Targeta sanitària individual (TSI)

Es una tarjeta que identifica y acredita a las personas como usuarias del sistema sanitario público (CatSalut en Cataluña) que permite el acceso gratuito a los centros y los servicios del sistema sanitario público y la prestación farmacéutica con un precio bonificado por el CatSalut.

Què has de saber?

És una targeta que identifica i acredita les persones com a usuàries del sistema sanitari públic (CatSalut a Catalunya) que permet l’accés gratuït als centres i els serveis del sistema sanitari públic i la prestació farmacèutica amb un preu bonificat pel CatSalut.

A Catalunya, per tant, amb la targeta sanitària individual (TSI) totes les persones tenen garantida l’atenció sanitària si compleixen els requisits sol·licitats.

No obstant això, si no compleixes els requisits, hi ha països amb els quals es tenen convenis en termes de sanitat i altres prestacions. Aquesta casuística pot ser d’especial interès per a estudiants. En aquest cas, adreça’t a les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) perquè t’indiquin la teva condició.

És important obtenir-la perquè és necessària per anar al centre de salut o a l’hospital del sistema públic, i per poder disposar de la prestació farmacèutica subvencionada, independentment de si es té una assegurança privada. Com que és considerat un dels millors sistemes de salut pública del món, tenir-hi accés té més interès.

MOLT IMPORTANT:

És individual, personal i intransferible, per la qual cosa cada membre de la família ha de tenir la seva pròpia targeta sanitària individual (TSI), amb independència de l’edat que tingui.

Per al teu dia a dia, és important disposar d’aquesta targeta, ja que, si emmalalteixes i has de demanar una baixa laboral, és el metge o metgessa del sistema públic l’única persona autoritzada per acreditar-la mitjançant un certificat mèdic.

Per sol·licitar la baixa i l’alta mèdica per absentar-te del teu treball per malaltia, cal que presentis la targeta sanitària individual al teu centre d’atenció primària (CAP).

És important que les dades que consten a la teva TSI siguin correctes. Per això, si quan reps la TSI per primera vegada veus algun error en les teves dades personals, ho has de comunicar.

A qui s’adreça?

S’adreça a totes les persones donades d’alta al padró de la ciutat que tenen residència efectiva i autoritzada a Espanya i que disposen del dret a l’assistència sanitària. En alguns casos hauran de disposar del certificat de reconeixement del dret a l’assistència sanitària.

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el ciutadà o ciutadana personalment o mitjançant un o una representant amb l’acreditació deguda. No obstant això, s’ha de tenir en compte que la sol·licitud de la primera targeta sanitària individual ha d’estar signada per la persona que la sol·licita.

Quins requisits he de complir per obtenir aquest permís?

La TSI poden demanar-la les persones que compleixin algun dels requisits següents:

 • Tenir acreditada la condició de persona assegurada.
 • Ser beneficiàries de l’accés a l’assistència sanitària de la Seguretat Social: s’obté mitjançant la sol·licitud de la condició i el reconeixement de la persona assegurada o beneficiària de l’assistència sanitària de la Seguretat Social.
 • Ser estrangeres i no estar incloses en els dos grups anteriors, però reunir els requisits següents:
  • Estar empadronades a qualsevol municipi de Catalunya, per un període continuat d’almenys tres mesos, immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària.
  • Acreditar que tenen uns ingressos inferiors a la renda mínima d’inserció, excepte en el cas de persones que es considerin en situació especial, les quals no ho han d’acreditar. Es consideren persones en situació especial:
   • Dones embarassades
   • Menors d’edat
   • Sol·licitants de protecció internacional
   • Víctimes de tràfic d’éssers humans
   • Altres

Quina vigència té?

La targeta sanitària individual no té data de caducitat i, per tant, el CatSalut no fa enviaments periòdics de targetes per aquesta raó.

Els únics casos en què la targeta sanitària individual té caducitat són els que corresponen a la cobertura Accés CatSalut segon nivell, en què és necessària una renovació anual que es fa a petició de la persona beneficiària, inclòs quan la TSI s’emet només per a un determinat període (ja sigui per a membres d’algun col·lectiu amb convenis específics amb el CatSalut o per a persones que per raó del seu treball només estaran un temps concret a Catalunya).

Puc incloure-hi la meva família?

La targeta és individual, personal i intransferible, i cada membre de la família ha de tenir la seva TSI amb independència de l’edat que tingui.

Com has de fer el tràmit?

Pots fer-lo tu o un o una representant amb l’acreditació deguda, de manera presencial, anant al CAP que et correspongui per domicili.

Pots fer-lo també telemàticament.

Pots sol·licitar la TSI una vegada formalitzat el registre comunitari o la TIE.

Quins passos has de seguir?

PRESENCIALMENT

Passos previs:
 • Abans de començar la sol·licitud, la persona assegurada que dona el dret a les que estan a càrrec seu ha d’haver obtingut el número de la Seguretat Social i ha d’haver sol·licitat l’alta en el sistema.
 • Fes l’alta al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona.
 • Verifica que tens dret a disposar de la TSI. Per comprovar-ho, accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social o adreça’t a l’INSS per sol·licitar el document en què s’especifica la teva condició.
 • Sol·licita cita prèvia: per sol·licitar el reconeixement del dret a l’assistència sanitària es recomana sol·licitar cita prèvia per presentar la documentació al centre de la Seguretat Social.  Per concertar la cita prèvia, has d’accedir a la seu electrònica de la Seguretat Social (“Ciutadans > Cita prèvia per a pensions i altres prestacions”).
 • Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació necessària. Has d’imprimir el formulari, emplenar-lo i signar-lo.

Si ho prefereixes, en lloc de descarregar el formulari, pots demanar-lo, emplenar-lo i signar-lo quan vagis directament al CAP, si hi vas personalment a tramitar la TSI.

 • A més, has de consultar i preparar la documentació que se’t demanarà en el CAP per efectuar el procés.
Documentació:

Pots autoritzar el CatSalut perquè consulti en línia en altres administracions la teva informació, o bé portar els documents següents:

 • Formulari de sol·licitud emplenat i signat.
 • Documentació específica per a persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social que tenen dret a totes les prestacions i cobertures públiques que ofereix el CatSalut.
  • Document identificatiu (DNI, NIE o passaport).
  • Certificat d’empadronament amb data d’emissió inferior a tres mesos. (Hi ha ajuntaments que disposen de la consulta en línia, però si el teu ajuntament no ofereix aquest servei, has de portar l’original certificat.)
  • Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social (INSS), MUFACE, MUGEJU o ISFAS, en cas de ser-ne el o la titular.
 • Documentació específica per a persones estrangeres que no es poden acreditar com a assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social:
  • Document de l’INSS que justifiqui que no es té la condició de persona assegurada o beneficiària de la Seguretat Social.
  • Document identificatiu (NIE o passaport).
  • Llibre de família o certificat de naixement, si cal.
 • Certificat o declaració jurada per acreditar que es tenen uns ingressos inferiors a la renda mínima d’inserció (no cal que les persones en situacions especials presentin aquests documents).
 • Adreça’t al CAP i lliura-hi la documentació.

Recorda que pots comprovar el centre al qual has d'anar consultant l’apartat “Centres” del web de CatSalut.

Rep la TSI al teu domicili per correu ordinari en un termini d’entre dues i tres setmanes.

TELEMÀTICAMENT:

Les persones residents a Catalunya poden sol·licitar la primera targeta sanitària individual (TSI) sense desplaçar-se al centre d’atenció primària (CAP), però és necessari complir el requisit bàsic d’estar empadronat o empadronada en un municipi de Catalunya per poder rebre la TSI física definitiva o el resguard de sol·licitud de la TSI.

També, en la majoria dels casos, és necessari constar com a persones titulars o beneficiàries a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o la mutualitat corresponent (MUFACE, MUGEJU o ISFAS) en el cas de persones espanyoles o estrangeres d’alta com a treballadores per compte d’altri o per compte propi, pensionistes, perceptors de prestacions periòdiques de la Seguretat Social o situacions assimilades i els seus beneficiaris (menors d’edat, cònjuges, nounats).

Passos previs:

L’enviament de la sol·licitud de la TSI comporta que autoritzes el Servei Català de la Salut a consultar les dades en altres administracions o entitats públiques a fi de resoldre la sol·licitud.

Rep la TSI al teu domicili per correu ordinari en un termini d’entre dues i tres setmanes.

Quin és el termini de resolució de la sol·licitud?

La targeta s’enviarà al teu domicili per correu ordinari en un termini d’entre dues i tres setmanes.

Quin és el cost de la sol·licitud?

És 100% gratuïta.

El duplicat de la targeta té un cost associat de 10 euros.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

On puc trobar més informació?

 • Si tens consultes i estàs a Catalunya, pots trucar al telèfon 061 (CatSalut Respon). Si truques des de l’estranger, ho has de fer al 933 038 158, on també t’atendran en anglès.
 • Accedeix al web Servei Català de la Salut (CatSalut).

Tràmits vinculats importants

Tràmits anteriors a la presentació de la sol·licitud:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.