Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Com s'organitza?

El govern de l’Acord radica en tres òrgans directius:

L’Assemblea

És la trobada anual en sessió plenària dels signants de l’Acord on es rendeixen comptes de les activitats realitzades durant l’any i es presenta el pla de treball o línies estratègiques de futur.

En formen part totes les entitats, les institucions, les universitats, els sindicats, les patronals i les empreses que han signat l’Acord.

L'Assemblea, amb una periodicitat anual, té les següents competències:

 • Ratificar el Pla Director.
 • Validar les directius i la programació anual adoptades pel Consell de Governança.
 • Aprovar el balanç i la memòria anuals presentats pel Consell de Governança.
 • Ratificar la composició del Consell de Governança.
 • Ratificar l’organització interna.
 • Ratificar formalment les entitats i organitzacions que formen part de l’acord.
 • Adoptar acords en relació amb els objectius de l’Acord.
imatge assemblea

El Consell de Governança

És l’òrgan de govern executiu i de gestió de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. I el marc de presa de decisions on s’estableixen les línies estratègiques i d'actuació de l’Acord.

El Consell de Governança està presidit per l’Ajuntament de Barcelona.

El Consell, que es reuneix un cop al trimestre o com a mínim cada quatre mesos, té les següents competències:

 • Aprovar les directrius, la programació anual i la memòria anual de l’Acord.
 • Elaborar i aprovar la seva organització interna.
 • Proposar i aprovar inicialment les noves adhesions a l’Acord.
 • Adoptar les mesures necessàries per assolir les fites de l’Acord.
 • Impulsar i aprovar declaracions i/o posicionaments de l’Acord quan sigui necessari.
 • Crear les comissions de treball temàtiques que s’escaiguin i escollir les entitats i/o membres que en formaran part. Validar les decisions, els projectes i les propostes presentades per les comissions al Consell de Governança.
 • Aprovar les propostes de noves xarxes.
imatge Consell de Govern

En relació amb l’Assemblea, el Consell de Governança de l’Acord té competència en:

 • Aprovar la proposta i el desenvolupament de l’Assemblea anual de l’Acord.
 • Convocar l’Assemblea anual.
 • Difondre els resultats i vetllar per l’acompliment de les decisions adoptades.
 • Presentar el balanç de cada exercici a l’Assemblea, per a la seva aprovació.

Membres del Consell

La Comissió d'Acció

La Comissió esdevé el braç operatiu del Consell de Governança per garantir el dinamisme, el bon funcionament i l’impuls de l’Acord. Destaquen dues dimensions:

 • Preparar i aprovar inicialment tots aquells temes que fan referència a les competències del Consell de Governança.
 • Representar al Consell de Governança durant el període entre reunions d’aquest.

La Comissió treballa tots aquells temes que el Consell de Governança li delegui i té com a competències pròpies estudiar i desenvolupar temàtiques vinculades a l'àmbit social a la ciutat, redactar informes, fer propostes per dinamitzar l'Acord, organitzar jornades i actes, impulsar noves comissions, etc.

Integren la Comissió d'Acció aquelles entitats del Consell de Governança que han mostrat la seva voluntat de formar-ne part.

imatge Comissió Executiva

Membres de la Comissió d'Acció

Taula de Coordinació de Xarxes

La Taula de Coordinació de Xarxes és l’espai de trobada entre els referents municipals de les xarxes d’acció, les persones representants d’una entitat de cada xarxa i un parell o tres de persones representants de la Comissió d'Acció de l’Acord orientat a millorar les capacitats de relació, interacció i coordinació entre les xarxes.

imatge Taula xarxes