Alta al Padró d'Habitants de Barcelona

Què has de saber?

El padró municipal d’habitants és el registre en el qual hi ha inscrites les persones que viuen habitualment en un poble o ciutat (municipi) i formen part de la seva població. L’acte d’inscriure’s en aquesta llista s’anomena empadronar-se, i atorga la condició de veí o veïna.

MOLT IMPORTANT:

L’empadronament és un tràmit obligatori per a totes les persones que viuen a Barcelona. Quan es fa, es rep el volant de residència que certifica el registre.

És un tràmit essencial perquè dona accés a determinats drets, com l’assistència sanitària pública o l’escolarització bàsica dels menors.

També és necessari per sol·licitar el certificat de registre dels ciutadans de la Unió, per a les persones amb ciutadania europea, o bé, la targeta d'Identitat d'Estranger (TIE), per a les persones amb ciutadania extracomunitària.

A més, és un dels requisits indispensables que han de complir les persones que provenen de la Unió Europea o de països amb els quals Espanya té signat un conveni de reciprocitat, per tenir dret al vot en les eleccions municipals.

Quins requisits s'han de complir?

Has de ser major d’edat, residir a la ciutat de Barcelona i no constar en el padró d’habitants de la ciutat en el moment de l’alta.

Quina és la seva vigència?

La inscripció al padró no caduca, excepte en el cas de les persones estrangeres:

 • Si tens ciutadania no comunitària sense residència de llarga durada, hauràs de renovar la vostra inscripció al padró cada dos anys.
 • Si tens ciutadania europea (de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa), hauràs de renovar la teva inscripció al padró cada cinc anys si tens el certificat de registre com a ciutadà/ana de la Unió (NIE verd). En cas de no constar al registre censal de ciutadà de la Unió Europea, hauràs de renovar la teva inscripció cada dos anys.

Puc sol·licitar aquest registre per a la meva família?

Sí, pots demanar la teva inscripció i la de la teva unitat familiar (parella i fills o filles en comú) si proveniu del mateix municipi.

En cas que facis el tràmit presencialment, pots demanar també la inscripció de qualsevol altra persona major d’edat o d’una unitat familiar diferent.

Com es tramita?

El tràmit el pots fer en qualsevol moment i de tres maneres diferents: presencialment, telemàticament o telefònicament (trucant al 010).

Quins passos has de seguir?

Passos necessaris per a la tramitació digital

 • Obtén una identificació digital:
 • Per completar el tràmit telemàticament, hauràs de signar-lo mitjançant signatura electrònica.
 • Identifica't a l'Oficina Virtual de Tràmits, emplena i signa el formulari. Selecciona una opció:
  • Alta al padró
  • Adjuntar documentació a una sol·licitud efectuada de manera telemàtica
 • Emplena el formulari i confirma les dades.
 • Annexa la documentació necessària per efectuar el tràmit.
 • Confirma les dades i signa la sol·licitud amb signatura electrònica per presentar-la en el registre telemàtic.
 • Imprimeix el document resultant del tràmit (arxiu en format PDF) o guarda'l al teu ordinador.

Passos necessaris per a la tramitació telefònica

 • Reuneix la documentació necessària i truca al 010 (l’atenció telefònica està disponible en català, castellà, anglès i francès).
 • Rebràs per correu postal ordinari les instruccions de formalització del tràmit, el full de sol·licitud i la informació de la documentació necessària. El correu s’enviarà al domicili d’alta d’empadronament.
 • Abans d’un mes des del dia en què rebis les instruccions, has d’enviar per correu postal ordinari el full de sol·licitud signat i la documentació requerida.
 • Un cop acabat el tràmit, rebràs per correu postal ordinari el volant que demostra la inscripció en el padró d’habitants.

Passos necessari per a la tramitació presencial

Quina documentació és necessària?

MOLT IMPORTANT:

La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original i en suport paper, llevat que s’indiqui el contrari.

Els documents s’accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari, s’haurà d’aportar l’original i la traducció feta pel consolat espanyol o per un traductor o traductora acreditats per fer traduccions oficials (jurades). Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Si tens una autorització que permet inscriure altres persones majors d’edat o d’unitats familiars diferents, només té una validesa d’un mes a partir de la data que consti al document.

Cada ajuntament està facultat per sol·licitar documentació addicional que acrediti la residència habitual al domicili a fi de comprovar la veracitat de les dades contingudes al padró municipal d’habitants.

Documentació comuna per a les tres formes de tramitació

Per a majors d’edat:

 • Persones espanyoles: DNI o passaport.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, passaport o document d’identitat del país d’origen. En cas d’aportar el certificat NIE (número d’identificació d’estranger), aquest s’ha d’acompanyar sempre del passaport o del document d’identitat del país d’origen.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta d’identitat d’estranger (TIE) o passaport.

Per a menors d’edat:

 • Persones espanyoles de més de 14 anys: DNI o passaport.
 • Persones espanyoles menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
 • Persones estrangeres de més de 14 anys: targeta d'identitat d'estranger (TIE), passaport o document d’identitat del país d’origen (aquest últim document només és vàlid si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació del o la menor no figuren totes les dades de les persones progenitores, caldrà aportar el següent: llibre de família (si en tenen al seu país), inscripció de naixement o passaport de les persones progenitores on constin incloses totes les dades del o la menor.
 • Persones estrangeres menors de 14 anys: llibre de família o inscripció de naixement o passaport de les persones progenitores on constin totes les dades del o la menor i, si en tenen, targeta d’identificació d’estranger (TIE), passaport o document d’identitat del país d’origen (aquest últim document només s’acceptarà si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).

Documentació per a persones autoritzades i unitats familiars:

 • Autorització expressa per a la delegació de tràmit, degudament signada original.  En el cas d’unitats familiars (parella i fills o filles en comú), aquesta autorització també és obligatòria per a totes les persones majors d’edat.
 • Document d’identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d’identificació personal de la persona o persones autoritzants.

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l’acceptació de la tutela legal o escriptura de poder notarial.
 • Document d’identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d’identificació personal de la persona o persones autoritzants.

Documentació de representació de menors d’edat:

 • En casos de separació o divorci:
  • Amb resolució judicial en condició de guarda i custòdia compartida on s’indica l’habitatge d’empadronament, s’haurà d’aportar el document de resolució judicial.
  • Amb resolució judicial en condició de guarda i custòdia compartida on no s’indica l’habitatge d’empadronament, s’haurà d’aportar el document de resolució judicial i la declaració conjunta de menors, amb signatura original d’ambdós progenitors, que indiqui que estan d’acord en la seva inscripció, acompanyada de les còpies dels documents d’identitat d’ambdós i on constin les seves signatures.
  • Amb resolució judicial que atorga guarda i custodia en exclusiva, s’haurà d’aportar el document de resolució judicial i la declaració responsable de progenitor/a per a la inscripció o canvi de domicili (titular de la guarda i custòdia del o la menor) signada per la persona peticionària, amb els documents d’identificació personal de la persona peticionària i del o la menor d’edat.
  • En el cas de separació de fet sense resolució judicial, s’haurà d’aportar la declaració conjunta de menors, amb signatura original d’ambdós progenitors, que indiqui que estan d’acord en la seva inscripció, acompanyada de les còpies dels documents d’identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.
  • Excepcionalment, en aquells casos en què un progenitor o progenitora manifesti que no s’ha pogut aconseguir la signatura de l’altre/a, haurà d’aportar la declaració responsable de progenitor/a per a la inscripció o canvi de domicili, signada per la persona peticionària, amb els documents d’identificació personal de la persona peticionària i del o la menor d’edat.
 • Famílies monoparentals, persones vídues, etc.:
  • En el cas de famílies monoparentals, progenitors vidus o altres situacions en les quals amb la presentació del llibre de família o documents equivalents no es pugui determinar l’existència (o reagrupament) de la unitat familiar, s’haurà d’aportar la declaració responsable de progenitor/a per a la inscripció o canvi de domicili, signada per la persona peticionària, amb còpia dels documents d’identificació personal de la persona peticionària i del o la menor d’edat.
 • Altres situacions: Documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient.

Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció en el padró:

 • Domicili de propietat:
  • Si es consta com a titular en el rebut de l’impost sobre béns immobles (IBI), no s’ha d’aportar cap justificació perquè l’Administració ho comprova internament de manera automàtica.
  • Si no es consta com a titular en el rebut de l’impost sobre béns immobles (IBI), s’ha de justificar la propietat amb un dels documents següents:
   • Escriptura de propietat de l’habitatge on es consta com a propietari o propietària. En cas que hi hagi usdefruit: autorització expressa de la persona titular del dret, signada. Original i fotocòpia del seu document d’identificació.
   • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a un any, on es consta com propietari o propietària actual.
   • En el cas d’habitatges heretats, s’ha d’aportar l’escriptura d’acceptació de l’herència. El document ha de tenir una antiguitat màxima d’un any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l’habitatge.
   • Nota simple del registre de la propietat, amb una validesa de tres mesos.
 • Domicili de lloguer:
  • Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de tres mesos. Si és de vigència inicial inferior a tres mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d’aquest termini (la pròrroga hi haurà de constar de manera explícita).
  • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent.
  • Contracte de lloguer no vigent, però prorrogat, (sense que hi consti la clàusula de pròrroga de manera explícita):
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els últims dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (s’accepten els rebuts de llum, aigua i gas; en canvi, no s’accepten els de contractes de telefonia mòbil o accés a internet), pagat a nom del llogater o llogatera en els últims tres mesos. Hi ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.
  • Contracte indefinit, sempre que hagin transcorregut quatre anys o més des de l’entrada en vigor del contracte:
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els últims dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater o llogatera en els últims tres mesos. Hi ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s’accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.
  • Contracte indefinit amb document de subrogació per a termini igualment indefinit, sempre que hagin transcorregut quatre anys o més des de l’entrada en vigor de la subrogació:
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els últims dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater o llogatera en els últims tres mesos. Hi ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s’accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

Quin és el termini?

 • Per via telemàtica: un cop feta la sol·licitud, si tot és correcte, en el termini d’un mes rebràs per correu electrònic la confirmació d’acabament del tràmit i que estàs empadronat o empadronada en la nova adreça. 
 • Per via telefònica: un cop t’hagis comunicat amb el 010, rebràs per correu postal ordinari les instruccions de formalització del tràmit. Abans d’un mes des del dia en què rebis les instruccions, has d’enviar per correu postal ordinari el full de sol·licitud signat i la documentació requerida. Un cop acabat el tràmit, rebràs per correu postal ordinari el volant que demostra la inscripció en el padró d’habitants.

 • Presencial: un cop concertada la ciuta a una oficina d'atenció ciutadana (OAC) i facilitada la documentació requerida, la inscripció en el padró es farà en el mateix moment.

Quin és el cost?

És gratuït.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

L’Ajuntament de Barcelona (per a la ciutat de Barcelona). Consulta amb l'ajuntament corresponent si vius a una altra ciutat.

Més informació

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.