Targeta sanitària individual (TSI)

Què has de saber?

El sistema sanitari espanyol garanteix assistència sanitària a qualsevol persona, encara que no estigui inscrita en el sistema de salut públic i no hagi sol·licitat la targeta sanitària del servei de salut de la comunitat autònoma corresponent. No obstant això, heu de saber que l’assistència sanitària prestada a persones no inscrites en el sistema de salut pot donar lloc a la repercussió dels costos de l’atenció mèdica proporcionada.

Si viviu a Barcelona heu d’obtenir la targeta sanitària individual (TSI), que garanteix als seus titulars l’assistència sanitària gratuïta a través del Servei Català de la Salut (CatSalut).

La TSI és necessària per poder tenir un metge de capçalera, demanar cita i anar al centre de salut o a l’hospital del sistema públic i per poder disposar de la prestació farmacèutica subvencionada, amb independència que tingueu una assegurança de salut privada.

Al estar considerado uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, tener acceso a él adquiere mayor interés.

Image
Targeta Sanitària

MOLT IMPORTANT:

La TSI és individual, personal i intransferible, per la qual cosa cada membre de la família ha de tenir la seva pròpia targeta, amb independència de l’edat que tingui.

Per al dia a dia, és important disposar d’aquesta targeta per poder demanar l’assignació d’un metge de capçalera, ja que, si emmalaltiu o teniu un accident i necessiteu una baixa laboral, és el metge o metgessa del sistema públic l’única persona autoritzada per acreditar-la mitjançant un informe de baixa.

Per sol·licitar la baixa i l’alta mèdica per absentar-te del teu treball per malaltia, cal que presentis la targeta sanitària individual al teu centre d’atenció primària (CAP).

És important que les dades que consten a la teva TSI siguin correctes. Per això, si quan reps la TSI per primera vegada veus algun error en les teves dades personals, ho has de comunicar.

A qui s’adreça?

Va dirigida a totes les persones empadronades en algun dels municipis de Catalunya que disposin del dret a l’assistència sanitària.

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el ciutadà o ciutadana personalment o mitjançant un o una representant amb l’acreditació deguda. No obstant això, s’ha de tenir en compte que la sol·licitud de la primera targeta sanitària individual ha d’estar signada per la persona que la sol·licita.

Quins requisits has de complir?

La TSI poden demanar-la les persones que compleixin algun dels requisits següents:

 • Estar empadronat en qualsevol dels municipis de Catalunya i tenir acreditada la condició de persona assegurada.
 • Estar empadronat en qualsevol dels municipis de Catalunya i ser persona beneficiària d’una persona assegurada al sistema de la Seguretat Social.
 • Ser persona estrangera no inclosa en els dos grups anteriors, però reunir els requisits següents:
  • Estar empadronades a qualsevol municipi de Catalunya, per un període continuat d’almenys tres mesos, immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària.
  • Acreditar que tenen uns ingressos inferiors a la renda mínima d’inserció, excepte en el cas de persones que es considerin en situació especial, les quals no ho han d’acreditar. Es consideren persones en situació especial:
   • Dones embarassades
   • Menors d’edat
   • Sol·licitants de protecció internacional
   • Víctimes de tràfic d’éssers humans
   • Altres

Quina vigència té?

En general, la targeta sanitària individual no té data de caducitat i, per tant, el CatSalut no fa enviaments periòdics de targetes per aquesta raó.

Els únics casos en què la targeta sanitària individual té caducitat són els que corresponen a la cobertura Accés CatSalut segon nivell, per a les persones estrangeres empadronades en qualsevol municipi de Catalunya que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del sistema nacional de salut i que no tinguin cobertura obligatòria per cap altre mitjà. En aquests casos, és necessària una renovació anual que es fa a petició de la persona interessada. S’inclouen en aquest supòsit els casos de membres d’algun col·lectiu amb convenis específics amb el CatSalut o per a persones que per raó de la seva feina només es quedaran un temps concret a Catalunya.

Puc incloure-hi la meva família?

Podeu incorporar persones beneficiàries perquè accedeixin al dret a l’assistència sanitària.

No obstant això, la targeta és individual, personal i intransferible, i cada membre de la família ha de tenir la seva TSI amb independència de l’edat que tingui, per la qual cosa l’haureu de sol·licitar per a les persones que hàgiu incorporat com a beneficiàries, si s'escau, si són menors d’edat.

Com has de fer el tràmit?

El podeu fer, o bé un o una representant amb l’acreditació deguda, de manera presencial, anant al CAP que us correspongui per domicili, o bé de manera telemàtica.

El tràmit pot variar en funció de la vostra situació, i poden ser necessaris passos previs, com ara estar empadronat/a en algun dels municipis de Catalunya i haver fet la sol·licitud del reconeixement del dret a l’assistència sanitària:

 • Si esteu afiliat/da al sistema de la Seguretat Social, no és necessari que feu el tràmit previ de sol·licitar el dret a l’assistència sanitària, ja que es reconeix d’ofici des de l’endemà de l’afiliació.
 • Per a persones beneficiàries, és necessari que es tramiti prèviament la inclusió de beneficiari d’una persona assegurada.
 • Les persones estrangeres que no tinguin la condició d’assegurades ni beneficiàries han de sol·licitar la targeta sanitària mitjançant el tràmit d’Accés a CatSalut de segon nivell en línia o presencialment al CAP, prèvia sol·licitud del reconeixement del dret a l’assistència sanitària pels canals habilitats a aquest efecte.
 • Obteniu més informació sobre els tràmits que heu de fer per a la sol·licitud de reconeixement a l’assistència sanitària i la incorporació o modificació de persones beneficiàries.

Quins passos has de seguir?

PRESENCIALMENT

 • Busqueu el CAP que us correspon per raó del vostre domicili al cercador de CAP per adreça.
 • Acudiu al CAP per sol·licitar la targeta sanitària presencialment.
 • Consulteu i prepareu la documentació que se us demanarà al CAP per dur a terme el procés.
 • No és necessari demanar cita prèvia, però podeu fer-ho a través del número de telèfon 061 Salut Respon.
 • Adreceu-vos al CAP i lliureu-hi la documentació. Podreu indicar l’adreça en la qual voleu rebre la TSI o demanar que us l’enviïn al CAP.
 • Rep la TSI al teu domicili per correu ordinari en un termini d’entre dues i tres setmanes.
 • És important que sapigues que després d’obtenir la TSI has de sol·licitar l’adjudicació d’un metge de capçalera al CAP.

TELEMÀTICAMENT:

 • Podeu sol·licitar la primera targeta sanitària individual (TSI) a través del canal habilitat al web de CatSalut.
 • Accediu al tràmit d'obtenció de la primera targeta sanitària individual o accés a CatSalut de segon nivell en línia, en funció de si teniu la condició de persona beneficiària o assegurada o no.
 • Seleccioneu “Formulari de petició de la TSI per internet” i “Sol·liciteu la TSI per internet”.
 • Ompliu les dades que se sol·liciten.
 • Resguard provisional: rebràs per correu electrònic un resguard provisional amb el codi d’identificació personal (CIP) assignat, que et permetrà accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic.
 • L’enviament de la sol·licitud de la TSI comporta que autoritzes el Servei Català de la Salut a consultar les dades en altres administracions o entitats públiques a fi de resoldre la sol·licitud.
 • Podreu indicar l’adreça en la qual voleu rebre la TSI o demanar que us l’enviïn al CAP
 • Rep la TSI per correu ordinari en un termini d’entre dues i tres setmanes.
 • És important que sapigueu que després d’obtenir la TSI heu de sol·licitar l’adjudicació d’un metge de capçalera al CAP.

Quina documentació és necessària?

Pots autoritzar el CatSalut perquè consulti en línia en altres administracions la teva informació, o bé portar els documents següents:

 • Formulari de sol·licitud emplenat i signat.
 • Documentació específica per a persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social que tenen dret a totes les prestacions i cobertures públiques que ofereix el CatSalut.
  • Document identificatiu (DNI, NIE o passaport).
  • Certificat d’empadronament amb data d’emissió inferior a tres mesos. (Hi ha ajuntaments que disposen de la consulta en línia, però si el teu ajuntament no ofereix aquest servei, has de portar l’original certificat.)
  • Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social (INSS), MUFACE, MUGEJU o ISFAS, en cas de ser-ne el o la titular.
 • Documentació específica per a persones estrangeres que no es poden acreditar com a assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social:
  • Document de l’INSS que justifiqui que no es té la condició de persona assegurada o beneficiària de la Seguretat Social.
  • Document identificatiu (NIE o passaport).
  • Llibre de família o certificat de naixement, si cal.
 • Certificat o declaració jurada per acreditar que es tenen uns ingressos inferiors a la renda mínima d’inserció (no cal que les persones en situacions especials presentin aquests documents).

Quin és el termini?

La targeta s’enviarà al teu domicili per correu ordinari en un termini d’entre dues i tres setmanes.

Quin és el cost?

La sol·licitud és 100% gratuïta.

El duplicat de la targeta té un cost associat de 10 euros.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

 • Si tens consultes i estàs a Catalunya, pots trucar al telèfon 061 (CatSalut Respon). Si truques des de l’estranger, ho has de fer al 933 038 158, on també t’atendran en anglès.
 • Accedeix al web Servei Català de la Salut (CatSalut).

Tràmits vinculats importants

Tràmits anteriors a la presentació de la sol·licitud de la TSI:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.