Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Documentació

Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027

Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva

Programes i plans d'actuació municipal

Pla per a la Inclusió Social

Pla Director

Memòries d'activitat de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Monogràfics

Tríptics i materials comunicatius

Declaracions

Jornades i Assemblees Anuals

Àgora Ciutadana:

Documents d'interès de les xarxes d'acció

Marc Estratègic (2008)

Documents d'interès general