Sol·licitud de reconeixement del dret a l’assistència sanitària

Què has de saber?

Quan es duu a terme aquest tràmit s’obté un certificat que acredita la condició de persona assegurada o beneficiària de l’assistència sanitària pública.

Una vegada has aconseguit el reconeixement d’aquest dret, pots demanar la targeta sanitària individual (TSI). Així pots accedir als serveis mèdics i també a la prestació farmacèutica amb un preu bonificat, independentment que tinguis una assegurança privada.

MOLT IMPORTANT:

El sistema de salut pública espanyol es considera un dels millors del món, per la qual cosa tenir-hi accés és de gran interès.

La inclusió de dades falses i l’obtenció fraudulenta de prestacions poden ser actes constitutius de delicte.

A qui s’adreça?

Aquest tràmit va dirigit a:

 • Les persones estrangeres contractades a Espanya que vulguin accedir per primera vegada al sistema sanitari de Seguretat Social espanyol. Per a les persones afiliades al Sistema de la Seguretat Social, el reconeixement es produeix d’ofici.
 • Els qui vulguin incorporar un beneficiari o beneficiària d’una persona assegurada.
 • Els qui vulguin sol·licitar el canvi dels beneficiaris i beneficiàries d’una persona assegurada a una altra.
 • Altres casos

En el cas de persones treballadores, pensionistes o perceptores de prestacions de la Seguretat Social, el dret es reconeix d’ofici per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Quins requisits has de complir?

Per tenir la condició de persona assegurada s’han de complir els requisits següents:

 • Estar afiliat i en alta o en situació assimilable a la d’alta (treballadors per compte aliè, autònoms, pensionista de la Seguretat Social o persona beneficiària de prestacions de la Seguretat Social o atur i subscriptors d’un conveni especial amb la Seguretat Social)
 • Residir legalment a Espanya i no tenir la cobertura obligatòria de la prestació sanitària per cap altra via.
 • També hi tenen dret els menors tutelats per l’Administració.

Per tenir la condició de persona beneficiària s’han de complir els requisits següents:

 • No tenir la condició de persona inclosa com a beneficiària de les prestacions sanitàries espanyoles.
 • Tenir residència autoritzada i efectiva a Espanya.
 • Ser cònjuge, parella de fet, fill o filla, net o neta, tutelat o tutelada o germà o germana del titular. En el cas de fills o filles, nets o netes i germans o germanes majors de 26 anys es requereix una discapacitat reconeguda en grau igual o superior al 65%. També hi tenen dret els excònjuges, sempre que acreditin el dret a una pensió compensatòria.
 • Conviure i dependre econòmicament del titular.
 • No tenir dret a assistència sanitària de cap altra manera.

Quina vigència té?

No caduca mentre no es perdin les condicions requerides per ser persona assegurada o beneficiària de la prestació o es produeixi la mort.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

És important saber que el dret a l’assistència sanitària, tant per a la persona assegurada com per a les que estan a càrrec seu, comença el dia de l’afiliació al sistema de la Seguretat Social i es fa efectiu a partir de l’endemà de la presentació de l’alta en el règim corresponent. En els altres casos, s’inicia des de la data indicada en la resolució per la qual es reconegui el dret.

Com has de fer el tràmit?

Preferentment, s’ha de fer per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Seguretat Social. També hi ha la possibilitat de sol·licitar cita prèvia davant l’INSS per a la tramitació presencial.

El tràmit varia en funció de si tens la condició de persona treballadora, pensionista o beneficiària de prestacions de la Seguretat Social o si estàs incorporat en altres supòsits. També depèn de si disposes de document nacional d'identitat (DNI) o núrmero d'identitat d'estranger (NIE) i de certificat digital o no.

Quins passos has de seguir?

Les instruccions que segueixen estan pensades per a persones que estan afiliades i donades d’alta a la Seguretat Social o en situació assimilable a la d’alta (persones treballadores, pensionistes o beneficiàries de prestacions de la Seguretat Social). Per a aquestes persones, el reconeixement del dret a l’assistència sanitària és efectiu des de l’endemà de l’afiliació.

TELEMÀTIC AMB CERTIFICAT DIGITAL

PAS NÚM. 1: Accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social
 • Accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social.
 • Selecciona l’opció “Ciutadans > Assistència sanitària > Assistència sanitària. Sol·licitud del reconeixement del dret (com a titular)” per poder iniciar la sol·licitud.
 • Selecciona el mètode d’identificació que vulguis. Selecciona l’opció “DNI o certificat”.
 • Una vegada seleccionat el mètode d’identificació s’obre el portal “Tu Seguredad Social”.
PAS NÚM. 2: Descarrega el teu certificat de dret a assistència sanitària
 • Una vegada accedeixis al portal “Tu Seguredad Social” veuràs una pàgina d’inici amb la teva informació laboral.
 • Veuràs un apartat denominat “Assistència sanitària”, que indica si tens la condició d’afiliat i en alta o en situació assimilable a la d’alta, que tens dret a assistència sanitària i el grup d’assegurament, si s’escau (persona assegurada o beneficiària).
 • Selecciona “Descarrega certificat”. La descàrrega és automàtica.
PAS NÚM. 3: Incorpora una nova persona beneficiària (si és necessari)
 • Dins l’apartat “Assistència sanitària” pots afegir persones beneficiàries a “Afegeix nou beneficiari”.
 • Pots incorporar les teves persones beneficiàries.
 • Pots baixar automàticament el certificat de titular i beneficiaris a “Certificat de titular i beneficiaris”.
PAS NÚM. 4:Tramita la targeta sanitària individual (TSI)
 • Una vegada obtinguda la sol·licitud de reconeixement del dret a l’assistència sanitària, pots sol·licitar la TSI.
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció de la targeta, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-la.

 

TELEMÀTIC SENSE CERTIFICAT DIGITAL

PAS NÚM. 1: Accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social
 • Per fer aquest tràmit és imprescindible que disposis de DNI o NIE. (No és possible accedir a aquest tràmit amb passaport). Se’t demanarà que pugis una foto del document d’identitat on consti el teu número del DNI o el NIE.
 • Accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social i selecciona l’opció “Ciutadans > Assistència sanitària > Sol·licitud sense certificat de prestacions de la Seguretat Social (Institut Nacional de la Seguretat Social)”.
 • Una vegada dins, selecciona “Reconeixement del dret a assistència sanitària i gestió de beneficiaris > Sol·licitar”.
 • Incorpora totes les dades que se sol·liciten, verifica la teva adreça electrònica i insereix el codi que hagis rebut al teu correu electrònic. Se’t demanarà que t’identifiquis mitjançant una foto amb el teu document d’identitat i amb l’anvers i revers del teu document d’identitat.
 • Fes-te una foto, seguint les instruccions, i adjunta una foto de les dues cares del teu DNI o NIE.
 • Selecciona l’opció que vulguis. Si vols incorporar una persona beneficiària, selecciona “sol·licitud d’assistència sanitària per a beneficiaris del titular”.
 • Incorpora les dades i els documents sol·licitats.
PAS NÚM. 2: Tramita la targeta sanitària individual (TSI)
 • Una vegada obtinguda la sol·licitud de reconeixement del dret a l’assistència sanitària, pots sol·licitar la TSI.
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció de la targeta, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com es pot obtenir.

 

PRESENCIAL

PAS NÚM. 1: Sol·licita cita prèvia
 • Per sol·licitar el reconeixement del dret a l’assistència sanitària presencialment és imprescindible sol·licitar cita prèvia per presentar la documentació al centre de la Seguretat Social.  
 • Per concertar la cita prèvia, has d’accedir a Seu electrònica de la Seguretat Social (“Ciutadans > Cita prèvia per a prestacions i altres gestions > Obtenir cita prèvia per a pensions i altres prestacions (INSS). Sense certificat”).
PAS NÚM. 2: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació
 • Consulta la pàgina web per saber quines oficines de la Seguretat Social hi ha disponibles.
 • Ves al lloc indicat a la cita prèvia per lliurar-hi la documentació.
 • Aporta el formulari oficial degudament emplenat, juntament amb la documentació requerida.
PAS NÚM. 3: Obtén el certificado de reconocimiento del derecho
 • El termini màxim per resoldre i notificar el procediment iniciat és de 3 mesos des de la data en què s’hagi registrat la sol·licitud. Tot i això, es pot expedir el certificat al mateix moment.
PAS NÚM. 4: Tramita la targeta sanitària individual (TSI)
 • Una vegada obtinguda la sol·licitud de reconeixement del dret a l’assistència sanitària, pots sol·licitar la TSI.
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció de la targeta, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com es pot obtenir.

 

COMPROVACIÓ DEL DRET A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PÚBLICA

Si vols comprovar si ets persona assegurada o beneficiària a l’assistència sanitària pública:

 • Si no tens certificat digital, accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social > Ciutadans > Assistència sanitària > Assistència sanitària: Consulta del dret i emissió del document acreditatiu (sense certificat). Accedeix a “Consulta dret a assistència sanitària” i emplena totes les dades. Accedeix a “Veure resultat consulta” i introdueix el número de referència que s’ha assignat a la sol·licitud per accedir a la informació sol·licitada.

 

 • Si tens certificat digital, accedeix al portal “Tu Seguredad Social". Aquí podràs trobar tota la informació relativa al teu dret a l’assistència sanitària, així com de les persones beneficiàries incorporades i descarregar el certificat d’assegurat i beneficiaris.

El resultat de la consulta estarà disponible en un termini de 30 dies. Transcorregut aquest termini sense contestació, s’ha de fer una nova sol·licitud.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud la pot fer el ciutadà o la ciutadana personalment o a través de representant.

En el cas de persones beneficiàries, la sol·licitud l’ha de presentar l’assegurat o assegurada en nom de les persones que estan a càrrec seu.

Quina documentació és necessària?

S’aconsella tenir preparades determinades dades i documents que se't poden demanar durant la sol·licitud.

Tant les persones assegurades com, si escau, les persones beneficiàries per a les quals es tramita aquesta sol·licitud han de presentar els documents següents:

 • En el cas de ciutadans i ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa
  • Document d’identitat vigent al seu país o passaport
  • Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió
 • En el cas de familiars d’altres països de ciutadans i ciutadanes dels estats membres de la UE, de l’EEE o de Suïssa: 
  • Document d’identitat vigent al seu país o passaport
  • Targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió
 • Per a les altres persones que no tinguin nacionalitat espanyola: 
  • Passaport en vigor
  • Targeta d’identitat d’estranger (TIE) que acrediti la titularitat d’una autorització per residir a Espanya. En cas que no es tingui l’obligació d’obtenir aquesta targeta, s’ha de presentar l’autorització per residir a Espanya en la qual consti el número d’identitat d’estranger (NIE) corresponent
 • En el cas del cònjuge o de la parella de fet: 
  • En el cas del cònjuge: 
   • Llibre de família o certificat d’inscripció de matrimoni.
  • En el cas de la parella de fet: 
   • Certificat d’inscripció al registre de la comunitat autònoma o localitat de residència o acreditació de la constitució de la parella mitjançant escriptura pública.
 • En el cas de l’excònjuge o parella separada judicialment: 
  • Sentència de separació o divorci.
  • Document que reconegui el dret a percebre una pensió compensatòria.
 • En el cas dels descendents: 
  • Llibre de família o certificat de naixement per acreditar la condició de descendent de la persona assegurada o del seu cònjuge, excònjuge a càrrec o parella de fet.
  • Per als fills i filles menors de tres mesos, no és necessari presentar aquesta documentació, ja que el Registre Civil enviarà a l’INSS les dades del naixement i de l’afiliació
  • Per als descendents adoptius o en tràmits d’adopció és necessari adoptar el document acreditatiu de l’adopció o de l’inici dels tràmits davant l’organisme competent de la comunitat autònoma.
 • En el cas de persones beneficiàries o assimilades de més de 26 anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65%: 
  • Certificat de reconeixement del grau de discapacitat.
 • En el cas de persones tutelades o acollides: 
  • Document expedit per l’autoritat competent per acreditar la condició de menor amb tutela o acollida legal per part de la persona assegurada, pel seu cònjuge, excònjuge a càrrec o parella de fet.
  • En el cas de persona tutelada major d’edat, certificat de l’Ajuntament pel qual s’acrediti la convivència amb el sol·licitant.
 • En el cas de germà o germana de la persona assegurada: 
  • Llibre de família o document equivalent per acreditar la condició de germà o germana de la persona assegurada.
 • En el cas de menors subjectes a tutela administrativa:
  • Resolució administrativa de la declaració de desemparament.

Quin és el termini?

Si has fet el tràmit telemàtic habilitat per a afiliats al sistema de Seguretat Social a través del portal “La teva Seguretat Social”, l’obtenció del certificat de reconeixement del dret a l’assistència sanitària propi i la incorporació de persones beneficiàries és automàtic. En aquests casos, el dret es reconeix des de l’endemà de l’afiliació.

En cas que hagis fet la sol·licitud per qualsevol dels altres dos canals habilitats, el termini per a la resolució és de 3 mesos des de la presentació.

Quin és el cost?

La sol·licitud és gratuïta.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (Govern d’Espanya).

Més informació

Pots consultar el portal de Sol·licitud i tràmits de prestacions de la Seguretat Social.

Tràmits vinculats importants

Si ets una persona beneficiària d’una persona assegurada, aquesta haurà d’haver obtingut el número de la Seguretat Social i l’alta en el sistema mitjançant els passos següents:

Per fer el tràmit en línia, pots utilitzar un certificat digital:

Una vegada obtingut el certificat de reconeixement del dret a l’assistència sanitària, podràs sol·licitar la teva targeta sanitària:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.