Segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria: preinscripció i matriculació

Què has de saber?

És la sol·licitud per a l’escolarització de l’alumnat de 3 a 16 anys en els centres públics i privats concertats per als nivells educatius següents:

 • Segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5)
 • Educació primària (de 1r a 6è)
 • Educació secundària obligatòria (ESO) (de 1r a 4t)

MOLT IMPORTANT:

Recorda que, si en un centre hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Mitjançant unes puntuacions associades als criteris, es fa un sorteig per determinar qui són les persones adjudicatàries.

 

En cas de no obtenir plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder inscriure els nens i nenes.

 

És un tràmit imprescindible si es vol accedir a l’escolarització pública de l’ensenyament obligatori d’alumnes d’entre 6 i 16 anys a Catalunya.

Aquests nivells educatius es poden cursar en tres tipus diferents de centres que formen el sistema d’escolarització espanyol, públics, privats i concertats (privats sufragats amb fons públics):

 

 • La matrícula és gratuïta a les escoles públiques, que estan totalment finançades pel Govern.
 • Les escoles privades es financen de manera privada.
 • Finalment, les escoles concertades són escoles privades que reben finançament de l’Administració. La matrícula també és gratuïta per a les escoles concertades, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per activitats extracurriculars.
 • En el portal web del Consorci d’Educació de Barcelona hi ha disponibles unes guies en diversos idiomes (català, castellà, anglès i d’altres) que s’actualitzen anualment i contenen informació bàsica sobre el procés de preinscripció i matriculació en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria.
 • Tots els centres finançats amb fons públics es regeixen per la mateixa normativa de preinscripció i matriculació, ja siguin de titularitat pública o privada concertada.
 • Només es pot presentar una única sol·licitud per nen o nena. Tanmateix, en la mateixa sol·licitud es poden indicar, per ordre de preferència, peticions d’admissió a diversos centres (deu com a màxim). Si es presenta més d’una sol·licitud, es perden tots els drets de prioritat (i els punts corresponents).
 • És recomanable fer constar, per ordre de preferència, el màxim de centres desitjables per augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres triats.
 • Has de saber que els centres organitzen jornades de portes obertes perquè les famílies puguin visitar-los i conèixer-los amb més profunditat.

A qui s’adreça?

S’adreça als nens i nenes que tenen entre 3 i 16 anys.

Quins requisits s’han de complir?

En el cas d’inscriure’s en el segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5)

 • Es poden matricular en el primer curs del segon cicle d’educació infantil els nens i nenes que durant l’any de la inscripció compleixin els 3 anys.

 

En el cas d’inscriure’s a educació primària (de 1r a 6è)

 • Es poden matricular en el primer curs d’educació primària els i les alumnes que compleixin 6 anys durant l’any de la inscripció.  També, aquells alumnes d’edat diferent a qui els correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixin de l’últim curs d’educació infantil.

 

En el cas d’inscriure’s a educació secundària obligatòria (ESO) (de 1r a 4t)

 • Es poden matricular en el primer curs d’educació secundària obligatòria els i les alumnes que compleixin 12 anys durant l’any de la inscripció. També, aquells alumnes d’edat diferent a qui els correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Com has de fer el tràmit?

ATENCIÓ COVID-19: Actualment, a causa de la crisi sanitària generada per la pandèmia de la covid-19, s’està prioritzant la tramitació telemàtica sobre la presencial.

 

Només de manera excepcional, les famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic podran presentar la sol·licitud de manera presencial al centre seleccionat com a primera opció, sol·licitant cita prèvia. 

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

PAS NÚM. 1: Emplena el full de sol·licitud i presenta la documentació
 • Completa el formulari que trobaràs al portal web de la Generalitat de Catalunya.
 • Una vegada emplenat el formulari, has de revisar les dades i prémer el botó “Enviar”. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal guardar al dispositiu.  
 • Fes una foto amb el mòbil o escaneja tota la documentació general o específica que necessitis en funció dels criteris que hagis indicat al formulari. 
 • Abans de continuar, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció. 

 

PAS NÚM. 2: Envia la documentació per formalitzar la preinscripció
 • Envia en un correu electrònic el document de resguard i tota la documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats) a l’adreça electrònica del centre educatiu que has indicat com a primera opció. 
 • Assegura’t que l’adreça electrònica del centre és l’oficial i de rebre la confirmació de recepció. 
 • El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l’any, però acostuma a ser entre els mesos de març i maig.
 • Les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots els punts i els drets de preferència i podrien quedar fora del procés ordinari d’escolarització. 
 • Els centres educatius s’encarreguen d’analitzar les sol·licituds i de preservar tota la documentació presentada. Si en un centre les sol·licituds són superiors a l’oferta disponible, s’apliquen els criteris de prioritat per assignar les places. En cas d’empat, es valoren els criteris complementaris, d’acord amb el barem.

 

PAS NÚM. 3: Consulta si el nen o nena ha estat admès

Una vegada acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l’alumne/a ha estat admès.

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

PAS NÚM. 4: Si el nen o nena ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que el nen o nena hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l’escola corresponent en el període establert.

Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A part de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també poden demanar-te:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció, el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

 

PRESENCIAL

PAS NÚM. 1: Emplena el full de sol·licitud de preinscripció

Has d’emplenar el full de sol·licitud i preinscripció. Pots obtenir aquest document per dues vies:

 • Presencialment:
  • Als centres docents.
  • A l’Oficina d’Atenció i Registre del Consorci d’Educació de Barcelona.
  • A les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (OAC).

 

 

Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.

Recorda que pots indicar el teu número de telèfon al formulari per rebre notificacions de l’estat de la sol·licitud.

És important que a la mateixa sol·licitud indiquis, per ordre de preferència, peticions d’admissió a diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas que no se t’assigni la teva preferència.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.

 

PAS NÚM. 2: Presenta el full de sol·licitud original i la documentació
 • Cal presentar la documentació i el full de sol·licitud de la preinscripció al centre docent sol·licitat en primer lloc. Caldrà demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud i la documentació requerida trucant al centre seleccionat o enviant un correu electrònic. 

 

 • Els centres educatius s’encarreguen d’analitzar les sol·licituds i de preservar tota la documentació presentada. Si en un centre les sol·licituds són superiors a l’oferta disponible, s’apliquen els criteris de prioritat per assignar les places. En cas d’empat, es valoren els criteris complementaris, d’acord amb el barem.

 

 • El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l’any, però acostuma a ser entre els mesos d’abril i maig.

 

 

PAS NÚM. 3: Consulta si l’alumne/a ha estat admès

Una vegada acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l’alumne/a ha estat admès.

 

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

 • Telemàticament:
  • Pots consultar l’estat de la teva preinscripció a través del portal web de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 • A través d’un missatge telefònic:
  • Si vas indicar un telèfon mòbil per rebre SMS, rebràs un missatge informatiu amb el codi de preinscripció, la puntuació atorgada i el número aleatori assignat per al sorteig.

 

PAS NÚM. 3: Si s’ha admès l’alumne/a, es formalitza la matrícula

En cas que el nen o nena hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l’escola corresponent en el període establert.

Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A part de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també poden demanar-te:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció, el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer les persones progenitores o tutores del nen o nena personalment o un o una representant. En cas que la sol·liciti una tercera persona, cal presentar una autorització signada per les persones progenitores o tutores del nen o nena.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

Documentació general:

 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d’identitat de la persona que fa la sol·licitud (persones progenitores, tutores o guardadores de fet).
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes estrangers: targeta de residència en què consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
 • Si no es disposa de targeta de residència, es podrà aportar el passaport o, en el cas de les persones estrangeres originals d’un país de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a. Si no es té aquesta targeta quan es fa la preinscripció, es lliurarà en el moment de la matriculació.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement del nen o nena i la relació amb les persones progenitores o tutores.
 • Si el nen o nena està en situació d’adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d’adopció o la resolució d’acollida.
 • Les dades d’identificació o filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar, de manera extraordinària, amb els documents d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar, traduïts, si cal. La direcció del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 • Si al centre hi ha més sol·licituds que places, es puntuen els següents criteris de prioritat per assignar-les. En cas d’empat, es valoren els criteris complementaris (les puntuacions associades poden variar).

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

 • En el cas de tenir germans o germanes en el centre o persones progenitores o tutores legals treballant-hi (40 punts):
  • No és necessària una justificació documental, el centre ho comprova d’ofici.
 • En cas d’acreditar la proximitat:
  • Només puntua un dels conceptes següents:
   • Proximitat al domicili familiar (30 punts si està a l’àrea d’influència o 10 punts si és dins del municipi, però fora de l’àrea d’influència).
    • S’agafa l’adreça del document d’identitat (DNI o NIE) de la persona sol·licitant com a adreça de proximitat del centre.
    • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del document d’identitat o es tracta de persones estrangeres sense targeta de residència, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona comprovarà d’ofici, mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona, l’adreça d’empadronament de la unitat de convivència de l’alumne/a.
   • Proximitat al lloc de treball (20 punts):
    • Fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa.
    • En el cas de treballadors o treballadores autònoms que tenen com a domicili el de l’exercici de la seva activitat, s’agafa l’adreça que consta a l’Agència Tributària i s’acredita amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa al cens d’obligats tributaris (models 036 i 037).
 • En cas d’optar a la puntuació per renda familiar (10 punts):
  • Certificat actualitzat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que acrediti ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • En el cas de discapacitat de l’alumne/a, persones progenitores o germans o germanes (10 punts):
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% (en català o castellà).
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària d’una pensió de la Seguretat Social amb reconeixement d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i el de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 

Documentació acreditativa dels criteris complementaris:

 • En cas d’acreditar la condició de família nombrosa o monoparental (15 punts):
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • En cas de malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses les persones celíaques (10 punts):
  • Cal presentar un dels documents següents, en els quals s’especifiqui de quina malaltia es tracta:
   • Informe mèdic emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut.
   • Certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent.

Quin és el cost de la sol·licitud?

La realització del tràmit és GRATUÏTA.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

A Barcelona: el Consorci d’Educació de Barcelona (organisme format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) i l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

A la resta del territori: el Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

On puc trobar més informació?

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial en el Consorci d’Educació de Barcelona (disponible únicament en català, encara que disposa d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a la preinscripció i matriculació:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.