Els pulmons de Barcelona

  • Laberint d'Horta
  • Home fent una fotografia de la vegetació d'un parc
  • Persones caminant per una zona boscosa

Jardins per a la biodiversitat

Els jardins per a la biodiversitat són espais dedicats de manera especial a la millora de la qualitat de l'hàbitat per a la flora i la fauna. En aquests espais es crea un nou ambient per afavorir la fauna mitjançant plantacions i la creació de refugis, que atrauen ocells, papallones i altra fauna beneficiosa.

Entrar en un parc és accedir a un espai de natura dins la ciutat. Aquesta és la seva grandesa i la seva importància en els àmbits urbans. Certament, aquest no és l'únic lloc on la natura és present. Malgrat les condicions adverses, la vida sempre s'hi obre pas, s'hi adapta i tira endavant. En aquest context, els parcs i els jardins tenen una importància cabdal, ja que són els grans pulmons verds que, juntament amb l'arbrat viari, converteixen les ciutats en llocs realment habitables. Consulta la llista de parcs i jardins.

A més de les ambientals, els parcs i jardins tenen altres funcions importantíssimes. Són llocs de trobada i de relació, de lleure i de relaxació, de coneixement de les espècies vegetals. Els necessitem per passejar-hi, per seure-hi tranquil·lament a llegir una estona envoltats de vegetació, per practicar-hi activitats de lleure i d'esport quotidià en un entorn amable, per disposar a prop d'espais que ens permetin gaudir d'una natura que, tot i estar condicionada per les característiques de la trama urbana, en forma part i crea paisatge.

Barcelona compta amb una extensa xarxa de parcs i jardins que ha anat creixent de manera important, sobretot a partir de les grans renovacions urbanístiques de finals del segle XX i principis del segle XXI. Qualsevol oportunitat, gran o petita, és aprofitada per crear més espai públic i que sigui més verd, imprescindible per augmentar la qualitat de vida dels barcelonins i barcelonines i per aconseguir que els parcs i jardins de Barcelona siguin motiu d'orgull per a la ciutat i una part indestriable del seu paisatge.

A més d'espais de natura, introduïts per l'home dins la ciutat, en moltes ocasions els parcs i jardins tenen uns valors culturals, històrics i artístics intrínsecs, que per si mateixos els fan extraordinàriament valuosos. És el cas del Parc Güell i dels jardins de la Universitat de Barcelona.

Segons les seves característiques, els parcs i jardins es divideixen en històrics, temàtics, urbans i forestals. Cada tipologia té una funció i, per tant, uns equipaments i serveis en funció dels seus usos específics.

Parcs i jardins històrics

Molts tenen origen en jardins del segle XVIII, i la majoria van ser construïts o modificats quant a l'estructura que ha arribat fins als nostres dies entre mitjans del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Aquests parcs i jardins són una part molt important del patrimoni de les ciutats, no solament per la seva condició d'espai verd, sinó també perquè són un element viu del seu passat històric i cultural que permet conèixer-lo millor. També solen tenir un gran valor botànic, perquè generalment contenen molts exemplars, sobretot d'arbres, de dimensions i edat excepcionals. El Parc del Laberint d'Horta, els Jardins de Can Sentmenat i els Jardins del Palau de Pedralbes són tres dels jardins històrics que hi ha a Barcelona.

La seva fragilitat i la necessitat de preservar-los tal com són fa que a l'interior molts cops no hi hagi equipaments ni serveis amb unes funcions diferents de les destinades a conservar-los i contemplar-los. Són, doncs, llocs sobretot de passeig i d'estada.

Consulta la llista dels parcs i jardins històrics.

Jardins per a la biodiversitat

Els jardins per a la biodiversitat són espais dedicats de manera especial a la millora de la qualitat de l'hàbitat per a la flora i la fauna. En aquests espais es crea un nou ambient per afavorir la fauna mitjançant plantacions i la creació de refugis, que atrauen ocells, papallones i altra fauna beneficiosa.