El Pla Clima 2018-2030, aprovat l’any 2018, i  la Declaració d’emergència climàtica, aprovada el 2020, s’han integrat i el 2021 s’ha publicat el Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030. En el marc d’aquesta planificació climàtica s’han començat a implementar algunes accions i mesures específiques, sobre les quals es fa un seguiment. L’objectiu és continuar impulsant les mesures que hagin estat efectives, i també corregir i preveure la continuació d’altres que no acabin de funcionar.

Per avaluar com avancen les mesures implementades per fer front a l’emergència climàtica a la ciutat es fa el següent:

 • Seguiment periòdic de les mesures d’acord amb l’actualitat canviant i la realitat de la ciutat
 • Seguiment dels objectius estratègics del Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030, tant pel que fa al consum d’energia, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’ecomobilitat, la generació d’energia a partir de fonts renovables, l’origen del finançament de l’Ajuntament, la pobresa energètica, el consum d’aigua, etc.
 • Seguiment dels indicadors identificats en cada línia d’acció, tant de context com d’impacte i d’execució de les mesures.

En relació amb els objectius principals de la ciutat per fer front al canvi climàtic, els resultats a data de juliol de 2020 són els següents:

Objectiu 2030Situació actual
Reduir les emissions de GEH per capita un 50% respecte al 1992 (3,14 t CO2/hab.):2017: 3.413.260 tones de CO2-e, xifra que suposa una reducció del 28%.
Reduir un 20% la mobilitat en vehicle privat de motor. L’any 2014, 2.014 milions de desplaçaments en transport privat (el 26,2% d’un total de 7.833 milions de desplaçaments totals).2017: 2,10 milions de desplaçaments en vehicle privat (un 25,57% del total), la qual cosa suposa una reducció del 0,024% de la mobilitat en vehicle privat respecte al 2014.
Multiplicar per 5 la generació d’energia solar. L’any 2014 es van generar 97,3 GWh.2017: 100,84 GWh de generació solar. De moment, s’ha multiplicat per 1,036.
Rehabilitar energèticament el 20% dels edificis residencials de més de quaranta anys.2017: 425 actuacions de millora energètica en edificis d’habitatges residencials, xifra que suposa un 5,25% dels edificis residencials de més de quaranta anys.
Incrementar el verd urbà en 1,6 km2. S’ha pres com a any de referència el 2016, en què hi havia 28,27 km2. L’objectiu és arribar a 1 m2 més de verd per cada habitant actual, és a dir, 29,87 m2.
 • 2016: 28,32 km2 (+0,05 km2). Un 3,13% de l’objectiu assolit.
 • 2017: 28,35 km2 (+0,08 km2). Un 5% de l’objectiu assolit.
Obtenir el 100% de finançament net.2018: 100% del finançament demanat és net. L’endeutament acumulat, però, no és 100% net, ja que abans no complia els requisits actuals de banca local i ètica.
Assolir un consum d’aigua potable domèstica inferior a 100 l/hab./dia. L’any 2014 es van consumir 107,5 l/hab./dia.2017: 108,26 l/hab./dia.

2018: 106,98 l/hab./dia.
Tenir pobresa energètica zero. L’any 2016, el 10,6% de la ciutadania de Barcelona patia pobresa energètica (69.500 llars).Aquest indicador s’actualitzarà l’any 2021.

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE):

2016: 15,8%

2017: 15,3%
Dotar d’ajudes econòmiques per valor d’1 milió d’euros l’any per a desenvolupar projectes que contribueixin a fer front a l’emergència climàtica. 2018: 200.000 euros en subvencions per a 11 projectes col·laboratius ciutadans.

2020: 200.000 euros per nova convocatòria de subvencions (en procés)
Objectiu 2030Situació actual
Reduir les emissions de GEH per capita un 50% respecte al 1992 (3,14 t CO2/hab.):2017: 3.413.260 tones de CO2-e, xifra que suposa una reducció del 28%.
Reduir un 20% la mobilitat en vehicle privat de motor. L’any 2014, 2.014 milions de desplaçaments en transport privat (el 26,2% d’un total de 7.833 milions de desplaçaments totals).2017: 2,10 milions de desplaçaments en vehicle privat (un 25,57% del total), la qual cosa suposa una reducció del 0,024% de la mobilitat en vehicle privat respecte al 2014.
Multiplicar per 5 la generació d’energia solar. L’any 2014 es van generar 97,3 GWh.2017: 100,84 GWh de generació solar. De moment, s’ha multiplicat per 1,036.
Rehabilitar energèticament el 20% dels edificis residencials de més de quaranta anys.2017: 425 actuacions de millora energètica en edificis d’habitatges residencials, xifra que suposa un 5,25% dels edificis residencials de més de quaranta anys.
Incrementar el verd urbà en 1,6 km2. S’ha pres com a any de referència el 2016, en què hi havia 28,27 km2. L’objectiu és arribar a 1 m2 més de verd per cada habitant actual, és a dir, 29,87 m2.
 • 2016: 28,32 km2 (+0,05 km2). Un 3,13% de l’objectiu assolit.
 • 2017: 28,35 km2 (+0,08 km2). Un 5% de l’objectiu assolit.
Obtenir el 100% de finançament net.2018: 100% del finançament demanat és net. L’endeutament acumulat, però, no és 100% net, ja que abans no complia els requisits actuals de banca local i ètica.
Assolir un consum d’aigua potable domèstica inferior a 100 l/hab./dia. L’any 2014 es van consumir 107,5 l/hab./dia.2017: 108,26 l/hab./dia.

2018: 106,98 l/hab./dia.
Tenir pobresa energètica zero. L’any 2016, el 10,6% de la ciutadania de Barcelona patia pobresa energètica (69.500 llars).Aquest indicador s’actualitzarà l’any 2021.

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE):

2016: 15,8%

2017: 15,3%
Dotar d’ajudes econòmiques per valor d’1 milió d’euros l’any per a desenvolupar projectes que contribueixin a fer front a l’emergència climàtica. 2018: 200.000 euros en subvencions per a 11 projectes col·laboratius ciutadans.

2020: 200.000 euros per nova convocatòria de subvencions (en procés)

Els indicadors de partida s’han calculat a l’inici del Pla Clima i la Declaració d’emergència climàtica, i es mesuren i reporten anualment a través de les plataformes oficials (Carbon Disclosure Project). A més, de forma periòdica s’ofereixen informes de seguiment, tant per donar compte de la feina feta a la ciutadania com per donar compliment al Pacte dels alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia.

També se celebren jornades de presentació d’aquests informes a fi de dur a terme una avaluació conjunta amb la ciutadania i altres agents implicats, així com un seguiment de la consecució dels projectes col·laboratius sorgits de l’impuls de l’acció ciutadana.

El Pla Clima i la Declaració d’emergència climàtica tenen objectius a curt, mitjà i llarg termini. El seguiment de les fites i l’execució del pla s’anirà fent manualment a partir d’uns informes que mesuraran el grau de compliment dels objectius. En aquest sentit, el pla és dinàmic i s’hi faran actualitzacions i programacions periòdiques d’acord amb aquests resultats.

Informes

Informe especial de seguiment de l’emergència climàtica als sis mesos de la declaració. Inclou:

 • Reflexions i impactes de la crisi de la pandèmia sobre l’emergència climàtica.
 • Actualització de les projeccions climàtiques.
 • Seguiment de dades energètiques i d’emissions de GEH i nous escenaris de reducció.
 • Informació rellevant sobre vulnerabilitats i canvi climàtic.
 • Accions desenvolupades en els darrers mesos.