Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
fòrum social metropolità

El Fòrum és una iniciativa promoguda per l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. És un espai horitzontal obert a totes les entitats socials amb activitat a la regió metropolitana, la ciutat dels 5 milions d’habitants, i als ajuntaments que hi vulguin participar. L’objectiu del Fòrum és identificar i fer front als reptes socials metropolitans desplegant una acció social tant a nivell intermunicipal com público local - iniciativa social a l’interior de l’espai de la regió metropolitana.


Grup Impulsor

El Grup Impulsor s’encarrega coordinar i promoure les activitats i accions que es realitzin per part del Fòrum Social Metropolità. És el conjunt d’entitats que marquen les línies estratègiques a seguir per part del Fòrum i asseguren el seu assoliment. Els seus membres son:


Missió i Valors


El Fòrum Social Metropolità planteja promoure, facilitar i donar suport a les interdependències entre entitats socials i ajuntaments per afrontar amb més èxit els reptes socials de la metròpolis. El que es vol aconseguir amb la celebració de la Jornada del Fòrum Social Metropolità és que millorin les sinergies i la qualitat de l’acció d’aquests actors socials per poder fer front als desafiaments socials metropolitans compartits i reduir les desigualtats socials i incrementar la qualitat de vida de la població de la metròpolis.

 • Conèixer. Identificar de manera compartida els desafiaments socials més importants de la ciutat dels 5 milions de persones per aprofundir en el seu coneixement i la seva resposta.
 • Connectar. Generar coneixement i confiança mútua entre les entitats socials metropolitanes, i transmissió de bones pràctiques davant desafiaments complexes.
 • Compartir. Establir marcs o models i criteris generals d'actuació conjunta en els temes socials metropolitans.
 • Coproduir. El FSM no coproduirà directament, però si promourà l’establiment de xarxes de coproducció metropolitanes entre entitats socials, i entre entitats i ajuntaments, com la xarxa metropolitana d’inclusió residencial, per facilitar o articular projectes d’acció conjunts en l’àmbit de taula o xarxa.
 • Comunicar. Les anàlisis, estratègies i accions desenvolupades pel FSM, així com la realització de jornades i seminaris sobre temes d'interès. També s’establiran posicionaments socials conjunts dirigits a la ciutadania o a actors d’àmbits supralocals.

Quins avantatges comportarà pels actors socials: entitats socials o ajuntaments formar part del FSM?


Pels actors socials (una entitat social o un ajuntament) participar en el FSM li proporcionarà:
 • Un més ampli coneixement dels desafiaments socials i dels projectes per abordar-los.
 • Un aprenentatge mutu sobre les solucions intentades per abordar els temes i els seus resultats.
 • La possibilitat de compartir o establir marcs de referència i d’actuació conjunta en l’àmbit metropolità.
 • La participació en processos de creativitat i innovació per generar noves respostes i més efectives respostes.
 • La complementarietat d’accions amb altres entitats o ajuntaments.
 • La coproducció de projectes entre ajuntaments i entitats socials.
 • Incidir més efectivament en les polítiques socials d’organismes de caràcter supralocal.
 • Millorar l’impacte ciutadà dels valors i missatges socials.
 • Estar connectats a què passa a l’entorn metropolità, i compartir les temàtiques socials amb la majoria d’actors implicats.

Documentació del Fòrum Social Metropolità:

 • Declaració del Fòrum Social Metropolità
 • Programa de la Jornada "Els reptes Socials Metropolitans"
 • Informe relat de Jornada "Els reptes Socials Metropolitans"