El Pla Clima té com a principals objectius reduir la contribució de Barcelona al canvi climàtic, anticipar-se als riscos climàtics per assegurar i millorar la seva capacitat de resposta davant els efectes que ja són inevitables, i reduir la vulnerabilitat de les persones al canvi climàtic per garantir-ne la salut i el benestar.

El 26 d’octubre de 2018 es va aprovar el Pla Clima en Plenari del Consell Municipal, complint així amb un dels compromisos adquirits en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia signat el 2017. Es tracta d’un Pla basat en 4 grans eixos: la Mitigació (per evitar així que els seus efectes empitjorin); l’Adaptació (per preparar-nos a aquests impactes que ja estan succeint); la Justícia Climàtica (pensat sobretot per protegir les persones més vulnerables) i l’Acció col·lectiva (perquè sols no podem fer front a un repte tan gran). Tot des de l’acció ciutadana i col·lectiva. Té un horitzó temporal al 2030, i inclou objectius i mesures estratègiques a curt termini (2018-2020) i a mig – llarg termini (2021-2030).

El Pla Clima esdevé una oportunitat per sumar esforços i fer de Barcelona una ciutat pionera que es fa responsable de la seva contribució al canvi climàtic i que es prepara per ser menys vulnerable als seus efectes i més equitativa i participativa.

El Pla Clima és un pla estratègic:

  • Basat en la ciència, amb nombrosos estudis globals i locals que li confereixen solidesa i rigorositat.
  • Centrat en les persones, de manera que el seu principal objectiu és que el canvi climàtic no afecit a la ciutadania, especialment aquella més vulnerable.
  • Ofereix una resposta integral i transversal a la problemàtica del canvi climàtic a la ciutat coordinant una acció conjunta entre múltiples àrees de l’Ajuntament conjuntament amb la ciutadania.
  • Innovador, ja que es dota dels coneixements, les eines, les estructures i els recursos necessaris per fer front al canvi climàtic.
  • Coproduït entre l’Ajuntament de Barcelona i la ciutadania. Sorgeix d’un reclam ciutadà s’ha treballat conjuntament amb la ciutadania que alhora està participant de la seva execució.
  • Ambiciós, ja que reforça polítiques ja existents i les complementa amb noves que han de permetre aprofitar recursos i assolir resultats palpables i mesurables.

Ha rebut diverses distincions i premis: