàtica per al seu funcionament, en el marc del compromís de Barcelona amb valors sostenibilistes. Un compromís que s'ha traduït en l'impuls de nombroses mesures per reduir el consum d'aigua, especialment significatives en el sector dels equipaments i serveis municipals.

En els últims anys, s'ha substituït la il·luminació clàssica per la tecnologia tipus LED pel seu baix consum i la possibilitat d'il·luminar en color. A més, des del 2010 la Font Màgica utilitza aigua freàtica en el seu funcionament.

Ús d’aigua freàtica

A l'àmbit biogeogràfic mediterrani els recursos hídrics són un bé molt preuat per la irregularitat de les pluges i la manifestació periòdica d'èpoques de sequera. Per aquest motiu, cal aplicar polítiques i estratègies de planificació i gestió que, d'acord amb els principis de la cultura de la sostenibilitat, afavoreixin l'estalvi, l'ús responsable de l'aigua i l'aprofitament de tots els recursos disponibles (aigües freàtiques, aigua regenerada, aigües pluvials i agua del mar).

Amb motiu del compromís de Barcelona amb aquests valors sostenibilistes i arran del Compromís pel clima, des de l'Ajuntament s'han elaborat diversos plans tècnics per a la millora de la gestió de l'aigua a la ciutat, com el Pla d’Aprofitament de Recursos Hídrics Alternatius (PLARHAB 2013), que té com a objectiu disminuir el consum d'aigua potable pels serveis municipals, identificar els recursos hídrics existents, analitzar quins usos i necessitats es poden satisfer d'acord amb les seves característiques, dimensionar la demanda potencial i establir quines infraestructures es requereixen per al seu aprofitament.

En el marc d’aquest pla, des de l'Ajuntament de Barcelona també s'han impulsat nombroses mesures per reduir el consum d'aigua, actuacions que han estat especialment significatives en el sector dels equipaments i serveis municipals, principalment en les fonts ornamentals de la ciutat.

Amb aquest objectiu, des de l'any 2010 la Font Màgica utilitza aigua freàtica per al seu funcionament. En aquest sentit, l'ompliment de la font es fa amb aigua provinent de diferents pous de captació que, a banda d'omplir la font, donen servei a gairebé tota la muntanya de Montjuïc, i permeten omplir altres fonts i llacs, així com netejar carrers i regar diferents zones verdes.

Cada any es realitzen un o dos buidats per netejar la font, i setmanalment es realitzen petits emplenats perquè la font llueixi màgica durant els espectacles.

Eficiència energètica

L'Ajuntament de Barcelona vol contribuir a la lluita contra el canvi climàtic millorant l'eficiència energètica de les seves instal·lacions. En l'àmbit de l'Eix Maria Cristina, s'està procedint a la substitució de la il·luminació clàssica amb incandescència o halògens, per la tecnologia tipus LED principalment pel seu baix consum i la possibilitat d’il·luminar en color. També s’incorporen equips per al control de consums que permeten un gran estalvi econòmic i energètic.

Entre el 2014 i el 2016, cada any s'ha fet el canvi d'enllumenat d'una cascada, primer la cascada 4, després la cascada 2 i finalment la cascada 1.

L'any 2016 també s'ha fet la substitució dels projectors de llum per uns altres de menor consum, amb l'estalvi de més del 50% en la potència instal·lada.

Una font sostenible

​Des de l'any 2010, la Font Màgica utilitza aigua freàtica per al seu funcionament, en el marc del compromís de Barcelona amb valors sostenibilistes. Un compromís que s'ha traduït en l'impuls de nombroses mesures per reduir el consum d'aigua, especialment significatives en el sector dels equipaments i serveis municipals.