Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Marc Estratègic de l'Acord

L'Acord disposa del seu propi Marc estratègic. Es tracta d’un document d’orientació estratègica resultat d’una visió consensuada i compartida per l’Ajuntament i les organitzacions socialment compromeses de la ciutat, de la qüestió social a Barcelona.

Des del punt de vista propositiu, el marc estratègic aporta propostes d’objectius i continguts d’actuació que orienten l’acció de totes les entitats, organitzacions i institucions de la ciutat que es posicionen per superar les situacions o el risc d’exclusió. És a través d’aquestes propostes que sorgeixen compromisos d’acció tant de treball en xarxa com de les mateixes organitzacions de manera individual, que estableixen els seus propis plans d’actuació en sintonia amb el marc estratègic. En tot cas, el Marc estratègic no substitueix els plans, programes o estratègies de les entitats i institucions de la ciutat, sinó que és la seva base comuna.

El Marc parteix d’una metodologia que pretén ser oberta, flexible i capaç d’adaptar-se a la realitat canviant. Així, és un àmbit comú d’actuació en el qual cada agent social concreta i defineix els seus objectius i les seves línies d’intervenció d’acord amb les prioritats compartides. Es pretén aconseguir, doncs, una acció coordinada i compromesa entre tots els agents de la ciutat amb l’objectiu de construir de manera col·lectiva i compartida una Barcelona més cohesionada, cooperativa, convivencial, comunitària i creativa.

El dia 10 de juny de 2008, a la Jornada Anual de l'Acord, l’Ajuntament i les 392 entitats que integraven l’Acord Ciutadà debatien conjuntament i formalitzaven l’aprovació del Marc Estratègic, que inicià el seu procés de desplegament amb 136 Compromisos d’Acció ja incorporats.

Els objectius de la jornada van ser visibilitzar que la ciutat -en els seus aspectes socials- és una construcció col·lectiva, presentar el Marc Estratègic com a instrument d’una estratègia compartida i subjecta a reprogramació permanent, formalitzar i donar a conèixer públicament una diversitat de compromisos que afirmen i concreten aquesta voluntat de treballar en una mateixa direcció, i finalment, formalitzar el compromís de les entitats i institucions de l’Acord amb les prioritats del Marc Estratègic.

Altra documentació estratègica

El Pla Director és l'instrument que planifica les actuacions i activitats que es desenvoluparan cada tres anys en el marc de l'Acord. Aquest Pla –que va ser elaborat de forma conjunta amb la Comissió del Pla Director i amb el Consell de Govern de l'Acord i ratificat per l'Assemblea a la Jornada Anual 2010- marca 3 línies estratègiques d'acció de l'Acord: renovar i aprofundir l'estratègia compartida, enfortir la capacitat d'organització i acció, i consolidar l'estructura organitzativa.

imatge Pla Director