Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Salut i Comunitat

AdreçaC/ Ali Bei 25 3r
08010 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteEixample
Telèfon932440570
Correu electrònicfsyc@fsyc.org
Adreça webwww.fsyc.org

DescripcióLa Fundació Salut i Comunitat (FSC) va ser creada al 1997, com a part del grup ABS (Acció pel Benestar i la Salut) grup d'Entitats de reconegut prestigi inscrit al registre de fundacions assistencials d'utilitat pública del Ministeri de Treball i d'Afers Socials. El Grup ABS s'ha dedicat durant més de 20 anys a la intervenció en el camp de les drogodependències, la SIDA i altres temes relacionats amb l'exclusió social i la salut.

L'FSC és una ONG d'àmbit estatal amb projecció internacional. Es dedica a la creació i gestió de serveis adreçats a la prevenció i tractament de diverses problemàtiques sanitàries i socials. La seva finalitat és millorar la salut i el benestar de la comunitat, tenint cura dels més desfavorits. Concretament la Fundació Salut i Comunitat té per objecte contribuir a la promoció de la salut, el benestar social i la qualitat de vida de la comunitat, mitjançant el desenvolupament de projectes d’assistència, reinserció, investigació, prevenció, formació o consultoria; així com mitjançant la creació de tot tipus de dispositius assistencials i de reinserció apropiats.

Lluny de limitar-se a intervenir en una àrea concreta en el marc de la salut i el benestar social, FSC es planteja intervenir en les àrees de confluència de diversos problemes, especialment en els temes de salut amb un contingut social i comunitari o, vist des d’un altre angle, en els temes socials relacionats amb la salut.

Aquestes accions es dirigeixen al conjunt de col·lectius que composen la població general, sense cap discriminació, i per això tenen en compte els problemes socials i de salut de persones de qualsevol edat, gènere, raça, condició social i nacionalitat. Prioritàriament es consideren els col·lectius desafavorits o en especials dificultats: drogodependents, marginats, dones maltractades, gent gran, joves en risc, persones sense feina, etcètera.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gent gran
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones drogodependents
Persones en risc d'exclusió social
Persones sense llar
Altres
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Dependència
Drogodependències
Gènere
Habitatge
Salut
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assistència domiciliària
Assistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Atenció residencial permanent
Formació
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Programes o projectes a destacarEls àmbits preferents d’intervenció de l’FSC establerts en el seu pla estratègic són: l’alcoholisme, les altres drogodependències, la sida i altres malalties de transmissió sexual, l’educació per a la salut, la inserció de reclusos, els discapacitats psíquics i físics, la tercera edat, la violència familiar, juvenil, vandàlica, racista i política, així com altres problemàtiques associades.

L’FSC treballa per implicar i fer participar activament la societat, potenciant el voluntariat, col·laborant amb altres entitats afins i promovent una col·laboració activa amb les entitats públiques i privades amb les quals comparteixi objectius comuns.

Al llarg dels anys, FSC ha intentant donar resposta a les necessitats més rellevants dels col·lectius que atén mitjançant una gran diversitat d'iniciatives. A continuació, s’inclouen les accions que realitza l’FSC per a les quals té previst el desenvolupament de la seva activitat durant els anys 2019-2020:

INSERCIÓ SOCIOLABORAL:
Programa d'Inserció Laboral en col·laboració amb el Programa INCORPORA de "la Caixa", Programa per a la Inserció Sociolaboral Integral per a Famílies, Programa de suport social per a la inserció comunitària per a persones en risc d'exclusió social; Servei de Mediació Laboral; Centre per a persones sense llar.

JOVES:
Programa d'Inserció Sociolaboral L'H.Elecció.Jove en col·laboració amb La Fundació "la Caixa", programa de prevenció de maltractaments vinculats al consum de drogues, Projectes formatius de prevenció per a joves, Programa d'atenció a infractors consumidors d'alcohol). En Plenes Facultats és un projecte de prevenció que té com a objectiu informar a estudiants universitaris sobre temes de drogues i sexualitat.

SALUT MENTAL:
Servei Tutelar per a persones incapacitades judicialment, Club Social per a persones amb patologia dual, Servei d'Orientació i Informació per a persones amb malaltia mental, Subprograma d'Atenció a la Patologia Dual al Centre de Dia d'Addiccions i en el Pis Terapèutic.

ADDICCIONS:
Centre de Dia d'Addiccions, Pis Terapèutic, Comunitats terapèutiques per a drogodependents, Centres d'Intervenció de Baixa Exigència per a drogodependents, Programes d'Intercanvi de Xeringues, Serveis d'atenció psicosocial, Programa d'intervenció amb persones drogodependents en presons, Programa d'atenció a infractors consumidors d'alcohol que provenen del medi de l’execució penal (Alcostop).

DONES I FAMÍLIES:
Gestió de Punts de Trobada Familiar, Serveis d'Intervenció especialitzada en atenció a dones víctimes de violència masclista i els seus fills/es, Cases d'Acollida per a dones que viuen situacions de violència masclista i els seus fills/es; Centre Municipal d'Atenció d'Urgència per a dones en situació de violència masclista; Programa d’Atenció Integral per a Joves i Famílies.

ATENCIÓ I PROTECCIÓ A LA INFANCIA I ADOLESCENCIA
Gestió de diversos centres de menors especialitzats; recursos d'acollida; programes d'acolliment familiar d'urgència i temporals...

GENT GRAN:
Gestió de diversos centres gerontològics per a persones grans dependents, centres de dia i Serveis d'Atenció Domiciliària en diverses comunitats autònomes, sobretot a Catalunya i País Basc.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona
Xarxa NUST - Nous Usos Socials del Temps