Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Coordinadora d'Entitats del Poble Sec
La Coordinadora

AdreçaElkano 24-26, baixos i Concòrdia 33-35
08004 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSants - Montjuïc
Telèfon933299952
933248538
Correu electrònicsecretaria@poblesec.org
Adreça webwww.poblesec.entitatsbcn.net

DescripcióFederació d'associacions i entitats sense ànim de lucre amb compromís social i cultural al barri del Poble-sec de Barcelona.
• Fundada l'any 1989.
• Treballa al barri del Poble-sec amb els veïns i veïnes
• Més de 115 associacions i entitats adherides.
• Més de 90 voluntaris i voluntàries, entre els quals s'inclou la Junta Directiva.
• Un equip tècnic format per 13 persones.

Missió

Promoure i enfortir la xarxa associativa del barri per apoderar els veïns i les veïnes:
• Promovent l'associacionisme i el voluntariat, com a forma d'organització de la societat civil, enfront de l'individualisme.
• Promovent valors socials i culturals (interculturals) i noves formes de participació (participació ciutadana i comunitària).
• Promovent el valor del civisme i la convivència (cohesió i inclusió social).
• Promovent la perspectiva de gènere i la igualtat en l'àmbit de les associacions i entitats.

Valors

• Fem nostra la Declaració Universal dels Drets Humans adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948 quan diu "La construcció d'un món solidari, sense injustícies ni violència, només és possible si totes les nacions i tots els individus ens esforcem a promoure, arreu del món, els drets i les llibertats d'aquesta Declaració". (Adaptació del Preàmbul de la Declaració).

• Fem nostra la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats, aprovada el 1951 per Nacions Unides, que defineix les normes que garanteixen l'asil i que ha estat ratificada per 147 estats. Segons l'ACNUR, un refugiat és una persona que "a causa de temors fundats de ser perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques es trobi fora del seu país de nacionalitat i no pugui, o a causa d'aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció de tal país".

• Fem nostra la Declaració dels Drets dels Infants adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1959 i la Convenció sobre els drets de l'infant, adoptada per l'ONU el 1989.

• Des de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec vetllem per l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de tota forma de discriminació contra la dona, de 18 de desembre de 1979, ratificada per l'Estat espanyol l'any 1983, en totes i cadascuna de les activitats i programes que desenvolupa, esforçant-se per donar visibilitat a les dones. En aquest sentit, la Junta Directiva de la Coordinadora té molt en compte la no discriminació salarial, fomenta la conciliació familiar i laboral, aixi com té cura d'utilitzar un llenguatge no sexista en els seus escrits i comunicacions.
D'altra banda, cal posar en valor que la Coordinadora no ha estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i compleix la Llei 17/2015 d'igualtat de dones i homes i la Llei 11/2014 que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Des de la Coordinadora d'Entitats del Poble sec promovem, en totes i cadascuna de les activitats i programes que desenvolupem, el compliment de la Llei Orgànica 3/2017 per a la igualtat efectiva de dones i homes.

• Fem nostra la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 8 d'octubre de 2003. La Carta es fonamenta en la Declaració dels Drets Humans i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, i s'inscriu en la filosofia de construir un país per a totes les edats, on les persones grans siguin ciutadanes de ple dret, amb els mateixos drets i deures que la resta de la ciutadania, evitant d'aquesta manera situacions de discriminació. Aquests principis són: Dignitat, Independència, Autorealització, Assistència i Participació.

Objectius (segons els Estatuts)

• Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana.
• Contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular, català i democràtic.
• Col·laborar en la millora de les condicions de vida quotidiana en els seus diversos aspectes: social, urbà, esportiu i altres.
• Defensar el dret de totes les persones i col·lectivitats a l'accés a la cultura.
• Promocionar tota classe d'activitats de caràcter general i d'interès col·lectiu per als veïns i veïnes del barri, així com treballs de recerca i publicacions que divulguin el seu coneixement, el folklore i altres aspectes relacionats en els apartats anteriors.
• Afavorir la inclusió social de col·lectius en risc i afavorir la convivència i la participació.

Inscrita a

• Registre de la DG de Dret i d'Entitats Jurídiques, Generalitat, amb el número 147, Secció 2a del Registre de Barcelona.
• Cens d'Entitats de Voluntariat de Catalunya, DG d'Acció Cívica i Comunitària, Generalitat, amb el número 001078.
• Cens General d'Associacions Juvenils i Entitats de Serveis a la Joventut de la DG de Joventut, Generalitat, amb el número 2.198.
• Fitxer General d'Entitats de l'Ajuntament de Barcelona.
• Cens d'Associacions, Grups i Xarxes de Participació Juvenil de Barcelona, Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona.
• Registre del Balanç Social, projecte promogut per la Xarxa d'Economia Solidària (Comissió de Balanç Social), juny de 2016.
• És sòcia fundadora del Consell d'Associacions de Barcelona (CAB).
• Des de l'any 2013 és sòcia de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA).
• Des de l'any 2015 és sòcia de Coop57, serveis financers ètics i solidaris.
• És sòcia fundadora de l'associació Casa de la Premsa, constituïda el 31 de gener de 2018.
• El mes de novembre de 2018 la Coordinadora signa un conveni de col·laboració amb la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS) que té per objecte establir el marc general de col·laboració entre les dues entitats per tal de millorar les promoció del voluntariat al Poble-sec.
• Des de desembre de 2018 és sòcia de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català.

Signatària dels següents acords

• Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores (2017). (Pendent de ratificar per part de l'Ajuntament de Barcelona).
• Adhesió al Pacte del Temps, promogut per l'Ajuntament de Barcelona, per promoure la qualitat de vida i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a Barcelona (2014).
• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (2006).
• Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de Violència vers les Dones (2002).
• Codi Ètic de les Associacions de Barcelona (2001).
• Col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i amb l'Ajuntament de Barcelona per acollir persones sotmeses a mesures penals en programes de Treballs en Benefici de la Comunitat.

Programes i activitats

• Representació institucional i treball en xarxa.
• Suport a les associacions i entitats adherides i a les del barri.
• Organització i suport de festes tradicionals i populars catalanes.
• Suport i serveis a la comunitat.
• Compartim Poble-sec: l'acció comunitària impulsada des de la Coordinadora
• Gestió d'equipaments municipals.

Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gent gran
Infància i joventut
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Cultura
Dependència
Educació
docència i formació
Immigració
Lleure
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióSants - Montjuic
Programes o projectes a destacarEspai de la Infància
Programa d'intervenció socioeducativa amb infants i joves d'entre 0 i 18 anys que, per les seves condicions específiques, necessiten reforç escolar i atenció educativa en el lleure, així com un treball i un seguiment individualitzat de les seves necessitats emocionals, relacionals i familiars.
Pla d'Acollida Poble-sec per a Tothom
Conjunt d'actuacions, serveis i activitats destinades a millorar el procés d'acollida de les persones migrades que fa poc que viuen a la ciutat i/o l'arrelament d'aquelles que ja fa més temps que hi són o que presenten algun tipus de dificultat per a la seva inserció social i/o laboral. Primera acollida, assessorament laboral, jurídic i psicològic, formació lingüística, pre-laboral i laboral i participació social i comunitària, formacions per a menors migrants no acompanyats en situació de tutela o extutelats per la DGAIA.
Projecte Comunitari d'Ocupabilitat amb Joves
Acció comunitària al barri del Poble-sec dirigida a un sector de persones en situació de risc social que necessiten formacions per poder millorar les seves competències i a la vegada realitzar experiències laborals que millorin la seva ocupabilitat.
Acompanyament a la Gent Gran
Programa de voluntariat que atén a persones grans que volen companyia i suport social i emocional (sortides individualitzades, visites a domicili i a residències, seguiment telefònic, sortides i celebracions en grup, tallers intergeneracionals i interculturals i trobades de cosidores).
Baixem al Carrer
Té per objectiu que les persones grans puguin sortir al carrer, encara que tinguin poca mobilitat i barreres arquitectòniques al seu domicili i entorn.
Compartim Poble-sec
Marc de treball comunitari impulsat per la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec. Entenem per treball comunitari aquelles iniciatives, accions, programes i serveis que tenen en compte, involucren i corresponsabilitzen tota la comunitat, és a dir, el barri: veïns i veïnes, associacions i entitats, serveis i equipaments públics i altres agents actius presents al Poble-sec.I ho fem des de la interculturalitat, la intergeneracionalitat i la transversalitat. Perquè una activitat sigui considerada "Compartim Poble-sec" ha d'incloure dues de les tres premisses. Té per objectiu l'apoderament dels veïns i veïnes del barri.


Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona