El Pla Clima 2018-2030, aprovat l’any 2018, i  la Declaració d’emergència climàtica, aprovada el 2020, s’han integrat i el 2021 s’ha publicat el Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030. En el marc d’aquesta planificació climàtica s’han començat a implementar algunes accions i mesures específiques, sobre les quals es fa un seguiment. L’objectiu és continuar impulsant les mesures que hagin estat efectives, i també corregir i preveure la continuació d’altres que no acabin de funcionar.

Per avaluar com avancen les mesures implementades per fer front a l’emergència climàtica a la ciutat es fa el següent:

  • Seguiment periòdic de les mesures d’acord amb l’actualitat canviant i la realitat de la ciutat
  • Seguiment dels objectius estratègics del Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030, tant pel que fa al consum d’energia, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’ecomobilitat, la generació d’energia a partir de fonts renovables, l’origen del finançament de l’Ajuntament, la pobresa energètica, el consum d’aigua, etc.
  • Seguiment dels indicadors identificats en cada línia d’acció, tant de context com d’impacte i d’execució de les mesures.

Objectius estratègics 2030

Per saber com avancem en aquests objectius es poden veure els informes anuals. Així mateix, els indicadors es mesuren i reporten anualment a través de les plataformes oficials (Carbon Disclosure Project). També es reporta informació per donar compliment al Pacte dels alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia.

També se celebren sessions de treball i de presentació d’aquests informes a fi de dur a terme una avaluació conjunta amb la ciutadania i altres agents implicats, en el marc de la Taula per l’Emergència Climàtica. L’any 2022, la Taula per l’Emergència Climàtica s’amplia en format d’Assemblea Ciutadana pel Clima oberta a totes les persones i entitats interessades, per tal de compartir els avenços i les barreres entre els agents implicats, afrontar l’emergència i accelerar les accions. L’Assemblea té previst celebrar tres sessions participatives, programades al llarg de l’any 2022.