Títol de família nombrosa

Què has de saber?

És un document que acredita la condició de família nombrosa i atorga beneficis a tot el territori espanyol, i permet gaudir d’avantatges, descomptes i beneficis davant d’institucions, entitats i establiments comercials.

Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, s’expedeix un carnet individual per a cada membre de la família, d’ús personal i intransferible.

És un tràmit no obligatori, però d’elevat interès per a les famílies que compleixen els requisits de família nombrosa i volen accedir als beneficis i les bonificacions que el títol ofereix.

Aquests avantatges es relacionen amb determinats beneficis socials, fiscals, laborals i educatius; avantatges en l’àmbit de l’habitatge, i descomptes en determinats serveis quotidians que afecten l’economia domèstica, la compra de vehicles, el transport, el lleure i altres serveis oferts per algunes empreses privades.

MOLT IMPORTANT:

El títol caduca en la data indicada al document i es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Es reconeixen com a ascendents les parelles de fet reconegudes mitjançant certificat de convivència o acta notarial, o que tinguin un fill o filla en comú.

En casos de ruptures o de famílies reconstituïdes, ningú no podrà ser computat en dues unitats familiars diferents alhora.

Les persones estrangeres nacionals d’altres països tindran dret al reconeixement de la condició de família nombrosa en les mateixes condicions que les persones amb nacionalitat espanyola sempre que tots els membres de la família que donin dret al títol resideixin legalment en territori espanyol.

En el cas de persones estrangeres no comunitàries, es requereix que el permís de residència de tots els membres de la família nombrosa estigui vigent, i la data de caducitat del títol en cap cas podrà excedir la data del permís esmentat.

A les famílies que alhora tenen dret al reconeixement com a família nombrosa i com a família monoparental se’ls expedeix cada un dels títols, que són compatibles. Tot i així, els beneficis de la mateixa classe o naturalesa no són acumulatius, tret que s’estableixi el contrari.

El títol consta de dues categories:

 • La categoria general, que inclou les famílies amb tres fills o filles, o dos, si un d’ells és discapacitat.
 • La categoria especial, per a la qual s’ha de complir un dels requisits següents:
  • Famílies amb cinc fills o filles o més.
  • Famílies amb quatre fills o filles, dels quals almenys tres procedeixin de part, adopció o acollida permanent o preadoptiva múltiple o dos parts múltiples.
  • Unitats familiars els ingressos anuals de les quals, dividits pel nombre de membres, no superen el 75 % del salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.

A qui s’adreça?

S’adreça a les famílies que acreditin complir les condicions per les quals se les consideri nombroses. És a dir, en l’àmbit general, aquelles famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin comuns o no.

Quins requisits s’han de complir?

Requisits que ha de complir el nucli familiar:

 • Un o dos ascendents, amb tres o més fills o filles, siguin comuns o no.
 • Persones progenitores separades o divorciades amb tres o més fills o filles, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, i sempre que estiguin sota la seva dependència econòmica, encara que no visquin al mateix domicili.
 • Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela o acollida que convisquin amb la persona tutora o acollidora, però que no depenguin econòmicament d’ella.
 • Tres o més germans o germanes orfes de pare i mare, més grans de 18 anys, o dos, si un d’ells és una persona discapacitada, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
 • Una persona progenitora amb dos fills o filles, en cas de defunció de l’altra persona progenitora.
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles siguin comuns o no, sempre que almenys un d’aquests fills o filles tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.
 • Dues persones ascendents amb dos fills o filles siguin comunes o no, quan les dues persones ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, cada una d’elles, o almenys una d’elles tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitades per treballar.
 • S’entén que queden integrades en aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles.

Requisits que han de complir els fills o filles:

 • Tenir menys de 21 anys o tenir una discapacitat o una incapacitat per treballar, o bé tenir menys de 26 anys quan cursin estudis. No hi ha límit d’edat per als fills o filles amb discapacitat, sempre que convisquin amb la família.
 • Conviure amb les persones progenitores, excepte en supòsits de separacions o divorcis.
 • Dependre econòmicament de les persones progenitores.
 • Que els fills i filles inclosos en el títol siguin solters.

Quina vigència té?

El títol caduca en la data indicada al document.

Com has de fer el tràmit?

Pots obtenir el títol de família nombrosa de manera presencial, anant a les oficines corresponents, o bé telemàticament, a través del web de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat, si disposes de certificat digital.

Quins passos has de seguir?

TELEMÀTIC:

Pas 1. Has d’obtenir un certificat digital
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat digital, accedeix a la fitxa corresponent on es descriu la informació i tots els detalls sobre com obtenir-lo.
Pas 2. Emplena el formulari i recopila la documentació necessària
 • Has d’accedir al formulari de sol·licitud del títol de família nombrosa, emplenar-lo seguint les indicacions, adjuntar els documents que se sol·licitin i enviar-lo.
 • No es podrà tramitar la sol·licitud per internet en els casos en què hi hagi fills o filles més grans de 25 anys amb discapacitat.
 • En cas de formar part d’una unitat familiar amb casuístiques determinades no previstes prèviament, consulta a l’organisme responsable la documentació específica requerida.
 • Quan la sol·licitud estigui registrada, es mostrarà una pàgina amb les dades del tràmit i el document d’acusament de recepció. Aquest document l’has d’imprimir o guardar, ja que conté el registre d’entrada, l’identificador del tràmit i les taxes.
Pas 3. Rebràs el títol
 • Quan el tràmit s’acaba, rebràs un correu electrònic informatiu (si així ho vas indicar al formulari de sol·licitud), i si la resolució és favorable, rebràs el títol en l’adreça que vas indicar en el formulari.

 

PRESENCIAL:

Pas 1. Emplena el formulari i recopila la documentació necessària: 
 • T'has de descarregar elformulari de sol·licitud del títol de família nombrosa, emplenar-lo, confirmar les dades i signar-lo. El formulari està disponible únicament en català i castellà.
 • Si ho prefereixes, pots sol·licitar i emplenar directament el formulari a la mateixa oficina en la qual lliuris la documentació.
 • Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.
Pas 2. Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació requerida
 • Per sol·licitar el títol de manera presencial, t’has d’adreçar a una de les següents oficines de la província de Barcelona per presentar la sol·licitud i la documentació necessària:
  • Oficines d'Afers Socials i Famílies i oficines d’atenció ciutadana del Departament de Drets Socials, amb cita prèvia
  • Oficines de registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya
 • Addicionalment, es pot presentar a qualsevol dels altres llocs que preveu la llei:
  • Als registres dels òrgans administratius
  • A les oficines de Correus (en la forma en què s’estableixi per reglament)
  • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger
  • En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents
Pas 3. Rebràs el títol
 • Si presentes la sol·licitud de manera presencial en una de les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el títol de família nombrosa se’t lliura en el mateix moment, juntament amb la resolució estimatòria, sempre que:
  • Compleixis tots els requisits
  • Aportis tota la documentació necessària.

Qui pot fer la sol·licitud?

El tràmit el pot fer qualsevol de les persones majors d’edat que constitueixen la unitat familiar, que reuneix les condicions per ser família nombrosa.

Quina documentació és necessària?

Tota la documentació que cal lliurar ha de ser l’original i la fotocòpia, o bé la fotocòpia compulsada.

La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d’un notari de l’Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l’apartat compulsa de documents del web de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Documentació general

Document identificatiu (cal lliurar un dels documents següents):

 • DNI, NIF (número d'identificació fiscal) o NIE (número d'identitat d'estranger) de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles de més de 18 anys que formen part de la unitat familiar.

Document familiar (cal lliurar un dels documents següents):

 • Llibre de família complet.
 • Sentència, acta notarial o resolució administrativa de l’adopció (únicament en el cas en què aquest document no s’hagi lliurat prèviament a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció o que no consti al llibre de família).
 • Resolució judicial de tutela o administrativa d’acolliment familiar.

Documentació específica

 • Volant de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud.
 • Declaració certificada de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’últim exercici disponible o bé certificat d’imputació de rendes, en cas de no estar obligats a declarar respecte als fills o filles de més de 21 anys.

En cas que autoritzis l'organisme responsable del tràmit a consultar les dades en una altra administració o organisme, no caldrà que aportis aquesta documentació.

 • En cas de fills o filles de més de 21 anys i fins a 26 anys:
  • Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs.
 • En el cas d’unions estables de parella amb fills o filles no comuns:
  • Volant de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial.
 • En cas de separació o divorci:
  • Còpia de la sentència de separació o divorci.
  • Conveni de l’acord regulador de la guarda dels fills o filles.
 • En cas de viduïtat:
  • Certificat de defunció de l’altra persona progenitora, en el supòsit de no constar al llibre de família.

Documentació addicional per a persones amb ciutadaia europea

Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles de més de 18 anys que formen part de la unitat familiar.

Si no es disposa del document anterior, s’haurà d’aportar el següent:

 • Fotocòpia compulsada del certificat de registre de ciutadà/na de la Unió.
 • Fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del país d’origen.

Documentació addicional per a persones amb ciutadania eextracomunitària

 • Permís de residència vigent de tots els membres de la unitat familiar.

Quin és el termini?

En cas de tramitar el títol de manera presencial, el document es gestiona i es lliura en el mateix moment, sempre que aportis tota la documentació sol·licitada i compleixis els requisits.

Quan no es compleixen les condicions, o bé quan la sol·licitud la presenten persones que es troben en casos específics, el document no es rep en el mateix moment. En aquestes situacions, l’Administració té un termini de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud per dictar i notificar la resolució.

Quin és el cost?

És gratuït.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

El Departament de Drets Socials (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

Més informació

Pots consultar la xarxa d'avantatges per a famílies nombroses i la Guia de prestacions i serveis a les famílies al web de la Generalitat.

Per resoldre dubtes o incidències durant el procés de tramitació per internet, pots trucar al telèfon d’atenció de la Generalitat (012). També pots consultar la pàgina del tràmit de la Títol de família nombrosa.

Tràmits vinculats importants

En cas de voler sol·licitar el títol de família nombrosa, prèviament a l’adquisició del document, has d’obtenir:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.