Batxillerat: preinscripció i matriculació

Què has de saber?

És la sol·licitud per cursar batxillerat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

El batxillerat no és obligatori i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats per oferir una preparació especialitzada als i les alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació futurs.

En acabar aquests estudis, els i les alumnes reben el títol de Batxillerat, que permet:

 • Cursar estudis universitaris, sempre que se superin les proves d’accés que fixen les universitats.
 • Cursar cicles formatius professionals de grau superior.
 • Cursar cicles formatius artístics (amb la superació prèvia de la prova corresponent).
 • Accedir al món laboral.

 

Aquest nivell educatiu es pot cursar en tres tipus diferents de centres que formen el sistema d’escolarització espanyol, públics, privats i concertats (privats sufragats amb fons públics):

 • La matrícula és gratuïta a les escoles públiques, que estan totalment finançades pel Govern.
 • Les escoles privades es financen de manera privada.
 • Finalment, les escoles concertades són escoles privades que reben finançament de l’Administració. La matrícula també és gratuïta per a les escoles concertades, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per activitats extracurriculars.

MOLT IMPORTANT:

Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Tot i així, a la mateixa sol·licitud es poden indicar, per ordre de preferència, peticions d’admissió a diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats, per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

En cas de no obtenir plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

 • És recomanable fer constar, per ordre de preferència, el màxim de centres desitjables per augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres triats.
 • El formulari de sol·licitud i la documentació s’han de presentar en el centre sol·licitat en primer lloc.
 • Has de saber que els centres organitzen jornades de portes obertes perquè les famílies puguin visitar-los i conèixer-los amb més profunditat.

A qui s’adreça?

S’adreça als i les alumnes que volen accedir al batxillerat i tenen a partir de 16 anys, i que han completat l’educació secundària obligatòria (ESO) de manera satisfactòria, o bé disposen d’alguns dels títols que atorguen el dret a accedir a aquest.

Quins requisits s’han de complir?

 • L’alumne/a que vol inscriure’s ha de poder acreditar algun dels títols o estudis següents:
  • El títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (ESO).
  • El títol de tècnic o tècnica per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior (CFGM o CFGS).
  • Estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats amb el títol de l’ESO o amb el títol de tècnic o tècnica. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent, o bé, si encara està en tràmit, presentant el volant per a la inscripció condicional en centres educatius.

Com has de fer el tràmit?

ATENCIÓ COVID-19: Actualment, a causa de la crisi sanitària generada per la pandèmia de la covid-19, només es pot realitzar de manera telemàtica accedint al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i seguint les instruccions per fer el tràmit, encara que el full de sol·licitud es pot obtenir presencialment en els centres docents.

 

Es recomana, abans de formalitzar la sol·licitud, consultar la pàgina web del centre docent seleccionat o de la Generalitat de Catalunya per informar-se dels detalls de la preinscripció i dels estudis triats.

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

PAS NÚM. 1: Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació

 

 • Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.
 • Recorda que pots indicar el teu número de telèfon al formulari per rebre notificacions de l’estat de la sol·licitud.
 • És important que a la mateixa sol·licitud indiquis, per ordre de preferència, peticions d’admissió a diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas que no se t’assigni la teva preferència.
 • Abans de continuar, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció. 

 

 

 

PAS NÚM. 2: Presenta el full de sol·licitud original i la documentació

Pots presentar el full de sol·licitud i la documentació de dues maneres:  

 •  Mitjançant registre electrònic: el tràmit finalitza amb l’enviament del formulari i, per tant, no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne/a que es pugui validar mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. 

Només en cas que la documentació acreditativa del criteri de prioritat no es pugui validar mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions és necessari enviar-la, en el termini establert, per correu electrònic a la bústia oficial del centre sol·licitat com a primera opció, en format digital. 

 •  Mitjançant formulari en suport informàtic: hauràs de descarregar i guardar el resguard de la sol·licitud al teu dispositiu. 

Una vegada fet això, s’ha d’enviar, en el termini establert, el resguard de la sol·licitud per correu electrònic a la bústia oficial del centre sol·licitat com a primera opció, acompanyat de la documentació identificativa i acreditativa del criteri de prioritat, en format digital. 

El centre de la teva primera opció és el responsable d’analitzar les sol·licituds i de preservar tota la documentació presentada. Si en un centre les sol·licituds són superiors a l’oferta disponible, per assignar les places s’apliquen, en primer lloc, els criteris específics i, posteriorment, els criteris de prioritat. En cas d’empat, es valoren els criteris complementaris, d’acord amb el barem. 

El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l’any, però acostuma a ser entre els mesos de maig i juny. 

 

PAS NÚM. 3: Consulta si l’alumne/a ha estat admès

Una vegada acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l’alumne/a ha estat admès.

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

 

PAS NÚM. 4: Si s’ha admès l’alumne/a, es formalitza la matrícula

En cas que l’alumne/a hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l’escola corresponent en el període establert.

Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A part de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també poden demanar-te:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció, el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud la pot fer:

 • En cas que l’alumne/a sigui major d’edat: el mateix alumne/a.
 • En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat: les persones progenitores o tutores de l’alumne/a, personalment o mitjançant un o una representant.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

Documentació general:

 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d’identitat de la persona que fa la sol·licitud (persones progenitores, tutores o guardadores de fet).
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes estrangers: targeta de residència en què consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
 • Si no es disposa de targeta de residència, es podrà aportar el passaport o, en el cas de les persones estrangeres originals d’un país de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a. Si no es té aquesta targeta quan es fa la preinscripció, es lliurarà en el moment de la matriculació.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement del nen o nena i la relació amb les persones progenitores o tutores.
 • Si l’alumne/a està en situació d’adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d’adopció o la resolució d’acollida.
 • Les dades d’identificació o filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar, de manera extraordinària, amb els documents d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar, traduïts, si cal.
 • Si al centre hi ha més sol·licituds que places, es puntuen els següents criteris de prioritat per assignar-les. En cas d’empat, es valoren els criteris complementaris (les puntuacions associades poden variar).
  • Criteri específic: per preinscriure’s en batxillerat en un centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeix dels centres i ensenyaments que hi estan adscrits, excepte per a la modalitat d’arts. En aquest cas, no s’ha de presentar cap document acreditatiu.

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

 • En el cas de tenir germans o germanes en el centre o persones progenitores o tutores legals treballant-hi (40 punts):
  • No és necessària una justificació documental, el centre ho comprova d’ofici.
 • En cas d’acreditar la proximitat:
  • Només puntua un dels conceptes següents:
   • Proximitat al domicili familiar (30 punts si està a l’àrea d’influència o 10 punts si és dins del municipi, però fora de l’àrea d’influència).
    • S’agafa l’adreça del document d’identitat (DNI o NIE) de la persona sol·licitant com a adreça de proximitat del centre.
    • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del document d’identitat o es tracta de persones estrangeres sense targeta de residència, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona comprovarà d’ofici, mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona, l’adreça d’empadronament de la unitat de convivència de l’alumne/a.
   • Proximitat al lloc de treball (20 punts):
    • Fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa.
    • En el cas de treballadors o treballadores autònoms que tenen com a domicili el de l’exercici de la seva activitat, s’agafa l’adreça que consta a l’Agència Tributària i s’acredita amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa al cens d’obligats tributaris (models 036 i 037).
 • En cas d’optar a la puntuació per renda familiar (10 punts):
  • Certificat actualitzat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que acrediti ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • En el cas de discapacitat de l’alumne/a, persones progenitores o germans o germanes (10 punts):
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% (en català o castellà).
 • En cas d’acreditar l’expedient acadèmic:
  • Certificat acadèmic de la qualificació.
  • Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
  • Si l’alumne/a encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament.
  • L’alumnat procedent d’estudis estrangers ha de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins del termini, es considera que és un 5.

 

Documentació acreditativa dels criteris complementaris:

 • Recorda que, si ets una persona estrangera i vols accedir a segon de batxillerat, se’t requerirà l’homologació o convalidació del títol de primer de batxillerat.

Quin és el cost de la sol·licitud?

La realització del tràmit és GRATUÏTA.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

A Barcelona: el Consorci d’Educació de Barcelona (organisme format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) i l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

 

A la resta del territori: el Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

On puc trobar més informació?

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial en el Consorci d’Educació de Barcelona (disponible únicament en català, encara que disposa d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a la preinscripció i matriculació:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.