Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya
FEDELATINA

AdreçaC/ Nou de Sant Francesc 15
08002 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon931924114
Correu electrònicadministracion@fedelatina.org
secretaria@fedelatina.org
Adreça webwww.fedelatina.org

DescripcióLa Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya ”Fedelatina” és una entitat sense ànim de lucre fundada sobre les bases de l'enteniment, la interculturalitat, la integració i la promoció dels valors llatinoamericans i catalans. El desenvolupament de programes i projectes que promoguin la interculturalitat, la transversalitat i la diversitat entre Catalunya i Llatinoamèrica és una de les prioritats de “Fedelatina”. El fet d’haver-se fundat a Catalunya, constitueix un benefici per a una institució que desitja afirmar-se en el teixit associatiu. En efecte, la tradició de l’associacionisme és una peculiaritat de Catalunya i s’erigeix en l’escenari nacional com un model a seguir per altres comunitats autònomes. La Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya va ser creada amb l'objectiu de generar xarxes socials-culturals i difondre la cultura llatinoamericana. Per aconseguir aquest objectiu Fedelatina utilitza la metodologia de “treball en xarxa”. Per a la Federació, és una forma per a que les entitats sòcies tinguin un apropament per interessos teòrics i metodològics que van més enllà de la participació en projectes de les diferents àrees de Fedelatina, és a dir, s’afavoreix que es puguin produir projectes des de la sinergia i la cooperació entre les entitats.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Infància i joventut
Persones aturades
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
TemàticaCultura
Educació
docència i formació
Gènere
Immigració
Lleure
Medi ambient
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAssessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Promoció cultural
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Ciutat Vella
Programes o projectes a destacarLa federació desenvolupa la seva tasca sociocultural per mitjà de les següents àrees d’actuació: Cultura Contemporània; Comunicació; Cultura Popular; Joventut; Gènere; Assessorament jurídica i laboral; Formació per a la Inclusió social i laboral; Cooperació i Educació per al Desenvolupament; Medi Ambient. Fedelatina impulsa diverses accions i projectes de manera transversal en les diferents àrees, així com espais de reflexió i coneixement mutu a través de l’organització de jornades, tallers i exposicions. En relació a l’assessorament i formació per a la inclusió social i laboral, s'ha de dir que el desenvolupament de programes i projectes que promoguin la interculturalitat, la transversalitat i la diversitat entre Catalunya i Llatinoamèrica és una de les prioritats. Per tal d’aconseguir una integració positiva, és important fomentar actituds de convivència tant en les persones immigrants com en les persones del país d’acollida, així com desenvolupar una sensibilitat especial cap al fenomen de la immigració que permet millorar l’adaptació integral de les persones immigrants en la comunitat catalana. Enfront la situació de crisi actual, Fedelatina impulsa programes per a combatre les problemàtiques que se’n desprenen, així com afavorir la inclusió de persones en risc d’exclusió social. Actualment ens trobem amb una gran diversitat i trobada de cultures, ens trobem davant un escenari de diferents sabers, tradicions, ritus i mites en un marc amb molts codis comunicatius, expressius i lingüístics que conviuen i, al mateix temps, es contraposen, provocant tensions i conflictes en la convivència quotidiana entre la cultura immigrant i la cultura autòctona. L’àrea de comunicació desenvolupa diverses activitats relacionades amb la població immigrant juvenil entre les quals destaquem els tallers audiovisuals. Aquestes activitats han enfortit les dues àrees, comunicació i joventut, “Fedelatina” s’ha anat consolidant com un centre de gran capacitat d’interrelació i d’integració de la comunitat jove immigrant a la societat catalana, ja que ha obert diverses vies de desenvolupament i d’acció. Cal destacar també l’edició mensual del butlletí de “Fedelatina” on es pot trobar informació de manera integral referent a totes les àrees d’actuació, a més també pretén aplegar les diverses activitats relacionades amb la població immigrant llatinoamericana que es realitzen a Catalunya. La seva tasca en quant al suport als mitjans de comunicació llatinoamericans de Catalunya és força rellevant. Fedelatina també es constitueix com un centre d’informació i de recerca de material institucional. A la seu comptem amb l’organització periòdica de presentacions públiques, xerrades i organització de grups de debat per associacions. Des de l’any 2009 l’àrea d’actuació de Cultura Contemporània ha tingut un interessant procés de creixement, a partir de la definició de noves directrius, línies conceptuals, diversos programes que han vehiculat accions i projectes enfront els reptes i les noves necessitats de la societat actual. Com a plataforma i referent d’artistes llatinoamericans, Fedelatina desenvolupa serveis d’assessorament cultural, suport i difusió de projectes culturals. A més, també està generant una sòlida programació de difusió i sensibilització a través d’activitats que articulin temàtiques al voltant de diversos eixos com migracions, drets culturals, polítiques culturals i de cooperació Amèrica Llatina – Europa. Aquest intercanvi d’informació, comunicació i anàlisi que permet compartir idees i projectes en continu diàleg intercultural contribuirà a l’establiment d’una xarxa entre les diverses entitats, col·lectius i artistes contemporanis llatinoamericans i europeus, per tal d’unir esforços en aquest espai cultural comú per a la creació i difusió internacional de la cultura en cooperació entre Amèrica Llatina i Europa. L’Àrea d’Educació i Cooperació per al Desenvolupament està treballant des dels seus inicis en la creació d’un espai participatiu amb l’objectiu d’enfortir el treball en xarxa entre les entitats de persones immigrades i agents de la cooperació internacional i de l’educació per al desenvolupament. Un dels reptes d’aquesta àrea és augmentar les capacitats de les entitats d’immigrants, en constant sinergia amb la resta d’agents, per tal de que adquireixin les eines adequades en la formulació i realització d’accions i projectes de cooperació, educació i sensibilització, així com generar consciència sobre la realitat dels països del Sud en la promoció de valors de solidaritat, desenvolupament i pau, amb un enfocament transversal des de la perspectiva de gènere i drets humans.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona