Cicle formatiu de grau mitjà: preinscripció i matriculació

Què has de saber?

És la sol·licitud per a la inscripció de les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà en un centre educatiu sostingut amb fons públics. 

Els cicles formatius (formació professional) capaciten per a l’exercici de diverses professions i proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic o tècnica. Aquest títol permet accedir:

 • A batxillerat.
 • A un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà.
 • Al món laboral.

Aquests nivells educatius es poden cursar en tres tipus diferents de centres segons la font de finançament:

 • Els centres públics, que estan finançats per l'Administració.
 • Els centres privats, que es divideixen en dos tipus:
  • Concertats: són centres que es financen de manera privada en una part i en una altra part reben finançament de l'Administració.
  • Privats (independents): es financen de manera privada.

MOLT IMPORTANT:

Aquí només expliquem com fes fa el tràmit per accedir als centres públics i als centres concertats, ja que tots dos es regeixen per la mateixa normativa. 

Si teniu interès en un centre privat, heu de contactar-hi directament, ja que cada centre té el seu propi mecanisme d'accés.

 • Abans de triar un centre, has de conèixer quins cicles imparteixen, quina modalitat (presencial o a distància), torns i horaris, instal·lacions, etc.
 • Has de saber que els centres organitzen jornades de portes obertes perquè les famílies puguinvisitar-los i conèixer-los amb més profunditat.

A qui s’adreça?

S’adreça a persones que volen cursar un cicle formatiu de grau mitjà i que compleixen una de les condicions següents:

 • Disposar del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) o equivalent a efectes acadèmics.
 • Tenir a partir de 17 anys (o que durant l’any es compleixin 17 anys) i haver superat la prova d’accés corresponent.

Com funciona?

Per accedir a un cicle formatiu de grau mig cal fer aquest tràmit en dues fases:

 • La preinscripció es fa per demanar plaça en un centre. Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per persona, però es poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns, sempre per ordre de preferència. És recomanable fer constar el màxim de centres desitjables per augmentar les possibilitats d'obtenir plaça en algun dels centres i que així s'ajusti al màxim a les preferències de cada família.
 • La matriculació es fa per confirmar la inscripció al centre on s'ha obtingut una plaça.

Els centres educatius ofereixen una quantitat limitada de places. Si el nombre de sol·licituds que s'han fet en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que algun dels alumnes que l'hagi triat com a primera opció no obtingui plaça. Tot seguit s'explica com s'assignen les places.

Criteris d'assignació

DOS PROCESSOS

Has de tenir en compte que a les prescripcions hi ha dos processos diferenciats: per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització (que tenen un calendari més anticipat) i per a la resta de l'alumnat (que té un calendari similar a continuació).

 • En el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització hi pot participar l'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud compleix els requisits següents:
  1. Està cursant 4t d'ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO i qui està cursant el primer curs de batxillerat. (Per a aquesta via d'accés es reserva el 70 % de les places disponibles).
  2. Ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica, o bé qui ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.(Per a aquesta via d'accés es reserva el 20 % de les places disponibles).
  3. Ha cursat o està cursant el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d'accés (si està exempt inclòs) o té altres requisits d'accés, i que durant l'any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys. (Per a aquesta via d'accés es reserva el 10 % de les places disponibles).
 • En el procés per a la resta de l'alumnat poden participar altres persones amb altres supòsits.Atès que hi ha una única oferta de places, primer s'assignen, si és possible, les sol·licituds admeses al procés per a l'alumnat de continuïtat d'escolarització. Posteriorment, i amb les places resultants, s'assignen les sol·licituds del procediment per a la resta de l'alumnat.

Les persones que opten des del procés de la resta de l'alumnat, és aconsellable que consultin la llista de cicles i l'oferta i el detall del nombre de sol·licituds admeses als centres del seu interès a favor de l'alumnat de continuïtat d'escolarització. Amb aquesta informació, podran decidir i prioritzar segons els seus interessos i possibilitats.

ORDRE I SORTEIG

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen segons els dos processos i les tres vies d'accés (els estudis o cursos que permeten l'accés). Dins de cada via d’accés, s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova daccés de cada alumne.

A més, s'atorga un número de manera aleatòria a totes les sol·licituds de preinscripció fetes. Aquest número s'utilitza en cas d'empat. Per sorteig públic se n'obté un número, i a partir d'aquest, s'ordenen les sol·licituds empatades.

Quin és el termini?

És important consultar el calendari exacte cada any. En general, per al curs escolar que comença al setembre, el procés comença els mesos de febrer i març del mateix any amb les visites als instituts que organitzen portes obertes. La preinscripció habitualment es fa a l'abril. Es baremen les sol·licituds amb els criteris d'assignació i si hi ha empat, es duu a terme el sorteig. Un cop assignades les places, la matrícula es fa a finals del mes de juliol.

Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions i gestions importants. Segons accedeixis pel procés d'alumnat de continuïtat d'escolarització o pel procés de la resta d'alumnat, el calendari és diferent. Has d'estar pendent de les dates i de les gestions específiques en cada moment.

Com has de fer el tràmit?

La preinscripció es fa exclusivament de forma telemàtica, per tant necessites un ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet.

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

Pas 1. Comprova que tens el que es necessita per fer la preinscripció
 • Certificat digital o una eina d'identificació digital (opcional), com ara el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.
  • Per saber quin és el tràmit vinculat per obtenir un certificat digital, consulta la fitxa corresponent on es descriuen la informació i tots els detalls sobre com es pot obtenir.
  • Et recomanem l'idCAT Mòbil per la seva facilitat d'obtenció i d'ús. Permet identificar-te digitalment i signar l'enviament d'un formulari per tramitar la majoria de sol·licituds de la Generalitat de Catalunya. Quan l'hagis d'utilitzar, rebràs per SMS al telèfon mòbil una contrasenya d'un sol ús per fer la gestió.
 • Codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC): Aquest número s'assigna (de manera única i automàtica) a un alumne/a quan fa la primera matrícula a centres educatius públics i privats de Catalunya. Si l'estudiant ja en té però no el sap, busca'l. Si l'estudiant encara no en té, se n'hi assignarà un, aportant els documents identificatius.
 • Codi del cicle formatiu al qual vols accedir. Necessitaràs el codi dels estudis que vulguis incloure a la sol·licitud; el pots consultar a la fitxa de cada estudi, dins de la família professional del cicle de grau mitjà corresponent, al web Tria educativa.
Pas 2: Ves al formulari de preinscripció
 • Ves al formulari de preinscripció
 • Si tens certificat digital, pots fer servir el formulari amb autenticació electrònica
 • Si no disposes d'un mitjà d'identificació digital, pots utilitzar el formulari en suport informàtic

Pas 3. Fes el seguiment de la teva sol·licitud

 • Consulta la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses per al procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització i tot seguit la llista definitiva per al mateix alumnat.
 • Consulta els centres i els ensenyaments que tenen vacants provisionals (per a ambdós processos)
 • Revisa la llista amb la puntuació provisional (tots dos processos)
 • Realitza una reclamació, si cal
 • Revisa la llista amb la puntuació després de les reclamacions (tots dos processos)
 • Sorteig públic per resoldre les sol·licituds empatades a punts.
 • Consulta la llista ordenada de tots dos processos.
 • Consulta si tens plaça.
 • En cas que hagis obtingut plaça, has de formalitzar la matrícula (següent pas). En cas que no, tens altres opcions:
  • Si el vostre nom surt a la llista d'espera, heu d'estar pendent de resoldre'l.
  • Participa a la segona fase d'admissió al setembre
  • Consulta altres ofertes de formació professional. Recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

Pas 4: Formalitza la matrícula

 • Contacta amb el centre on han assignat la plaça a l'estudiant per concertar cita per formalitzar la matrícula.
 • Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es considera que es renuncia a la plaça.
 • El centre educatiu t'ajudarà i t'assessorarà per fer la matrícula i també resoldrà tots els teus dubtes.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud la pot fer:

 • En cas que l’alumne/a sigui major d’edat: el mateix alumne/a.
 • En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat: les persones progenitores o tutores de l’alumne/a, personalment o mitjançant un o una representant.

Quina documentació és necessària?

Hi ha documentació que no cal presentar, perquè es fan consultes interadministratives. Però si heu de presentar alguna documentació, s’ha de digitalitzar (mitjançant un escàner o una fotografia).

DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR LA IDENTITAT DE L'ALUMNE/A:

 • Document d’identitat de la persona que fa la sol·licitud (alumne/a major d'edat, persones progenitores, tutores o guardadores de fet).
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes estrangers: targeta de residència en què consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
  • Si no es disposa de targeta de residència, es podrà aportar el passaport o, en el cas de les persones estrangeres originals d’un país de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat:
  • Llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement del nen o nena i la relació amb les persones progenitores o tutores.
  • Si l’alumne/a està en situació d’adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d’adopció o la resolució d’acollida.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D'ADMISSIÓ AL PROCÉS PER A ALUMNAT DE CONTINUÏTAT D'ESCOLARITZACIÓ

 • Alumnat que cursa 4t d'ESO. Es consulta a les bases de dades del Departament d'Educació. Si esteu escolaritzats en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO o esteu escolaritzats fora de Catalunya, cal adjuntar-hi un certificat que indiqui que l'està cursant el curs previ a la preinscripció.
 • Alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, cal adjuntar un certificat que acrediti el programa cursat.
 • Per a qui accedeix amb el curs de formació específic per a accés als cicles de grau mitjà o ha superat la prova d'accés, no cal presentar documentació, ja que es comprova que l'alumne/a té, com a màxim, 18 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA QUALIFICACIÓ MITJANA D'ESTUDIS

El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:

 • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles formatius.
 • Certificat de la qualificació de la prova d’accés.
 • En cas d’estar encara cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: certificat de la nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas d’haver completat l’ESO: certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa o la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’educació bàsic (si apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica).
 • L’alumnat procedent d’estudis estrangers ha de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins del termini, es considera que és un 5.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia de la consulta dels resultats a través del corresponent web (en el moment de la matrícula cal presentar en el centre el certificat de superació de la prova).

Quin és el cost?

Dur a terme la preinscripció i la matrícula és gratuït als instituts públics. El tràmit als instituts concertats també és gratuït, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per activitats extracurriculars.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

A Barcelona: el Consorci d’Educació de Barcelona (organisme format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya).

A la resta del territori: el Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

Més informació

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial en el Consorci d’Educació de Barcelona (disponible únicament en català, encara que disposa d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a la preinscripció i matriculació:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.