Avís legal

La utilització de www.barcelona.cat/museu-etnologic-culturesmon, d’ara endavant, web, atribueix la condició d’usuari del web i implica l’acceptació de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, com també de la legislació vigent aplicable.

Els termes i l’ús del web o qualsevol servei que s’hi ofereixi es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver al portal ni del mal funcionament que sigui atribuïble a causes alienes a l’Institut de Cultura de Barcelona, així com del perjudici que puguin generar informacions incorrectes publicades en aquest web.

L’Institut de Cultura assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la mateixa llei.

El museu vol fomentar la participació dels usuaris a fi d’afavorir el diàleg i la visió crítica. En els espais habilitats per a aquesta finalitat, el museu es reserva el dret a esborrar els comentaris que no facin referència concreta al contingut sotmès a comentari, i també aquells que, de qualsevol forma, contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals o en la resta de l’ordenament jurídic.

No s’accepten anuncis o qualsevol altre contingut que no aportin una reflexió que tingui a veure amb els continguts estrictes sobre els quals es vol manifestar o compartir l’opinió.

Els espais de participació són estrictament per a les finalitat esmentada. Els usuaris tenen a la seva disposició canals propis per a informació i consultes i també per fer-hi arribar queixes i suggeriments.

El museu no és responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels espais de participació que es posin a disposició.

L’Institut de Cultura de Barcelona és present a diferents xarxes socials i plataformes, com ara Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per l’Institut de Cultura de Barcelona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’Institut de Cultura de Barcelona és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i les prestacions que integren aquest web, o bé en té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari d’aquest web, com també els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual requereixen l’autorització del titular.

L’Institut de Cultura de Barcelona permet reutilitzar les imatges difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

  • Que no alterin el contingut de la informació.
  • Que no desnaturalitzin el sentit de la informació.
  • Que s’hi esmenti la font de la informació.
  • Que no doni a entendre que l’Institut de Cultura de Barcelona patrocina o dona suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions per a les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

Les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en aquest web poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho a l’Institut de Cultura de Barcelona indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’Ajuntament de Barcelona, en compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, garanteix la confidencialitat de les dades personals que es puguin obtenir utilitzant formularis o altres elements a fi de donar un servei d’acord amb el que marca la legislació vigent en especial referència al reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i lliure circulació de dades i la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

En aquesta pàgina web només es recullen dades de caràcter personal relacionades amb la instal·lació de les galetes que són necessàries per facilitar la navegació i la usabilitat del web d’acord amb la política de galetes, per mitjà de l’enllaç «Registra-t’hi», amb la finalitat de rebre informació personalitzada, participar en activitats, participar en sortejos i gestionar consultes; en el formulari de contacte per a investigadors, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud feta per la persona usuària de la consulta (les seves dades es conservaran a l’arxiu de manera permanent); també a través dels formularis de consultes i queixes i suggeriments sobre la informació publicada al web. El participant queda informat que les seves dades personals són tractades per l’Institut de Cultura de Barcelona amb les finalitats que s’indiquen aquí i que no es poden cedir a tercers, tret d’obligació legal. Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a l’Institut de Cultura de Barcelona. Per a més informació consulteu la pàgina de protecció de dades de l’Ajuntament de Barcelona seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades