Cicle formatiu de grau mitjà: preinscripció i matriculació

Què has de saber?

És la sol·licitud per a la inscripció de les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà en un centre educatiu sostingut amb fons públics. L’alumnat que s’hi vol inscriure ha de poder acreditar que disposa d’uns títols determinats o bé tenir com a mínim 17 anys i superar una prova d’accés.

Els cicles formatius capaciten per a l’exercici de diverses professions i proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector. Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic o tècnica. Aquest títol permet accedir:

 • A batxillerat.
 • A un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà.
 • Al món laboral.

Aquests nivells educatius es poden cursar en tres tipus diferents de centres que formen el sistema d’escolarització espanyol, públics, privats i concertats (privats sufragats amb fons públics):

 • La matrícula és gratuïta a les escoles públiques, que estan totalment finançades pel Govern.
 • Les escoles privades es financen de manera privada.
 • Finalment, les escoles concertades són escoles privades que reben finançament de l’Administració. La matrícula també és gratuïta per a les escoles concertades, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per activitats extracurriculars.

MOLT IMPORTANT:

Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per persona, però es poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns, sempre per ordre de preferència.

Recorda que, si en un centre hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Mitjançant unes puntuacions associades als criteris, es fa un sorteig per determinar qui són les persones adjudicatàries.

En cas de no obtenir plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

És un tràmit imprescindible si es vol accedir a rebre una formació professional específica en un centre sostingut amb fons públics.

 • Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta dels centres, consulta l’import en el centre corresponent.
 • La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

A qui s’adreça?

S’adreça a persones que volen cursar un cicle formatiu de grau mitjà i que compleixen una de les condicions següents:

 • Disposar del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.
 • Tenir a partir de 17 anys (o que durant l’any es compleixin 17 anys) i haver superat la prova d’accés corresponent.

Quins requisits s’han de complir?

L’alumne/a que vol inscriure’s ha de poder acreditar algun dels títols o estudis següents:

 • El títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (ESO).
 • El títol de tècnic o tècnica, o de tècnic o tècnica auxiliar.
 • El títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats hauran de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi s’han de tenir, com a mínim, 17 anys.xº

Com has de fer el tràmit?

Es pot realitzar de manera telemàtica accedint al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i seguint les instruccions per fer la presentació de la sol·licitud de preinscripció.

Es recomana, abans de formalitzar la sol·licitud, consultar la pàgina web del centre docent seleccionat per informar-se dels detalls de la preinscripció, dels estudis triats i de la manera de formalitzar la preinscripció.

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

PAS 1: Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació
 • La sol·licitud s’ha de presentar en el registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic. 
 • Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. 
 • Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.
 • És important que a la mateixa sol·licitud indiquis, per ordre de preferència, peticions d’admissió a diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas que no se t’assigni la teva preferència.
 • Abans de continuar, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció. 
PAS 2: Presenta el full de sol·licitud original i la documentació
 • La sol·licitud telemàtica s’ha de presentar en el registre electrònic de la Generalitat. El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic acaba amb l’enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent a la bústia electrònica oficial del centre sol·licitat com a primera opció dins del termini establert per presentar la documentació. 
 • Per ordenar les sol·licituds d’admissió quan en un centre hi ha més sol·licituds que places disponibles, s’analitzen les diferents vies d’accés als cicles i la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.
 • El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l’any. 
PAS 3: Consulta si l’alumne/a ha estat admès

Una vegada acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l’alumne/a ha estat admès.

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

 • Presencialment:
  • Al centre docent sol·licitat en primera opció.
 • Telemàticament:
PAS 4: Si s’ha admès l’alumne/a, es formalitza la matrícula

En cas que l’alumne/a hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l’escola corresponent en el període establert.

Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A part de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també poden demanar-te:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció, el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud la pot fer:

 • En cas que l’alumne/a sigui major d’edat: el mateix alumne/a.
 • En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat: les persones progenitores o tutores de l’alumne/a, personalment o mitjançant un o una representant.

Quina documentació és necessària?

Documentació general:

 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d’identitat de la persona que fa la sol·licitud (persones progenitores, tutores o guardadores de fet).
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes estrangers: targeta de residència en què consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
  • Si no es disposa de targeta de residència, es podrà aportar el passaport o, en el cas de les persones estrangeres originals d’un país de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a, si se’n disposa.
 • En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat:
  • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement del nen o nena i la relació amb les persones progenitores o tutores.
  • Si l’alumne/a està en situació d’adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d’adopció o la resolució d’acollida.

Si al centre hi ha més sol·licituds que places, per adjudicar-les s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles (estudis o curs que hi permeten l’accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés:

 • Segons la via d’accés, es fan les següents reserves de places:
  • Graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents: reserva del 60%.
  • Programa de qualificació professional inicial (PCPI): reserva del 20% (també hi accedeix l’alumnat procedent de la formació professional bàsica).
  • Prova d’accés (o exempció) o prova del curs específic d’accés o per a altres titulacions que hi permeten l’accés: reserva del 20%. L’alumnat dels programes de formació i inserció que ha superat les proves d’accés, o ha obtingut l’exempció de fer-les, hi accedeix per aquesta via i participa en el procés amb la qualificació obtinguda en la prova.
 • Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre la resta de les vies de manera proporcional.
 • El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:
  • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles formatius.
  • Certificat de la qualificació de la prova d’accés.
  • En cas d’estar encara cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: certificat de la nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.
  • En el cas d’haver completat l’ESO: original i fotocòpia del certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa o original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic (si apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica).
  • L’alumnat procedent d’estudis estrangers ha de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins del termini, es considera que és un 5.
  • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del corresponent web (en el moment de la matrícula cal presentar en el centre el certificat de superació de la prova).

Quin és el cost?

La realització del tràmit és gratuïta.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

A Barcelona: el Consorci d’Educació de Barcelona (organisme format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) i l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

A la resta del territori: el Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

Més informació

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial en el Consorci d’Educació de Barcelona (disponible únicament en català, encara que disposa d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a la preinscripció i matriculació:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.