Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Quatre Vents

AdreçaC/ Sant Pau 52-54 Principal
08001 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon934120661
Correu electrònicfundacio@4vents.org
infor@4vents.org
Adreça webwww.4vents.org

DescripcióFundació Quatre Vents, Fundació Privada, es proposa com a finalitat essencial col·laborar amb el seu esforç a la tasca de desenvolupament integral de la persona, posant especial interès en l’ajut assistencial, sigui material o moral, de les persones desvalgudes; d’entre aquestes es donarà especial atenció a les necessitats dels més febles i marginats.

Mitjançant les tasques de la Fundació, es pretén una millor justícia social i la protecció de la dignitat humana, sense que ni entre els membres de la Fundació, els possibles col·laboradors ni els beneficiaris, hi puguin haver imposicions o marginacions originades per creences religioses, polítiques i/o socials. Queda exclòs tot afany de lucre i la utilització política de la Fundació.

Els objectius principals de la Fundació són:
• Facilitar una atenció integral a la infància i la família en situació de risc social.
• La promoció de la dona en l’àmbit econòmic, laboral i social.
• Fomentar la igualtat home/dona.
• Portar a terme accions encaminades a evitar el rebuig de tota mena de discriminacions per raó d’edat, situació laboral, salut, exclusió i desigualtat social, situacions d’immigració, i potenciar la seva integració social i el respecte als principis bàsics de convivència.
• Portar a terme activitats dirigides a la promoció de la salut i l’atenció sanitària i social.
• Promoure activitats dirigides a l’educació dels infants, a l’alfabetització i formació ocupacional i continuada del adults.
• Promoure accions encaminades a la integració social i laboral, especialment per la dona.
• Investigar i estudiar les situacions socials de marginació.
• Acompanyar a les persones excloses de la societat a reintegrar-s'hi amb tots els seus drets.
• Sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes dels problemes de la pobresa, i procurar una major consciència cívica que permeti anar fent realitat la solidaritat amb els col·lectius exclosos de la societat.
• Denunciar les causes de la pobresa i de l’exclusió de les persones i aportar propostes de solució a les Administracions i a la societat.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariFamílies
Infància i joventut
TemàticaHabitatge
Immigració
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Atenció diürna i centre de dia
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacar• Servei d'Atenció d'Infants i Famílies Quatre Vents (SAIF), OBERT LES 24 H, incloses vacances escolars, bàsicament de PREVENCIÓ, per infants i famílies, especialment monoparentals, sense xarxa familiar ni social i en situació de risc social o d’exclusió: COBERTURA DE LES NECESSITATS BÁSIQUES DELS INFANTS, atenció socioeducativa i suport personal que POTENCIA LA INSERSIÓ LABORAL DE LA FAMÍLIA per superar les situacions d'exclusió social. Contempla l'atenció a l'infant i a la família.
• Atenció a la família. Objectiu: millorar l'atenció de l'infant i la seva qualitat de vida, el coneixement de les necessitats bàsiques de la petita infància i suport personal i emocional.
• Compartim el Joc: espai de relació que potencia les habilitats parentals en la cura dels infants i millora la relació.
• Servei d'Atenció per a la Integració Social Progressiva de la família en situació d'Exclusió Social NOU HORITZO (NH). Objectius generals: la integració en la societat de les persones en situació de discriminació social, plantejant estratègies i actuacions destinades a augmentar la seva capacitació i habilitats personals que els hi permetin una independència econòmica i una integració dins de la societat de la qual formen part. Adquirir elements formatius i educatius que els hi suposin una millora en la seva qualitat de vida i la dels seus fills.
• PIS D'ACOLLIDA AURA, 1 i 2, habitatge temporal per dones amb fills.
Els programes es poden beneficiar dels diferents projectes i serveis: borsa de treball, SAIF, Nou Horitzó, bugaderia, bany, elaboració de menjar pels infants i tallers de català, castellà, informàtica... Coordinació amb els serveis que intervenen en la situació familiar.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona
Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona
Xarxa de Drets dels Infants