Barcelona és una ciutat on diàriament es donen moltes activitats amb un clar impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Gràcies a les contundents mesures de mitigació que la ciutat ha anat implementant els darrers anys, les emissions de CO2 han disminuït, especialment des de l’any 2005. Tanmateix, encara cal reduir molt més aquestes emissions i impulsar la generació d’energia de fonts renovables que, a la ciutat, encara no supera el 5% de l’energia primària consumida segons el mix català.

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle relacionades amb l’activitat humana provenen, principalment, del consum energètic (tant en el moment de la generació com en el seu consum final). Així doncs, per reduir les emissions d’aquests gasos, cal canviar patrons de consum energètic que afecten sectors tan diversos com els transports, la indústria, el comerç i serveis, les llars, les grans infraestructures i el tractament dels residus generats. El seguiment de les emissions provocades per aquests sectors esdevé clau per liderar les polítiques i les mesures més idònies amb l’objectiu final de mitigar emissions i minimitzar els efectes del canvi climàtic.

Emissions CO2-e per sector

 

A la ciutat de Barcelona, el consum energètic dels transports és el que més contribueix al total d’emissions, amb un 27%, seguit de prop pel consum d’energia en el sector domèstic i dels serveis, amb un 20,4% i un 20,5%, respectivament. L’activitat associada al port i l’aeroport suposa el 13% de les emissions, seguida del tractament dels residus sòlids urbans (RSU), amb un 10,5%, i de la indústria, amb un 7,6%.

 

El consum d’energia i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) totals de Barcelona han disminuït els darrers anys, un 12,735% i un 35,16%, respectivament, de l’any 1999 al 2017, i especialment des del 2005, any en què van arribar al seu nivell màxim. Respecte aquest darrer any, el 2005, les emissions de GEH s’han reduït en un 32,80%.

La intensitat energètica de Barcelona (que permet relacionar l’increment del PIB amb l’increment del consum energètic) ha passat de 261,64 Wh/€, l’any 1999, a 189,83 Wh/€ l’any 2017. Això vol dir que la ciutat ha estat capaç de consumir menys energia per cada euro generat i sembla que la tendència és continuar fent-ho.

Barcelona va consumir 14.995 GWh d’energia final l’any 2017, l’equivalent a 9,25 MWh de mitjana per habitant. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH1) de Barcelona l’any 2017, considerant el mix elèctric de Catalunya, van ser 3.413.260 tones de CO2e-, 2,11 tCO2-e-/habitant.

L’any 2017 s’han generat 402,59 GWh a partir de l’aprofitament d’energies renovables i residuals locals. La principal font d’entre les energies renovables i residuals és la provinent de la valorització dels residus sòlids urbans de la planta de Sant Adrià de Besòs (54%) i la solar tèrmica (38%).

Cal apostar decididament per l’aplicació d’energies renovables, continuar treballant en la millora de l’eficiència i fomentar l’estalvi energètic en tots els sectors.