Els edificis són grans consumidors d’energia. Però també poden ser productius i autònoms i generar energia a partir de fonts renovables instal·lades als terrats, mitgeres o façanes.

Línies d’acció

4.Edificis millor que nous

Reforçar l’acció de millora energètica dels edificis i els equipaments per reduir-ne la demanda energètica, optimitzar el consum d’energia i impulsar l’autoconsum tendint a edificis de consum quasi nul.

 • 4.1. Crear una comercialitzadora energètica municipal al servei de tota la ciutadania (2018).
 • 4.2. Impulsar accions i eines per a la millora energètica del sector del comerç de Barcelona (2018).
 • 4.3. Generar accions comunicatives i divulgatives per fomentar l’estalvi energètic en els edificis:
  • Marató per a l’estalvi energètic, on es fan tasques de sensibilització als treballadors municipals (i visitants o usuaris dels centres) en edificis municipals de tipologies diverses (2018).
  • Accions tàctiques de comunicació (continuadament).
  • Tallers d’educació ambiental (continuadament).
  • Consolidació del mapa de recursos energètics (2018).
  • Publicació de guies de suport a ciutadania i professionals sobre desenvolupament d’instal·lacions de generació (2018).
  • Publicació d’una guia de procediment de connexió d’instal·lacions de generació en autoconsum (2018).
  • Difusió de consells i eines per fomentar l’estalvi energètic (calculadora energètica) (2018).
 • 4.4. Reforçar les ajudes i les subvencions per a la rehabilitació d’edificis amb criteris sostenibles, i per a la implantació de millores energètiques, tant d’elements passius com actius (per a instal·lacions noves i per a rehabilitació d’instal·lacions existents) en edificis (anualment).
 • 4.5. Proporcionar bonificacions fiscals per a la incorporació de mesures d’eficiència més enllà del marc normatiu (anualment).
 • 4.6. Desplegar l’operador energètic municipal que impulsi la producció d’energies renovables en el municipi i en faciliti la implantació tant en espais públics com privats (2020).
 • 4.7. Estudiar solucions energètiques tradicionals (balconeres, coberta ventilada, etcètera) i com encaixar-les en el context edificatori actual (2020).
 • 4.8. Estudiar i establir prescripcions tècniques pel que fa als nous estàndards de confort tèrmic que es volen aconseguir localment a Barcelona, i treballar per assolir un canvi de mentalitat tant dels promotors com dels usuaris dels edificis (2020).
 • 4.9. Analitzar el temps que necessitaran els nous sistemes ambientalment més responsables per ser competitius amb els sistemes tradicionals i quin serà el balanç cost-benefici en termes econòmics, socials i ambientals (2020).
 • 4.10. Monitoritzar energèticament edificis, habitatges i equipaments públics per facilitar el coneixement del consum i de l’aplicació de millores energètiques (continuadament).
 • 4.11. Estudiar sistemes i solucions constructives adaptats a Barcelona per afavorir la protecció davant la calor i la refrigeració passiva dels edi- ficis, i complementar les normatives constructives vigents establint prescripcions tècniques i normatives de caràcter local. Incorporar criteris de protecció dels edificis davant períodes climàtics (com ara ventades) (2025).
 • 4.12. Elaborar i aplicar una ordenança energètica d’edificis de prestacions, que dinamitzi el mercat i exemplifiqui l’aposta de la ciutat per reduir el consum d’energia i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i contaminants locals, i que prioritzi l’ús de materials sostenibles i el subministrament energètic a partir de fonts residuals (xarxes de calor i fred) (2030).

5. Recuperar els terrats

Impulsar les cobertes, els murs i les mitgeres que proporcionen serveis socioambientals de valor afegit.

Mesures:

 • 5.1. Redactar una ordenança per fomentar les cobertes productives per a edificis de nova construcció, gran rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici, que inclogui incentius i la proposta de canvis normatius necessaris per permetre l’agricultura o elements constructius sobre cobertes, i que asseguri un compromís pel que fa al manteniment (2018).
 • 5.2. Redactar una instrucció tècnica per a edificis públics municipals que inclogui l’ús de cobertes/murs/façanes productives (2018).
 • 5.3. Crear una comercialitzadora energètica municipal al servei de tota la ciutadania (2018).
 • 5.4. Reforçar les ajudes i les subvencions per a la generació d’energia i altres tipologies de cobertes productives a partir de l’aprofitament de l’energia solar (tant per a instal·lacions noves com per a rehabilitació d’instal·lacions existents) en edificis, i assegurar un compromís de manteniment (anualment).
 • 5.5. Proporcionar bonificacions fiscals per a la incorporació d’elements de generació energètica que aprofitin l’energia solar, més enllà del marc normatiu i estudiar altres bonificacions possibles a altres tipologies de cobertes productives (anualment).
 • 5.6. Consolidar el concurs de cobertes verdes: una coberta per districte (anualment).
 • 5.7. Promoure accions comunicatives i divulgatives relacionades amb les cobertes productives:
  • Creació d’un mapa interactiu de cobertes i murs existents i potencials productius on es podria aplicar cada tipologia de coberta, que la ciutadania pugui consultar (2020).
  • Publicació d’un catàleg de les cobertes existents, amb vídeos amb experiències (2020).
  • Mapatges col·laboratius (continuadament).
  • Disseny d’un element d’identificació a la façana en edificis públics amb coberta accessible (2020)
 • 5.8. Oferir assessorament tècnic sobre cobertes i murs productius a través dels punts d’assessorament energètic, les oficines d’habitatge o altres serveis existents (2025).
 • 5.9. Incrementar la generació fotovoltaica en cobertes industrials associada al desplegament del Pla director estratègic de la plataforma econòmica del delta del Llobregat i altres (2025).
 • 5.10. Potenciar la recollida i la reutilització de les aigües pluvials als edificis (2030).