L’economia convencional ha d’evolucionar atenent els límits planetaris i les desigualtats socials. Cal tenir present que l’estabilitat dels sistemes naturals de suport a la vida és prerequisit per a una societat pròspera.

Línies d'acció

12. Cercle virtuós

Elaborar una estratègia d’economia verda i circular.

Mesures:

 • 12.1  Elaborar una mesura de govern sobre economia verda i circular (2019).
 • 12.2  Fomentar la contractació pública baixa en carboni a través de l’elaboració d’instruccions i la compra pública innovadora (2020).
 • 12.3 Establir programes de formació i ocupació en economia circular, a través de Barcelona Activa (2020).
 • 12.4  Dissenyar una Estratègia municipal d’economia verda i circular (2025).
 • 12.5  Adaptar Barcelona Activa per a la promoció de l’economia verda i de proximitat (2025).
 • 12.6  Crear programes de foment de l’ocupació verda, l’autoocupació i l’ecoemprenedoria en sectors econòmics vinculats al canvi climàtic (rehabilitació energètica, instal·lació i manteniment de plaques solars, manteniment de SUDS, nova jardineria, etcètera) (2025).
 • 12.7  Revisar les actuacions amb les entitats financeres per incorporar i potenciar la banca ètica i les entitats de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS) (2025).
 • 12.8  Consolidar l’emissió bons sostenibles per atreure capital internacional i local per fer projectes sostenibles a la ciutat (2025).
 • 12.9  Impulsar un mecanisme de compensació de les emissions generades per les grans obres a la ciutat, en favor d’accions de lluita contra el canvi climàtic (2025).
 • 12.10  Estudiar opcions de millora de la fiscalitat ambiental per a les empreses “baixes en carboni” (2030).
 • 12.11 Assessorar les empreses per facilitar la reducció de residus i emissions, tant en la planificació com en l’aplicació de les millores (2030).
 • 12.12 Facilitar la substitució de maquinària i vehicles professionals per altres de baixes emissions (2030).
 • 12.13 Millorar l’eficiència en el consum energètic de les empreses, en particular en comerços i serveis (2030).
 • 12.14 Impulsar l’autoproducció i l’autoconsum d’energies renovables per part de les empreses i les entitats (2030).
 • 12.15 Impulsar el consum de productes i subministraments provinents de la revalorització de residus (2030).
 • 12.16 Estudiar la viabilitat de disposar d’una comptabilitat verda a l’Ajuntament, tant si és classificant les accions dels pressupostos municipals que es dediquen a economia verda com creant una classificació ambiental addicional (2030).

13. Consum responsable

Promoure el consum conscient impulsant formes de vida més saludables i sostenibles, facilitant l’elecció i l’accés a productes i a serveis sostenibles i socialment justo.

Mesures:

 • 13.1.  Crear un nou espai de referència (Espai Consum) a la ciutat que promogui el consum responsable, ofereixi informació i recursos específics per facilitar el consum responsable i esdevingui punt de trobada per als agents vinculats amb el consum (2018).
 • 13.2.  Potenciar una nova manera de fer social i ambientalment més respectuosa, amb la creació del FAR de la innovació socieconòmica, un equipament per promoure l’economia social i solidària i els punts d’assessorament en economia social i solidària als districtes, amb l’ampliació de l’oferta formativa i amb la creació d’una línia de finançament per a projectes empresarials amb convenis amb la banca ètica, entre altres (2018).
 • 13.3.  Ampliar i enfortir l’associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, que fomenta noves formes de produir i consumir democràtiques, solidàries i sostenibles, amb l’objectiu de fer una transició cap a un model econòmic més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques (2018).
 • 13.4.  Enfortir la promoció de les iniciatives i els projectes socials i ciutadans i dotar de continuïtat la línia específica de subvencions del consum responsable (continuadament).
 • 13.5. Enriquir l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) amb la perspectiva del consum responsable i ampliant els recursos d’informació i assessorament amb temes específics sorgits d’una nova manera de fer com, per exemple, l’economia de plataforma i l’economia col·laborativa (2019).
 • 13.6. Identificar i visibilitzar les estratègies i les bones pràctiques en matèria de consum responsable de l’Administració per potenciar el paper exemplificador en les polítiques públiques (2019).
 • 13.7. Impartir formació interna específica de consum responsable dins l’Ajuntament (2020).
 • 13.8. Consolidar la Fira de l’Economia Social i Solidària i la Fira de Nadal del Consum Responsable com a punts de trobada i de potenciació de les iniciatives econòmiques que promouen valors de justícia social i ambiental (continuadament).
 • 13.9. Aplicar i potenciar l’ús dels criteris de compra social i ambiental en la compra i la contractació pública (continuadament).
 • 13.10.Fomentar les iniciatives econòmiques basades en el consum responsable i en models d’organitzacions de l’economia social i solidària (2021).
 • 13.11.Incrementar la sensibilització i la consciència en la responsabilitat de l’elecció en el consum del conjunt de la ciutadania (2025).
 • 13.12.Enfortir l’ambientalització dels esdeveniments públics i publicoprivats en relació amb l’ús de gots d’un sol ús i aigua envasada (2030).

14. Residu zero

Desplegar l’estratègia Residu Zero a través del seu pla d’acció, per reduir la generació de residus substancialment, millorar la recollida selectiva i promoure’n la revalorització com a recursos.

Mesures:

 • 14.1.  Afavorir les xarxes d’intercanvi i de comercialització de productes de segona mà (continuadament).
 • 14.2.  Reforçar la implantació dels serveis de reparació i recuperació de productes i apoderar la ciutadania perquè es repari els seus objectes (com, per exemple, els programes de tallers de reparació de l’Ajuntament de BCN o els de l’AMB) (continuadament).
 • 14.3.  Fomentar sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) a la ciutat (continuadament).
 • 14.4. Implantar i fomentar l’ús d’un servei de préstec de vaixella reutilitzable per a esdeveniments ciutadans (2018).
 • 14.5. Fomentar els ateneus de fabricació 2.0 (2018).
 • 14.6. Impulsar accions de reducció, gestió i reaprofitament de residus per a esdeveniments i fires i congressos (com, per exemple, el Donation Room) (2020).
 • 14.7. Optimitzar les rutes de transport per reduir desplaçaments i millorar el servei de recollida de residus (2020).
 • 14.8.  Renovar la flota de neteja i recollida de residus per vehicles menys contaminants del mercat (2025).
 • 14.9.  Fomentar accions de prevenció de residus en el comerç de proximitat i grans superfícies (2025).
 • 14.10.Estendre el sistema porta a porta allà on sigui factible (2030).
 • 14.11.Afavorir i impulsar els productes i els formats comercials que redueixin o eliminin l’embalatge (packaging) i els residus vinculats a l’embalatge i al transport de productes (2030).

15. Sobirania alimentària.

Desplegar l’estratègia Residu Zero a través del seu pla d’acció, per reduir la generació de residus substancialment, millorar la recollida selectiva i promoure’n la revalorització com a recursos.

Mesures:

 • 15.1.  Potenciar la visió agroecològica, una proposta amb un enfocament triple (com una ciència, un moviment social i una proposta de pràctiques agràries), treballant amb projectes i amb el teixit i fomentant els vincles dels actors que hi estan relacionats (2018).
 • 15.2.  Crear i potenciar dels mercats de pagès, amb agents productors de les proximitats de Barcelona (2018).
 • 15.3.  Desenvolupar circuits curts alimentaris amb accions i actors diversos, per reforçar l’agricultura ecològica i de proximitat, amb instruments logístics per facilitar aquests circuits (2018).
 • 15.4.  Crear un pavelló ecològic i de proximitat en el context de Mercabarna, amb la col·laboració d’altres municipis, l’AMB, la DIBA, la Generalitat, el Parc Agrari del Llobregat, el Pla estratègic metropolità i organitzacions de productors (2019).
 • 15.5.  Promoure el consum de productes alimentaris ecològics i de proximitat entre la ciutadania a partir del suport al creixement de grups de consum ecològic, campanyes de sensibilització, l’edició de guies, el Mapa Barcelona + Sostenible, etcètera (2019).
 • 15.6.  Consolidar l’adquisició de productes ecològics i de proximitat i la fruita i l’hortalissa de temporada per part dels menjadors comunitaris (escoles bressol, escoles, residències, etcètera) i en esdeveniments públics diversos (servei d’àpats) a través de la contractació pública de serveis d’alimentació (2019).
 • 15.7. Conscienciar a la ciutadania de la important contribució de l’alimentació (cadena alimentària, distribució, hàbits alimentaris i pautes de consum) al canvi climàtic. Fer de les escoles espais on transmetre els valors d’una alimentació saludable i sostenible (2020).
 • 15.8. Fer el pas cap a una dieta més saludable i baixa en carboni, és a dir, augmentant la producció i el consum de productes ecològics i de proximitat, impulsant dietes més fresques i riques en proteïna vegetal (i per tant, reduint-ne la carn) i menys processades (precuinats) (2020).
 • 15.9. Promoure l’ús d’aliments ecològics i de proximitat en el sector de la restauració (2020).
 • 15.10. Acompanyar en l’aparició d’iniciatives de cooperatives de consumidors amb una escalabilitat més alta, i altres projectes que potenciïn l’oferta de productes i serveis de consum responsable a la ciutat (preferentment des de l’ESS) (2020).
 • 15.11. Lluitar contra el malbaratament alimentari promovent una gestió integrada del cicle productiu dels aliments que eviti que es facin malbé, establint mecanismes obligatoris i circuits per reutilitzar l’excedent alimentari, estudiant possibles bonificacions en les taxes de residus, fent campanyes de comunicació per al públic consumidor, promovent la cuina de reaprofitament, etcètera (2020).
 • 15.12. Potenciar i fomentar formacions i activitats amb l’objectiu d’acostar el coneixement del vegetarianisme en àmbits diversos (2020).
 • 15.13. Consolidar el projecte de mercats verds i crear nous mercats de pagès distribuïts equitativament en el territori (2025).
 • 15.14. Afegir, a la instrucció per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d’alimentació, l’opció vegana/vegetariana (2025).
 • 15.15. Promoure el comerç de proximitat en l’àmbit de l’alimentació (2025).
 • 15.16. Promoure la xarxa d’horts urbans per la seva funció social i com a eina de divulgació, i fomentar l’agricultura periurbana i la ramaderia ecològiques juntament amb altres administracions supramunicipals (2025).
 • 15.17. Fomentar la creació de botigues d’alimentació i d’espais als mercats destinats a fer valer els aliments de qualitat amb caducitat pròxima per afavorir l’estalvi i reduir el malbaratament alimentari (2030).