Segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria: preinscripció i matriculació

Què has de saber?

Aquest tràmit fa referència a l'escolarització de l'alumnat de 3 a 16 anys a escoles sostingudes amb fons públics per als nivells educatius següents:

 • Segon cicle d'educació infantil (I3, I4 i I5)
 • Educació primària (de 1r a 6è)
 • Educació secundària obligatòria (ESO) (de 1r a 4t)

Aquests nivells educatius es poden cursar en diferents centres educatius segons la font de finançament:

 • Les escoles públiques, que estan finançades per l'Administració.
 • Les escoles privades, que es divideixen en dos tipus:
  • Privades concertades: són escoles que es financen de manera privada en una part i en una altra part reben finançament de l'Administració.
  • Privades (independents): es financen de manera privada.

MOLT IMPORTANT:

A Catalunya l'ensenyament és obligatori entre els 6 i els 16 anys, però és habitual que els nens i les nenes comencin a anar a escola amb 3 anys.

Aquí només expliquem com fer el tràmit per a les escoles públiques i les escoles concertades, ja que totes dues es regeixen per la mateixa normativa. Aquest tràmit es fa d'acord amb un calendari i un procediment establerts. Si un nen o nena arriba a Barcelona a mig curs o quan s'ha acabat el període oficial de matriculació i vol accedir al sistema d'escoles públiques i concertades, s'haurpa de seguir un altre procediment: escolarització d'alumnat nouvingut.

Si teniu interès en una escola privada, heu de contactar-hi directament, ja que cada escola té el seu propi mecanisme d'accés.

A qui s'adreça?

S'adreça als nens i nenes que tenen entre 3 i 16 anys.

 • Segon cicle d'educació infantil: es poden matricular en el primer curs del segon cicle d'educació infantil (I3) els nens i nenes que durant l'any de la inscripció compleixin els 3 anys.
 • Educació primària: es poden matricular en el primer curs d’educació primària els i les alumnes que compleixin 6 anys durant l'any de la inscripció.  També, s'hi poden matricular aquells alumnes d'edat diferent a qui els correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixin de l'últim curs d’educació infantil.
 • Educació secundària obligatòria (ESO): es poden matricular en el primer curs d’educació secundària obligatòria els i les alumnes que compleixin 12 anys durant l'any de la inscripció. També s'hi poden matricular aquells alumnes d'edat diferent a qui els correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Com funciona?

Per accedir a l'escolarització cal fer aquest tràmit en dues fases:

 • La preinscripció es fa per demanar plaça en una escola. Només es pot presentar una única sol·licitud per nen o nena. Tanmateix, a la mateixa sol·licitud es poden indicar peticions d'admissió a diversos centres (10 com a màxim) per ordre de preferència. És recomanable fer constar el màxim de centres desitjables per augmentar les possibilitats d'obtenir plaça en algun dels centres i que així s'ajusti al màxim a les preferències de cada família.
 • La matriculació es fa per confirmar la inscripció a l'escola on s'ha obtingut una plaça.

Un cop fetes les preinscripcions, aquestes s'ordenen.

 • Per accedir al segon cicle d'educació infantil (I3, I4, I5), si en una escola hi ha més sol·licituds que places, es puntuen els criteris prioritaris següents per fer les  assignacions. En cas d'empat, es valoren els criteris complementaris. Si l'empat es manté, es té en compte l'ordenació de les sol·licituds segons el número que surt en un sorteig públic.
 • Per accedir a l'educació primària o a l'ESO, són prioritàries les sol· licituds provinents de centres adscrits. (Nota: L'administració educativa estableix centres adscrits de referència per crear així un model que facilita el pas de l'educació infantil a l'educació primària i de la primària a l'ESO. D'aquesta manera, es promouen la coordinació i la continuïtat pedagògica per aconseguir itineraris educatius coherents). En cas d'empat, s'apliquen primer els criteris prioritaris, després els criteris complementaris, i si tot i així es manté l'empat, es té en compte l'ordenació de les sol·licituds segons el número de sorteig públic.

Criteris de baremació

Criteris prioritaris

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts. Si el nen està en situació d'acolliment familiar i els fills o filles de la família acollidora estan escolaritzats al centre, també obté aquesta puntuació.
 • Proximitat geogràfica. Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat. Pots consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre elles. Segons les circumstàncies, se sumen diferents puntuacions:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba a la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc: 30 punts
  • Quan la ubicació del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora és dins de la zona educativa del centre elegit en primer lloc: 20 punts
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat al mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre: 15 punts
  • Quan el domicili familiar és dins del mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc: 10 punts
 • Si un membre de la família percep l'ajuda de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Criteris complementaris

 • Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 10 punts
 • Pel fet de formar part d'una família monoparental: 10 punts
 • Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts.
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Altres situacions:

També es valoraran les sol·licituds on s'al·legui el trasllat de la unitat familiar degut a la mobilitat forçosa del pare, mare o tutor o tutora legal, la discapacitat sobrevinguda en qualsevol dels membres de la família o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar. En aquests casos, cal adjuntar la documentació acreditativa de la circumstància.

Quin és el termini?

És important consultar el calendari exacte cada any. En general, per al curs escolar que comença al setembre, el procés comença el mes de febrer del mateix any amb les visites de les famílies als centres educatius que organitzen portes obertes. La preinscripció es fa al març. Es baremen les sol·licituds amb els criteris d'assignació i si hi ha empat, se n'aplica el sorteig. Un cop assignades les places, la matrícula es fa el mes de juny.

Calendari per al curs 2024-25:

 • Publicació del nombre de places escolars de cada centre i per a cada curs: 5 de març de 2024.
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció:
  • Educació infantil (3-6 anys) i primària (6-12 anys): del 6 al 20 març 2024.
  • Educació secundària obligatòria (ESO) (12-16 anys): del 8 al 20 març de 2024.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 17 d'abril de 2024.
 • Reclamacions de la puntuació provisional: del 17 al 22 d'abril de 2024.
 • Publicació de la llista de sol·licituds una vegada resoltes les reclamacions: 25 de abril de 2024.
 • Sorteig públic per determinar el número de desempat: 30 de abril de 2024.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 10 de juny de 2024.
 • Matriculació de l'alumnat de 2n cicle d'educació infantil, de primària i d'ESO: del 18 al 26 de juny de 2024.
 • Inici del curs: setembre de 2024.

Com has de fer el tràmit?

La preinscripció es farà exclusivament de forma telemàtica, per tant necessitaràs un ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet.

Les famílies que tinguin dificultats per fer la preinscripció o no disposin dels mitjans necessaris, poden demanar cita prèvia i desplaçar-se a qualsevol de les oficines de suport a la preinscripció telemàtica. (Mirar les adreces més avall).

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

Pas 1. Comprova que tens tot el que es necessita per fer la preinscripció
 • Certificat digital o una eina d'identificació digital, com ara el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil. Per saber quin és el tràmit vinculat per obtenir un certificat digital, consulta la fitxa corresponent on s'hi descriuen la informació i tots els detalls sobre com obtenir-lo.
  • Si tens certificat digital, podràs fer servir el formulari amb autenticació electrònica.
  • Si no disposes d'un mitjà d'identificació digital, podràs utilitzar el formulari en suport informàtic i has d'adjuntar el teu document identificatiu prèviament escanejat o fotografiat per acreditar la teva identitat.
 • Codi identificador del Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC): Aquest número s'assigna (de manera única y automàtica) a un alumne/a quan fa la primera matrícula a centres educatius públics i privats de Catalunya. Si el teu fill o filla encara no en té, se n'hi assignarà un. Si en té però no el saps, busca'l).
Pas 2. Omple el formulari i envia la sol·licitud per a la preinscripció
 • Tria el formulari de l'etapa formativa que correspongui:
 • Emplena la informació sobre protecció de dades:
  • A l'opció “Oposició a la consulta de dades”, pots deixar en blanc aquesta casella perquè l'Administració consulti internament les dades. O bé, si marques aquesta casella hauràs d'adjuntar tota la documentació identificativa o de criteris de puntuació.
  • A l'opció “Declaració de padró i, si escau, de discapacitat”, marca aquestes caselles per permetre a l'Administració consultar les dades de residència o, si escau, del grau de discapacitat.
  • A l'opció “Declaració de dades certes i de responsabilitat”, marca sempre aquesta casella per començar a emplenar el formulari.
 • Omple les dades personals del formulari:
  • Si t'has identificat digitalment i el teu fill o filla té codi d'identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), especifica'l a la casella corresponent. Així es recuperaran totes les dades personals i només caldrà que afegeixis l'adreça electrònica i el telèfon de contacte.
  • Si no t'has identificat digitalment o bé si t'has identificat digitalment, però el teu fill o filla no té codi d'identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), omple totes les dades personals que se't sol·licitin, també l'adreça electrònica i el telèfon de contacte.
 • Especifica els centres educatius escollits al formulari
  • Indica per ordre de preferència fins a 10 centres educatius on t'agradaria obtenir plaça.
  • Indica si vols una plaça d'ofici, que és la que t'adjudicaria l'Administració en cas que no se t'assignin cap dels centres sol·licitats.
  • A les sol·licituds del primer curs d'educació infantil de segon cicle (I3), la casella per sol·licitar plaça d'ofici es marca automàticament.
 • Acaba d'emplenar el formulari i adjunta la documentació:
  • Indica també les circumstàncies particulars del teu fill o filla (per exemple, si teniu alguna necessitat educativa específica o si teé un germà o una germana que demana plaça per al mateix centre educatiu, ensenyament i curs).
  • Marca els criteris prioritaris i complementaris que vulguis al·legar.
  • Adjunta tota la documentació escanejada o fotografiada que calgui.
 • Un cop emplenat el formulari, envia la sol·licitud de preinscripció.
 • Rebràs un resguard per correu electrònic, on pots consultar si has d'adjuntar documentació addicional en el termini establert.
Pas 3: Consulta les llistes del resultat de la preinscripció
 • Un cop acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l'alumne o alumna ha estat admès/ada i quina puntuació provisional ha obtingut.
 • La puntuació es dona en relació amb el centre educatiu elegit en primer lloc. Aquesta puntuació es manté a la resta de centres sol·licitats.
 • Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:
  • Telemàticament: Pots consultar l'estat de la teva preinscripció a través del portal web per a famílies. Per això es necessita el número de DNI, el NIE o el passaport del tutor/a especificat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet i el codi de la sol·licitud de preinscripció.
  • Presencialment: Ves a l'escola sol·licitada a la primera opció i consulta els taulers d'anuncis. També trobaràs les llistes a les oficines de suport a l'escolarització.
  • Mitjançant un missatge telefònic: Si vas indicar un telèfon mòbil on poder rebre SMS, rebràs un missatge informatiu amb el codi de preinscripció, la puntuació atorgada i el número aleatori assignat per al sorteig.
Pas 4: Fes una reclamació (si cal)
 • Si hi ha cap error o no estàs d'acord amb la puntuació provisional, pots presentar una reclamació en el termini establert.
 • Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb el número aleatori assignat, que servirà en cas d'empat.
 • Per resoldre els empats, es fa un sorteig públic que determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds amb la mateixa puntuació.
 • Comprova a quin centre ha obtingut una plaça el teu fill o filla.
Pas 5: Formalitza la matrícula
 • Contacta amb el centre educatiu on han assignat la plaça al teu fill o filla per concertar cita per formalitzar la matrícula.
 • Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.
 • El centre educatiu t'ajudarà i t'assessorarà a fer la matrícula i també resoldrà tots els teus dubtes.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud l’han de fer les persones progenitores o tutores del nen o nena personalment o un o una representant. En cas que la sol·licitud la faci una tercera persona, cal presentar una autorització signada per les persones progenitores o tutores del nen o nena.

Quina documentació és necessària?

Hi ha documentació que no cal presentar, perquè es fan consultes interadministratives. Però si heu de presentar alguna documentació, s’ha de digitalitzar (mitjançant un escàner o una fotografia).

Documentació necessària per demostrar la identitat de les famílies en la preinscripció

 • Certificat electrònic del registre de naixement, llibre de família o altres documents relacionats amb l’afiliació on es pot comprovar el nom i la data de naixement del fill i la relació amb progenitor o tutors.
  • Si el nen es troba en una situació d’adopció o acolliment, s’ha de proporcionar la documentació sobre el procés d’adopció o la resolució d'acolliment.
  • Les dades d’identificació o d’afiliació d’estudiants estrangers es poden acreditar, de manera extraordinària, amb els documents d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui proporcionar, traduïda si cal. La direcció del centre la valorarà i es registrarà per escrit la decisió adoptada.
 • DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger es pot aportar el passaport o, si és de nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació en la preinscripció

 • En el cas de tenir germans o germanes al centre o pares o tutors legals que hi treballen: no és necessària una justificació documental, el centre comprova que és així.
 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà adjuntar el títol de família corresponent.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família o la certificació electrònica de la inscripció de naixement.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

Documentació per a la matrícula

A banda de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació el centre també et pot demanar documentació addicional, com per exemple:

 • Còpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'alumne o alumna on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Quin és el cost?

Dur a terme la preinscripció i la matrícula és gratuït a les escoles públiques.

El tràmit a les escoles concertades també és gratuït, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per activitats extracurriculars.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Més informació

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial en el Consorci d’Educació de Barcelona (disponible únicament en català, encara que disposa d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Les famílies que tinguin dificultats per fer la preinscripció o no disposin dels mitjans necessaris, poden demanar cita i desplaçar-se a qualsevol de les oficines habilitades per donar suport durant el procés d'escolarització a la ciutat de Barcelona:

 • Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
 • Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3)
 • Gràcia-Horta (carrer de la Verge de la Salut, 87)
 • Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
 • Sant Andreu (carrer del Montsec, 20-22)
 • Sant Martí (carrer de Cristóbal de Moura, 223)
 • Sants-Montjuïc (Sala Artur Martorell de l'IMEB - Plaça d'Espanya, 5, planta baixa)

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a la preinscripció i matriculació:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.