Key concepts in three languages

Català Castellano English
Ajuntament de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona Barcelona City Council
alta a la Seguretat Social alta en la Seguridad Social registration with the social security system
alta al padró o empadronament alta en el padrón o empadronamiento registration in the municipal register (empadronament)
alta censal a l'Agència Tributària alta censal en la Agencia Tributaria registration with the Tax Office
autorització de residència autorización de residencia residence permit
certificat d'antecedents penals certificado de antecedentes penales criminal record certificate
certificat de registre de ciutadans de la Unió certificado de registro de ciudadanos de la Unión certificate of registration as an EU national
certificat digital certificado digital digital certificate
ciutadà comunitari ciudadano comunitario EU citizen
ciutadà extracomunitari ciudadano extracomunitario non-EU citizen
convalidació d'estudis convalidación de estudios validation of studies
còpia compulsada copia compulsada certified copy
document nacional d'identitat (DNI) documento nacional de identidad (DNI) Spanish national identity document (DNI)
documentació identificativa documentación identificativa identification (ID)
educació primària (de 1r a 6è) educación primaria primary education
educació secundària obligatòria (ESO) educación secundaria obligatoria compulsory secondary education
emprenedor emprendedor entrepreneur
escola bressol jardín de infancia kindergarten
formulari de sol·licitud formulario de solicitud application form
Generalitat de Catalunya (Govern de Catalunya) Generalitat de Catalunya (Gobierno de Cataluña) Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia)
guarderia guardería crèche
homologació de títols educatius homologación de títulos educativos recognition of qualifications
legalització de documents legalización de documentos legalisation of documents
número d'identitat d'estranger (NIE) número de identidad de extranjero (NIE) identity number for foreign nationals (NIE)
padró municipal d'habitants padrón municipal de habitantes municipal register of residents
segon cicle d'educació infantil segundo ciclo de educación infantil pre-primary education
sol·licitud de reconeixement del dret a l'assistència sanitària solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria application for recognition of the right to access public healthcare
targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión residence card for family members of EU nationals
targeta d'identitat d'estranger (TIE) tarjeta de identidad de extranjeros (TIE) identity card for foreign nationals (TIE)
targeta sanitària individual (TSI) tarjeta sanitaria individual (TSI) individual healthcare card
traductor jurat traductor jurado sworn translator
treballador per compte d'altri trabajador por cuenta ajena employee
treballador per compte propi o autònom/a trabajador por cuenta propia o autónomo/a self-employed individual or freelancer
visat visado visa
volant de convivència volante de convivencia document stating where a registered individual lives and with whom
volant de residència volante de residencia document attesting to an individual's current registration in the municipal register