Volants de convivència i de residència del Padró de Barcelona

Què has de saber?

El volant de convivència és un document que demostra on i amb qui està empadronada una persona a Barcelona.

El volant de residència és un justificant que acredita l’empadronament a la ciutat de Barcelona.

MOLT IMPORTANT:

Per qüestions de confidencialitat:

No es poden sol·licitar volants de convivència de persones menors d’edat si no s’hi conviu.

En cap cas no es pot emetre un volant de convivència a nom d’un o una menor no emancipat, sempre s’emetrà a nom de la persona que el sol·licita.

Quins requisits s'han de complir?

 • Volant de convivència: has de ser més gran de 18 anys i estar empadronat o empadronada a la ciutat de Barcelona.
 • Volant de residència: has de ser més gran de 16 anys i estar empadronat o empadronada a la ciutat de Barcelona.

Quina és la seva vigència?

Ambdós volants no caduquen, però la validesa varia en funció del tràmit pel qual l’hagis sol·licitat.

Puc sol·licitar aquests documents per a la meva família?

 • Si tens més de 18 anys: Volants de convivència i residència: podràs demanar presencialment els de les persones que estan empadronades al teu domicili i els de qualsevol altra persona major d’edat (per a majors d’edat sempre que tinguis la seva autorització expressa), així com ambdós volants a nom de menors d’edat o persones incapacitades legalment si els seus representants són degudament acreditats.
 • Si tens menys de 18 anys: No podràs demanar cap dels dos volants a tercers.

Com has de fer el tràmit?

Quins passos has de seguir?

Pas 1. Per sol·licitar tant el volant de convivència com el de residència, s’ha d’haver completat el tràmit següent prèviament: Alta al padró municipal d’habitants. Mira als tràmits vinculats per saber com fer-ho.

Paso 2. Pots sol·licitar tant el volant de convivència com el de residència en qualsevol moment i de tres maneres diferents:

Pas 3. Prepara la documentació necessària.

Pas 4. Rep el volant.

 • Presencialment: el volant el rebràs el mateix dia de la cita.
 • Telemàticament: el volant el podràs imprimir tan bon punt acabis el procés en línia, accedint al teu espai personal en el portal d’identificació.
 • Telefònicament: el volant el rebràs per correu postal ordinari al domicili d’empadronament. El termini aproximat per rebre'l és de set dies hàbils des de la data de petició.

Quina documentació és necessària?

La documentació que has de presentar depèn de quina és la teva situació.

A continuació t'indiquem, per a cada cas, tota la documentació que has d'aportar:

 

Documentació A

Document d’identificació personal de la persona sol·licitant en vigor:

 • Persones espanyoles: DNI, passaport o carnet de conduir, en vigor.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d’identitat del país d’origen o certificat NIE (número d'identitat d'estranger) juntament amb el passaport, en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.

Documentació B

Autorització expressa degudament signada (només té una validesa d’un mes a partir de la data que consti al document).

Documentació C

Fotocòpia del document d’identificació personal de la persona autoritzant.

Documentació D

Document d’identificació personal de la persona menor d’edat:

 • Persones espanyoles de més de 14 anys: DNI o passaport.
 • Persones espanyoles menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
 • Persones estrangeres: targeta de residència o passaport o document d’identitat del país d’origen (aquest últim document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si en la documentació de la persona menor d’edat no apareixen totes les dades de les persones progenitores, serà necessari aportar el llibre de família (si en tenen al seu país) o la inscripció de naixement o el passaport de les persones progenitores on constin incloses totes les dades de la persona menor d’edat.

Documentació E

Fotocòpia del document d’identificació personal de les persones progenitores empadronades amb la persona menor d’edat.

Documentació F

Declaració conjunta de consentiment, amb signatura original, de les persones progenitores que estiguin empadronades amb la persona menor d’edat.

Documentació G

Resolució judicial i acta d’acceptació del càrrec de representant legal.

Quin és el termini?

 • Presencialment: al moment.
 • Telemàticament: al moment.
 • Telefònicament: set dies hàbils des de la data de petició.

Quin és el cost?

És gratuït.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

L’Ajuntament de Barcelona (per a la ciutat de Barcelona). Consulta amb l'ajuntament corresponent si vius a una altra ciutat.

Tràmits vinculats importants

Per sol·licitar tant el volant de convivència com el de residència, s’ha d’haver completat el tràmit següent:

A més, si vols fer els tràmits en línia, has de disposar de:

Alguns exemples d’altres tràmits per als quals necessites obtenir el volant de convivència són els següents: 

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.