Batxillerat: preinscripció i matriculació

Què has de saber?

És la sol·licitud per cursar batxillerat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

El batxillerat no és obligatori i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats per oferir una preparació especialitzada als i les alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació futurs.

En acabar aquests estudis, els i les alumnes reben el títol de batxillerat, que permet:

 • Cursar estudis universitaris, sempre que se superin les proves d’accés que fixen les universitats.
 • Cursar cicles formatius professionals de grau superior.
 • Cursar cicles formatius artístics (amb la superació prèvia de la prova corresponent).
 • Accedir al món laboral.

Aquest nivell educatiu es pot cursar en diferents centres educatius segons la font de finançament:

 • Els instituts públics, que estan finançats per l'Administració.
 • Els instituts privats, que es divideixen en dos tipus:
  • Concertats: són instituts que es financen de manera privada en una part i en una altra part reben finançament de l'Administració.
  • Privats (independents): es financen de manera privada.

MOLT IMPORTANT:

Aquí només expliquem com fes fa el tràmit per accedir als instituts públics i als instituts concertats, ja que tots dos es regeixen per la mateixa normativa

Si teniu interès en un institut privat, heu de contactar-hi directament, ja que cada centre té el seu propi mecanisme d'accés.

A qui s’adreça?

S’adreça als i les alumnes que volen accedir al batxillerat i tenen a partir de 16 anys.

S'ha de poder acreditar algun dels títols o estudis següents:

 • El títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (ESO).
 • El títol de tècnic o tècnica per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior (CFGM o CFGS).
 • Estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats amb el títol de l’ESO o amb el títol de tècnic o tècnica. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent, o bé, si encara està en tràmit, presentant el volant per a la inscripció condicional en centres educatius.

Com funciona?

Per accedir al batxillerat cal fer aquest tràmit en dues fases:

 • La preinscripció es fa per demanar plaça en un institut. Només es pot presentar una única sol·licitud per estudiant. Tanmateix, a la mateixa sol·licitud es poden indicar peticions d'admissió a diversos centres per ordre de preferència. És recomanable fer constar el màxim de centres desitjables per augmentar les possibilitats d'obtenir plaça en algun dels centres i que així s'ajusti al màxim a les preferències de cada família.
 • La matriculació es fa per confirmar la inscripció a l'institut on s'ha obtingut una plaça.

Un cop fetes les preinscripcions, aquestes s'ordenen:

 • Són prioritàries les sol· licituds provinents de centres adscrits. L'administració educativa estableix centres adscrits de referència per crear, així, un model que facilita el pas de l'educació secundària obligatòria (ESO) al batxillerat. D'aquesta manera, es promouen la coordinació i la continuïtat pedagògica per aconseguir itineraris educatius coherents.
 • En cas d'empat, s'apliquen primer els criteris prioritaris, després els criteris complementaris.
 • Si tot i així es manté l'empat, es té en compte l'ordenació de les sol·licituds segons el número d'un sorteig públic.

Criteris de baremació

CRITERIS PRIORITARIS

 • Si l'estudiant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts. Si el o la jove està en situació d'acolliment familiar i els fills o filles de la família acollidora estan escolaritzats al centre, també obté aquesta puntuació.
 • Proximitat geogràfica. Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat. Pots consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre elles. Segons les circumstàncies, se sumen diferents puntuacions:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba a la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc: 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora és dins de la zona educativa del centre elegit en primer lloc: 20 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat al mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre: 15 punts.
  • Quan el domicili familiar és dins del mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc: 10 punts.
 • Si un membre de la família percep l'ajuda de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
 • Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a batxillerat: qualificació mitjana, calculada amb dos decimals. Si l'alumne encara està cursant els estudis previs en el moment de la sol·licitud, s'utilitza la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada també amb dos decimals.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts.
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa al centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 10 punts.
 • Pel fet de formar part d'una família monoparental: 10 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • Pel fet que l'estudiant es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts.
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Quin és el termini?

És important consultar el calendari exacte cada any. En general, per al curs escolar que comença al setembre, el procés comença els mesos de febrer i març del mateix any amb les visites als instituts que organitzen portes obertes. La preinscripció habitualment es fa a l'abril. Es baremen les sol·licituds amb els criteris d'assignació i si hi ha empat, es duu a terme el sorteig. Un cop assignades les places, la matrícula es fa a finals del mes de juny.

Calendari per al curs 2023-24

 • Publicació del nombre de places escolars de cada centre i per a cada curs: 18 d’abril de 2023.
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 19 al 25 d’abril de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2023.
 • Reclamacions de la puntuació provisional: del 22 al 29 de maig de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds una vegada resoltes les reclamacions: 2 de juny de 2023.
 • Sorteig públic per determinar el número de desempat: 2 de juny de 2023.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 21 de juny de 2023.
 • Matriculació de l'alumnat de batxillerat: del 22 de juny al 3 de juliol de 2023.
 • Inici del curs: setembre de 2023.

Com has de fer el tràmit?

La preinscripció es fa exclusivament de forma telemàtica, per tant necessites un ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet.

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

Pas 1. Comprova que tens el que es necessita per fer la preinscripció
 • Certificat digital o una eina d'identificació digital (opcional), com ara el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.
  • Per saber quin és el tràmit vinculat per obtenir un certificat digital, consulta la fitxa corresponent on es descriuen la informació i tots els detalls sobre com es pot obtenir.
  • Et recomanem l'idCAT Mòbil per la seva facilitat d'obtenció i d'ús.
 • Codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC): Aquest número s'assigna (de manera única i automàtica) a un alumne/a quan fa la primera matrícula a centres educatius públics i privats de Catalunya. Si l'estudiant ja en té però no el sap, busca'l. Si l'estudiant encara no en té, se n'hi assignarà un, aportant els documents identificatius.
Pas 2: Ves al formulari de preinscripció
 • Ves al formulari de preinscripció a batxillerat.
 • Si tens certificat digital, pots fer servir el formulari amb autenticació electrònicael tràmit acaba amb l’enviament del formulari i, per tant, no s’ha de presentar cap còpia a l'institut ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’estudiant que es pugui validar mitjançant consultes interadministratives. Només en cas que no es pugui validar és necessari enviar la documentació, en el termini establert, per correu electrònic, a la bústia oficial de l'institut sol·licitat com a primera opció, en format digital. 
 • Si no disposes d'un mitjà d'identificació digital, pots utilitzar el formulari en suport informàtic: has de descarregar i guardar el resguard de la sol·licitud al teu dispositiu. Una vegada fet això, s’ha d’enviar, en el termini establert, el resguard de la sol·licitud per correu electrònic a la bústia oficial de l'institut sol·licitat com a primera opció, acompanyat de la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de baremació, en format digital. 
Pas 3: Omple el formulari i envia la sol·licitud per a la preinscripció
 • Emplena la informació sobre protecció de dades:
  • A l'opció “Oposició a la consulta de dades”, pots deixar en blanc aquesta casella perquè l'Administració consulti internament les dades. O bé, si marques aquesta casella has d'adjuntar tota la documentació identificativa o de criteris de puntuació.
  • A l'opció “Declaració de padró i, si escau, de discapacitat”, marca aquestes caselles per permetre a l'Administració consultar les dades de residència o, si escau, del grau de discapacitat.
  • A l'opció “Declaració de dades certes i de responsabilitat”, marca sempre aquesta casella per començar a emplenar el formulari.
 • Omple les dades personals del formulari:
  • Si t'has identificat digitalment i el teu fill o filla té codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), especifica'l a la casella corresponent. Així es recuperen totes les dades personals i només cal que afegeixis l'adreça electrònica i el telèfon de contacte.
  • Si no t'has identificat digitalment o bé si t'has identificat digitalment, però l'estudiant no té codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), omple totes les dades personals que se't sol·licitin, també l'adreça electrònica i el telèfon de contacte.
 • Especifica els instituts escollits al formulari
  • Indica per ordre de preferència fins a 10 instituts on t'agradaria obtenir plaça.
 • Acaba d'emplenar el formulari i adjunta la documentació:
  • Indica també les circumstàncies particulars de l'estudiant (per exemple, si té alguna necessitat educativa específica o si té un germà o una germana que demana plaça per al mateix centre educatiu, ensenyament i curs).
  • Marca els criteris prioritaris i complementaris que vulguis al·legar.
  • Adjunta tota la documentació escanejada o fotografiada que calgui.
 • Un cop emplenat el formulari, envia la sol·licitud de preinscripció.
 • Rebràs un resguard per correu electrònic, on pots consultar si has d'adjuntar documentació addicional en el termini establert.
Pas 4: Consulta si l’alumne/a ha estat admès

Una vegada acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l’alumne/a ha estat admès. Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

Pas 5: Fes una reclamació (si cal)
 • Si hi ha cap error o no estàs d'acord amb la puntuació provisional, pots presentar una reclamació en el termini establert.
 • Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb el número aleatori assignat, que serveix en cas d'empat.
 • Per resoldre els empats, es fa un sorteig públic que determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds amb la mateixa puntuació.
 • Comprova a quin centre ha obtingut una plaça l'estudiant.
Pas 6: Formalitza la matrícula
 • Contacta amb l'institut on han assignat la plaça a l'estudiant per concertar cita per formalitzar la matrícula.
 • Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es considera que es renuncia a la plaça.
 • El centre educatiu t'ajudarà i t'assessorarà per fer la matrícula i també resoldrà tots els teus dubtes.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud la pot fer:

 • En cas que l’alumne/a sigui major d’edat: el mateix alumne/a.
 • En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat: les persones progenitores o tutores de l’alumne/a, personalment o mitjançant un o una representant.

Quina documentació és necessària?

Hi ha documentació que no cal presentar, perquè es fan consultes interadministratives. Però si heu de presentar alguna documentació, s’ha de digitalitzar (mitjançant un escàner o una fotografia).

Documentació per demostrar la identitat de l'estudiant 

Si la sol·licitud es presenta mitjançant formulari electrònic:

 • Si l'estudiant no disposa del RALC i és menor d'edat, cal adjuntar-hi:
  • Certificació electrònica del registre de naixement, llibre de família o altres documents relatius a l'afiliació on es pot comprovar el nom i la data de naixement de l'estudiant i la relació amb les persones progenitores o tutores.
  • Si l'estudiant es troba en una situació d’adopció o acolliment, s’ha de proporcionar la documentació sobre el procés d’adopció o la resolució d'acolliment.
  • DNI o NIE del pare, mare o tutor o tutora de l'estudiant o passaport. Si és estranger d'un país membre de la Unió Europea cal adjuntar el document d'identitat del país d'origen.
 • Si l'estudiant no disposa del RALC i és major d'edat:
  • DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de la UE de l'estudiant.

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic:

 • Si és menor d'edat:
  • Certificació electrònica del registre de naixement o llibre de família o altres documents relatius a l'afiliació.
  • Si l'estudiant està en situació d'adopció o acolliment, cal aportar la documentació relativa al procés d'adopció o la resolució d'acolliment.
  • DNI o NIE del pare, mare o tutor o tutora de l'estudiant o passaport. Si és estranger d'un país membre de la Unió Europea cal adjuntar el document d'identitat del país d'origen.
 • Si és major d'edat:
  • DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de la UE de l'estudiant.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació en la preinscripció

 • Criteri específic. Per preinscriure’s a batxillerat en un centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeix dels centres i ensenyaments que hi estan adscrits, excepte per a la modalitat d’arts. En aquest cas, no s’ha de presentar cap document acreditatiu.
 • En el cas de tenir germans o germanes al centre o pares o tutors legals que hi treballen. No és necessària una justificació documental, el centre comprova que és així.
 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'institut. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'estudiant, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'ha de presentar el model de l'Agència Tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.
 • En cas d’acreditar l’expedient acadèmic:
  • Si es tracta d'alumnes que han acabat l'ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d'ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s'obté automàticament.
  • Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
  • L’alumnat procedent d’estudis estrangers ha de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins del termini, es considera que és un 5.
  • Si es tracta d'estudis estrangers que encara s'estan cursant en el moment de preinscripció, es pot presentar una declaració responsable. En aquest cas, es considera que la puntuació és un 5.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. Aquesta informació es valida mitjançant consultes interadministratives quan es fa la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, cal presentar el títol de família nombrosa.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es valida mitjançant consultes interadministratives. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes cal adjuntar el títol de família corresponent.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família o la certificació electrònica de la inscripció de naixement.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

Documentació per a la matrícula

 • Documentació acreditativa dels requisits d'accés. Si compleixes els requisits però per causes justificades no pots presentar la documentació que ho acrediti, et matricules de manera condicional i tens temps fins a l'inici del curs per presentar la documentació que et falta. Si no presentes la documentació en el temps establert, s'anul·la la matrícula.
 • Documentació acreditativa de les titulacions estrangeres. Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació. La matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Quin n'és el cost?

Dur a terme la preinscripció i la matrícula és gratuït als instituts públics. El tràmit als instituts concertats també és gratuït, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per activitats extracurriculars.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

A Barcelona: el Consorci d’Educació de Barcelona (organisme format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) i l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

A la resta del territori: el Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

Més informació

Pots consultar el web Tria Educativa de la Generalitat de Catalunya per  conèixer l'oferta i les modalitats de batxillerats.

Abans de formalitzar la sol·licitud de preinscripció, es recomana consultar el web del centre docent seleccionat o de la preinscripció a batxillerat de la Generalitat de Catalunya per informar-se dels detalls de la preinscripció i dels estudis triats.

(Ambdós webs estan disponibles únicament en català, encara que disposen d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a la preinscripció i matriculació:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.